ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, შპს „მარჯანი 5“-ის სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

2019 წლის 28 იანვარს შპს „მარჯანი 5"-მა სამინისტროში წარმოადგინა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). ასევე სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა ინფორმაცია საჯარო განხილვის შესახებ.მიმდინარე წლის 4 მარტს შპს „მარჯანი 5"-მა წერილობით (N 3314) მიმართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა (იხ. განცხადების ლინკი).2019 წლის 25 მარტს შპს „მარჯანი 5"-მა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოადგინა განცხადება, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კვალითში, სილიკომანგანუმის (თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით) ჩამოსხმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „იაღლუჯის მთის ფერდობებზე, ფორმირებული ღვარცოფული ნაკადებისგან ქალაქის ქუჩებისა და საცხოვრებელი მიკრორაიონების დაცვის მიზნით, ქალაქ რუსთავის ღვარცოფული ნაკადებისგან დაცვის ღონისძიებების “ პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება:წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო სამუშაოები  დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი:საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი:ქვემო ქართლი, რუსთავის მუნიციპალიტეტი   დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ თბილისში, შპს ,,ეიჩ ბი ფართის’’ სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებით შენახვის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენების დროებით შენახვის ობიექტის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ეიჩ ბი ფართი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გარდაბნის გზატკეცილი #42დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ზუგდიდის რაიონში, სოფელ ცაიშში რკ ,,აგროთერმა’’ სასათბურე მეურნეობისათვის სამელიორაციო სისტემის მოწყობა დაექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა დაექსპლუატაციია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: რკ ,,აგროთერმა’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის რაიონი, სოფელი ცაიშიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ზუგდიდის რაიონში, სოფელ ცაიშში ფ/პ გიორგი ზაქარაია სასათბურე მეურნეობისათვის სამელიორაციო სისტემის მოწყობა დაექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა დაექსპლუატაციია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ გიორგი ზაქარაია;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზუგდიდის რაიონი, სოფელი ცაიშიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება-მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს ,,დარჩის’’ მდ. დარჩ-ორმელეთზე (დარჩი ჰესის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე.

2019 წლის 26 თებერვალსშპს „დარჩიმ“ სკოპინგის დასკვნის  მიღების მიზნით მიმართა სამინისტროს N3025 განცხადებით და წარმოადგინა მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს ,,დარჩის’’ მდ. დარჩ-ორმელეთზე (დარჩი ჰესის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში, რომელიც 2019 წლის 4 მარტს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე.პროექტთან დაკავშირებით,   საჯარო განხილვა კანონით დადგენილი წესით ჩაინიშნა 2019 წლის 28 მარტს 16:00 საათზე საქმიანობის განხორციელების ადგილიდან ყველაზე ახლოს მდებარე ტერიტორიაზე სოფ. ლახამში.   საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა  სამინისტროს  ოფიციალურ  ვებგვერდზე.მუნიციპალიტეტის თხოვნით, დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვა დამატებით ასევე გაიმართება ხაიშის თემის ადმინისტრაციულ ცენტრში (სატყეო შენობაში) 28 მარტს 13:00 საათზე. 

სკოპინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინის’’ ბერთაკარის ოქრო-პოლიმეტალური საბადოს ტერიტორიაზე, რეზერვუარ-სალექარის მოწყობის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 17800 მ3 რეზერვუარ-სალექარის მოწყობის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,არ ემ ჯი აურამაინი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერთაკარი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

კრინინგის განცხადება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, შპს ,,მიხას’’ მიერ ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,მიხა’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საგარეჯო მუნიციპალიტეტი, სოფ. გიორგიწმინდა მე-7 ქუჩა #1;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "გამას" ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გამა"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გურამიშვილის ქუჩა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge