ძებნა

სამინისტროს უწყებები

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

apa.gov.ge/ge/protected-areas

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

www.des.gov.ge

ა(ა)იპ სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო

www.apma.ge

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

nfa.gov.ge

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

www.eiec.gov.ge

სსიპ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია

www.lma.gov.ge

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

www.forestry.gov.ge