ძებნა

განცხადებები

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR) კონტრაქტის დასახელება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაცია

სატენდერო მოწვევასაქართველოსოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)კონტრაქტის დასახელება: გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციასატენდერო მოწვევა: AMMAR/CW/2018/181. საქართველომ მიიღო სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) დაფინანსება სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტისთვის (AMMAR). აღნიშნული დაფინანსების გარკვეული ნაწილი გამოყენებული იქნება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემის მეორე რიგის გამანაწილებელი არხის გ-35 და მისი სხვა რიგის გამანაწილებლების რეაბილიტაცია/მოდერნიზაციის ასანაზღაურებლად.2. პროექტის განმახორციელებელი უწყება, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იწვევს უფლებამოსილ პრეტენდენტებს, სარეაბილიტაციორემოს დაცვისა და სოფლის მეურნე წარმოადგინონ სატენდერო წინადადებები. სარეაბილიტაციო სამუშაოების განხორციელების პერიოდია 5 თვე.3. სამუშაოების სავარაუდო ღირებულება შეადგენს 1,577,550.00 ლარს, ყველა სახის გადასახადის და სახელმწიფო მოსაკრებლის ჩათვლით, როგორც ეს წარმოდგენილია ნაწილი I, ინსტრუქციების ტენდერში მონაწილეთათვის 14.7 ქვე-მუხლში. თუმცა, ტენდერში მონაწილის პასუხმისმგებლობაა წარმოდგენილი სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს წინასწარ ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივი საბაზრო ფასებს და აგრეთვე გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ წარმოდგენილი სამუშაოების ჩატარების ღირებულებაზე.4. ტენდერში მონაწილე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ საკვალიფიკაციო კრიტერიუმებს, რათა გაიაროს საკვალიფიკაციო შერჩევა კონტრაქტის მისანიჭებლად:ა. უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2015, 2016 და 2017-ის ჩათვლით) საშუალო წლიური სამშენებლო ბრუნვა მინიმუმ 3,700,000 ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება მიმდინარე ან/და დასრულებული კონტრაქტებიდან მიღებული დადასტურებული გადახდებისაგან, გაყოფილი 3 წელზე;ბ. ტენდერში მონაწილის მხრიდან  წარმოდგენილ უნდა იქნას ლიკვიდური აქტივების და/ან საკრედიტო ხაზების სხვა საკონტრაქტო ვალდებულებების და საავანსო გადახდების გამოკლებით, რომელიც შეიძლება განხორციელდეს კონტრაქტის ფარგლებში, ხელმისაწვდომობის დასტური მინიმუმ 470,000 ლარის ოდენობით.გ. ძირითადი კონტრაქტორის, ერთობლივი საწარმოს წევრის, მენეჯმენტ კონტრაქტორის ან ქვე-კონტრაქტორის სამშენებლო გამოცდილება უნდა მოიცავდეს უკანასკნელი 4 წლის განმავლობაში (2014 წლის 1 იანვრიდან) სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის  ბოლო ვადამდე პერიოდში მინიმუმ ერთ (1) ობიექტზე მსგავსი ხასიათის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის/სისტემის მოწყობის და/ან რეაბილიტაციის კონტრაქტი, რომელიც  ანალოგიური ხასიათისაა და სამუშაოები ძირითადად დასრულებულია, ღირებულებით არანაკლებ 1,200,000 ლარის ოდენობით.დ. მინიმალური გამოცდილება შემდეგ ძირითად საქმიანობაში: მსგავსი ხასიათის ჰიდროტექნიკური ნაგებობის/სისტემის მოწყობის და/ან რეაბილიტაციის სამუშაოების შესრულება  რომელიმე ერთ წელს როგორც მითითებულია ზემოთ გ. პუნქტში.ე. სამშენებლო სამუშაოების მინიმალური წლიური სიმძლავრე 1,500,000  ლარის ოდენობით, რომელიც დაითვლება დამატებითი საკვალიფიკაციო კრიტერიუმის მიხედვით (იხ.  ნაწილი II, თავი III – სატენდერო დოკუმენტაციის „შეფასებისა და საკვალიფიკაციო კრიტერიუმი“). 5.  სატენდერო დოკუმენტაციის 11 (ვ) და 17 მუხლების თანახმად ტენდერში მონაწილე იღებს ვალდებულებას თავისი კვალიფიკაციის დასადასტურებლად  წარმოადგინოს IV თავში (სატენდერო ფორმები) მოთხოვნილი შესაბამისი ინფორმაცია და აღნიშნულ ფორმებში წარმოდგენილი ინფორმაციის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია.6. სატენდერო დოკუმენტების სრული პაკეტის ქართულ ენაზე ელექტრონული ფორმატით ჩამოტვირთვა შესაძლებელია უფასოდ. 7.  სატენდერო წინადადებები უნდა აიტვირთოს ელექტრონულად, ნაწილი II, თავი II, 25.1 პარაგრაფის შესაბამისად. დაგვიანებით წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებები არ დაიშვება. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენის ბოლო ვადა მითითებულია შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში. სახელმწიფო შესყიდვებით გათვალისწინებული პროცედურები არ ვრცელდება აღნიშნულ შესყიდვაზე. სატენდერო წინადადებების წარმოდგენა და ტენდერის გახსნა მოხდება ელექტრონულად საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვის სისტემის გამოყენებით, რომელშიც გარკვეული ცლილებები იქნა შეტანილი. საქართველოს სახელმწიფო ელექტრონული შესყიდვის სისტემაში შეტანილი ძირითადი ცლილებებია:• ელექტრონული სარეზერვო აუქციონის 3 რაუნდი აღარ გამოიყენება. რაუნდები აღნიშნული შესყიდვისთვის არ გამოიყენება. • კონტრაქტის სავარაუდო ღირებულება ცხადდება ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში, რაც ტენდერის მონაწილეებს აძლევს შესაძლებლობას თავად წარმოადგინონ სატენდერო ფასი, რომელიც შესაძლებელია იყოს სავარაუდო ღირებულებაზე მაღალი ან დაბალი, შეესაბამებოდეს ადგილობრივი საბაზრო ფასებს და, აგრეთვე, გათვალისწინებული იყოს ნებისმიერი სხვა ფაქტორი, რომელთაც შეიძლება გავლენა იქონიონ შემოთავაზებული სამუშაოების ღირებულების განსაზღვრაზე. • გთხოვთ, გაითვალისწინოთ რომ სამუშაოების შესყიდვა გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ტენდერი ტარდება „ეროვნული საკონკურსო ვაჭრობის“ (National Competitive Bidding) პროცედურების შესაბამისად, როგორც ეს განსაზღვრულია IFAD-ის შესყიდვების სახელმძღვანელოთი - „საქონლის, სამუშაოების და არა-საკონსულტაციო მომსახურების შესყიდვები IFAD-ის სესხების და გრანტების ფარგლებში IFAD-ის მსესხებლების მიერ, სექტემბერი 2010“ (Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IFAD Loans & Grants by IFAD Borrowers, IFAD’s Procurement Guidelines approved by Executive Board in September 2010)• გთხოვთ, ინფორმაციის დასაზუსტებლად შეკითხვები ატვირთოთ ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში. ყველა შეკითხვის პასუხი ასევე აიტვირთება ელექტრონული შესყიდვების სისტემაში.8. ყველა სატენდერო წინადადებას თან უნდა ახლდეს სატენდერო წინადადების საგარანტიო დეკლარაცია. სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის დეკლარაცია ძალაში უნდა იყოს სატენდერო წინადადების მოქმედების ვადას დამატებული 28 დღე პერიოდის განმავლობაში (ანუ 90 დღე +28 დღე=118 დღე). ერთობლივი საწარმოს მიერ სატენდერო წინადადების წარმოდგენის შემთხვევაში ტენდერის მონაწილე ყურადღებით უნდა გაეცნოს ნაწილი I, "ინსტრუქციები ტენდერში მონაწილეთათვის" 19.8 პუნქტს, რადგან ხსენებულ პუნქტთან შეუსაბამობა შესაძლოა სატენდერო წინადადების უარყოფის საფუძველი გახდეს.9. დამკვეთის მისამართი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)მისამართი: მარშალ გელოვანის № 6, თბილისი, საქართველობატონი ნოდარი კერესელიძე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე   

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR)

განცხადება ღია კონკურსის ჩატარების შესახებსოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის  (IFAD)სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი (AMMAR) სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული “სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტი” (AMMAR) იწვევს გამოცდილ ადგილობრივ კომპანიებს გამოხატონ ინტერესი შემდეგი დავალების შესასრულებლად: ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლი სარეაბილიტაციო სამუშაოებზე:გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში და საქაშეთში, და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძაში სასოფლო-სამეურნეო გზებისა და ხიდის მოწყობა/რეაბილიტაცია1. ტექნიკური ზედამხედველობა და ხარისხის კონტროლის დავალება განხორციელდება “სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მდგრადობის პროექტის” (AMMAR) სასოფლო ინფრასტრუქტურისა და სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარების კომპონენტის ფარგლებში. პროექტის  (AMMAR) მიზანია საქართველოს სოფელში მცხოვრები ქალების და მამაკაცების შემოსავლების ზრდა და სიღარიბის შემცირება. განვითარების მიზანია კლიმატზე ადაპტირებული სოფლის მეურნეობის  ღირებულებათა ჯაჭვში ინვესტირების სტიმულირება მცირემიწიანი ფერმერების შემოსავლების გასაზრდელად და მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად.  2. ამჟამად პროექტი იწყებს  გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნისში და საქაშეთში, და ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბრეძაში სასოფლო-სამეურნეო გზებისა და ხიდის მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოების ტექნიკური ზედამხედველობის განსახორციელებლად. დეტალური პროექტი და ნახაზები მოიპოვება დეპარტამენტში. ზემოთაღნიშნული ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების მიზნით პროექტი გეგმავს ტექნიკურ ზედამხედველობაში გამოცდილი ფირმის შერჩევას (შემდგომში “ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია”). ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანიის მთავარი მიზანია, უზრუნველყოს მშენებლობის მაღალი ხარისხი, სამუშაოების სრული შესაბამისობა პროექტთან, ტექნიკურ სპეციფიკაციებთან, ნახაზებთან და სხვა საკონტრაქტო დოკუმენტაციასთან და მათი დადგენილ ვადებში დასრულება. ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია იმუშავებს AMMAR-ის პროექტის მენეჯერის საერთო ზედამხედველობის ქვეშ, რომლის წარმომადგენელიც იქნება ინჟინერ-კონსულტანტი/ზედამხედველი. წინამდებარე დავალების შესაბამისად სამსახურის ინჟინერ-კონსულტანტის/ზედამხედველის უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ და ინფრასტრუქტურის მესაკუთრის (ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი) წარმომადგენელთან თანამშრომლობით ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანიამ ორგანიზება უნდა გაუწიოს და განახორციელოს პროექტის ფარგლებში შესრულებული სამშენებლო სამუშაოების ყოველდღიური ზედამხედველობა. ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია პასუხისმგებელი იქნება სამუშაოების ხარისხისა და მოცულობის საერთო ზედამხედველობაზე, საქართველოს კანონმდებლობისა და სატენდერო დოკუმენტაციის II თავის გ. ნაწილის (ხარისხის კონტროლი) და ბ. ნაწილის (ხარჯების კონტროლი) დებულებების შესაბამისად.3. მომსახურების ხანგრძივობაა 3 თვე და 12 თვე დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი, სულ 15 თვე. დავალების სავარაუდო დაწყების თარიღია 2018 წლის ნოემბერი.   4. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები ფირმის მიმართ: 1.ზოგადი გამოცდილება: ტექნიკური ზედამხედველობის განხორციელების გამოცდილება;2.სპეციფიური გამოცდილება: სულ მცირე 3 მსგავსი დავალების განხორციელების გამოცდილება გზების მოწყობა/რეაბილიტაციის სამუშაოებზე ტექნიკურ ზედამხედველობაში.ზედამხედველების ჯგუფი უნდა დაკომპლექტდეს უმაღლესი კვალიფიკაციის და გამოცდილების მქონე ტექნიკური სპეციალისტებით. შესაბამისი პროფესიული გამოცდილება ნიშნავს მსგავსი ხასიათის სამშენებლო პროექტებში შესაბამის სფეროში მუშაობის ფაქტიურ გამოცდილებას.ზედამხედველობისა და კონტროლისთვის საჭირო პერსონალი, როგორც მინიმუმ, უნდა მოიცავდეს (ა) გამოცდილ ჯგუფის ხელმძღვანელს - მეგზევე ინჟინერს, (ბ) საველე ზედამხედველს, (გ) გარემოსდაცვის სპეციალისტს და (დ) ტოპოგრაფს.ჯგუფის ხელმძღვანელის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია საგზაო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;•ზედამხედველობის მინიმუმ 10 წლიანი სამუშაო საზედამხედველო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდის მართვის და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; საველე ზედამხედველის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია საგზაო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;•ზედამხედველობის მინიმუმ 10 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; ჯგუფის ტოპოგრაფის საკვალიფიკაციო მოთხოვნებია:•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია სამშენებლო საინჟინრო საქმეში და საქართველოს სამშენებლო სტანდარტების და ნორმების საფუძვლიანი ცოდნა;•ზედამხედველობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა; გარემოს დაცვის სპეციალისტი•უმაღლესი განათლება ან ეკვივალენტური კვალიფიკაცია გარემოს დაცვის საქმეში;•ზედამხედველობის მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება მშენებლობის ჩათვლით; •მრავალდისციპლინარულ გუნდთან და სოფლის მოსახლეობასთან მუშაობის გამოცდილება; •საინჟინრო პროექტირების მოთხოვნების და საქართველოს მშენებლობის ზედამხედველობის პროცედურების ცოდნა. 5. ადგილობრივი ტექნიკური ზედამხედველობის კომპანია შერჩეული იქნება კვალიფიკაციის მიხედვით. 6. ინტერესის შემთხვევაში და დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგვმართეთ წერილობით ჩვენ ელ-ფოსტაზე. ინტერესის გამოხატვის წერილი შეიძლება ელექტრონულად გამოგზავნილი იყოს და თან უნდა დაერთოს:1.   მოკლე ინფორმაცია თქვენ კომპანიის შესახებ;2.   მსგავსი განხორციელებული პროექტების ჩამონათვალი (პროექტის განხორციელების, ვადების, დამკვეთის და ღირებულების ჩათვლით);3.   ინფორმაცია ამ დავალებისთვის შემოთავაზებული პერსონალის შესახებ (კვალიფიკაციისა და გამოცდელების დეტალური აღწერილობა - ჩV). ინტერესის გამოხატვის წერილი ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან ერთად უნდა წარმოადგინოთ 2018 წლის 29 ოქტომბრის 12 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომარშალ გელოვანის გამზირი #6, მე-2 შენობა, 1-ი სართული0159 თბილისი, საქართველოელ-ფოსტა:  Levan.Tskhovrebashvili@mepa.gov.ge  cc: Nana.Kupunia@mepa.gov.ge