ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

 2018 წლის 5 დეკემბერს სამინისტროს  ვებ. გვერდზე განთავსდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის  მიერ წარმოდგენილი ,,საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტის’’ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება   იხ. განცხადების ლინკი.მიმდინარე წლის 7 თებერვალს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მომართა სამინისტროს წერილობით, პროექტის ტექნიკურ ნაწილში შეტანილი ცვლილებების  გამო  და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

კრინინგის განცხადება - ქარელის მუნიციპალიტეტში, ი.მ. მორისი ხიზანიშვილის მიერ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  ი.მ. მორისი ხიზანიშვილიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფ.ურბნისი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ქობულეთში, სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო დანიშნულებით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (174 200 მ3 სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებალიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი, რუსთაველის ქ. N174;გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 4 თებერვალს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განმეორებით იქნა წარმოდგენილი დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება. შესაბამისად, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 15 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში, სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (473 040 მ3 სამეწარმეო მიზნით) მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ.ბათუმი, კოწია ერისთავის ქ.N21;გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 4 თებერვალს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს მიერ, განმეორებით იქნა სამინისტროში წარმოდგენილი დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება. შესაბამისად, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 15 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება-ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალდაბის მიმდებარედ, მდინარე მტკვარზე 73,79 მგვტ სიმძლავრის დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის (ახალდაბა ჰესი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება -მდინარე მტკვარზე 73,79 მგვტ სიმძლავრის დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის (ახალდაბა ჰესი) მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ”მტ გრიინ ენერჯი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ახალდაბის მიმდებარედ. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 27 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდის საავტომობილო გზის კმ 20 - კმ 22 მონაკვეთის გადატანის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდის საავტომობილო გზის გადატანის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ასპინძის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მტკვარი ჰესი“ 2019 წლის 1 თებერვალს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება, შპს ,,მტკვარი ჰესი“-ს "საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-11) ახალციხე-ნინოწმინდის საავტომობილო გზის კმ. 20 - კმ. 22 მონაკვეთის გადატანის პროექტის" შესახებ. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში, ფ/პირი ჯამბულ თურმანიძის ავტოგასამართი სადგურის ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პირი ჯამბულ თურმანიძედაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, აეროპორტის გზატკეცილი N175დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  14  თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება -ქალაქ ქუთაისში, შპს ,,უ&ნ ჯგუფის’’ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება -პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,უ&ნ ჯგუფი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ქუთაისი, გუგუნავას ქ.N1დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 26 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს ,,ქლინ რი პროსესის“ ქ. ქუთაისში პოლიეთილენის ფენების აღდგენისა და გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობასა და ექსპლუატაციაზე

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ფენების აღდგენისა და გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ქლინ რი პროსესის“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის N88; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge