ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქ. ხაშურის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის" პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ქ. ხაშურის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - ქ. ხაშური და მიმდებარე ტერიტორიებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - თიანეთისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე, სს „იორი ენერჯის“, „მდ. იორზე „პალდო“ ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი - სს „იორი ენერჯი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - თიანეთისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,კავკასენერგოს’’ საპროექტო ჰიდროელექტროსადგურის (ქვესადგურების) ,,ნენსკრას’’ სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად, დროებით ელექტროენერგიით მომარაგების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საპროექტო ჰიდროელექტროსადგურის (ქვესადგურების) ,,ნენსკრას’’ სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად, დროებით ელექტროენერგიით მომარაგების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,კავკასენერგო’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 18 იანვარს  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება (N04/94) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზესამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, მიზანშეწონილად მიიჩნია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 20 მარტამდე გაგრძელება,   2019 წლის 30 იანვარს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  (N 21-04) ბრძანების საფუძველზე,  ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 19 მარტის ჩათვლით.მიმდინარე წლის 11 თებერვალს  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“   მომართა სამინისტროს წერილობით და წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია (N 401/01)დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის და ქვესადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა : წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილის, ხონის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 მარტის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geზემოაღნიშნულ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს „მტკვარი ჰესის“ საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდის საავტომობილო გზის კმ 20 - კმ 22 მონაკვეთის გადატანის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელების შესახებ

2019 წლის 1 თებერვალს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება, შპს ,,მტკვარი ჰესის“ "საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდის საავტომობილო გზის კმ. 20 - კმ. 22 მონაკვეთის გადატანის პროექტის" შესახებ. აღნიშნული განცხადება განთავსებულ იქნა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე (იხილეთ ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/8394).2019 წლის 11 თებერვალს (ბრძანება № 27-04) საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ვადის გაგრძელება მოხდა 2019 წლის 5 მარტის ჩათვლით.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (სამი ჭაბურღილი: N1-40 000 მ3,  N2- 106 000 მ3 ; N3-650 000 მ3 )სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქალაქი ბათუმი, კახაბრის დასახლების მიმდებარე ტერიტორია;მიმდინარე წლის 13 თებერვალს სამინისტროს ოფიციალურ ვებ.  გვერდზე განთავსდა  ქალაქ ბათუმში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტის სკრინინგის განცხადება, იხ. განცხადების.ლინკი. მოხდა შენიშვნების მოწოდების ვადის შესწორება.შესაბამისად, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 22 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, სს "თელასის" ორჯაჭვიანი 35 კვ სხ „საბურთალო-1“-ის და „საბურთალო-3“-ის ქვესადგურიდან „დიდუბე“ ქვესადგურამდე „საბურთალო-1“ რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ორჯაჭვიანი 35 კვ სხ „საბურთალო-1“-ის და „საბურთალო-3“-ის ქვესადგურიდან „დიდუბე“ ქვესადგურამდე „საბურთალო-1“ რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს "თელასი;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. თბილისი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 25 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - შპს „ენერგოტრანსის“ 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 500 კვ ძაბვის ელექტოგადამცემი ხაზის „ქსანი-სტეფანწმინდა“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის პირობების ცვლილება (სოფ. ჭართალთან დაახლოებით 4,1 კმ სიგრძის მონაკვეთის ცვლილება)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “ენერგოტრანსი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ჭართალის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშთან დაკავშირებული  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 აპრილის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება -ქალაქ თბილისში, შპს ,,დი აი კაპიტალის’’ ასფალტის ქარხნის და სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: - ასფალტის ქარხნის და სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,დი აი კაპიტალი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, შუშის ქუჩა N10 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 6 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge