ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს, მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წლის (473 040 მ3 სამეწარმეო მიზნით) მოპოვებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ.ბათუმი, კოწია ერისთავის ქ.N21;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 29 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება სს ,,ზოტი ჰიდრო“-ს „ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში ზოტი ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს "ზოტი ჰიდრო"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geგაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას. 

განცხადება - „გურჯაანი (ჩუმლაყი) - თელავის შემოსავლელი საავტომობილო გზის (30კმ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

2018 წლის 4 დეკემბერს „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება გურჯაანი (ჩუმლაყი) - თელავის შემოსავლელი საავტომობილო გზის (30კმ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. აღნიშნული განცხადება განთავსებულ იქნა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე იხ.  განცხადების ლინკი სამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, მიზანშეწონილად მიიჩნია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 14 იანვრამდე გაგრძელება. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადად განისაზღვრა- 2019 წლის 10 იანვრამდე.აღნიშნული განცხადება განთავსებულ იქნა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე იხ.  განცხადების ლინკი 2019 წლის 17 იანვარს „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა“ წერილობით მიმართა სამინისტროს, პროექტში დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის თაობაზე  და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. წერილში ასევე მითიტებულია რომ სრულყოფილი გზშ-ის ან გარისი წარმოდგენილი იქნება მოგვიანებით. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება „გურჯაანი (ჩუმლაყი) - თელავის შემოსავლელი საავტომობილო გზის (30კმ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. თბილისში შპს „ლიდერ პლასტიკის“ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა)  საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი ;დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა : ქ. თბილისი „ალექსეევკის დასახლება“ ხვედელიანის ქ. N66;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლიდერ პლასტიკი“;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 მარტის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება - 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

მიმდინარე წლის 17 იანვარს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ. იხ. განცხადების ლინკი.მიმდინარე წლის 17 იანვარს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ განმეორებით  მომართა სამინისტროს წერილობით, პროექტში შესატანი ცვლილებების ასახვის გამო და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. სს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ განმარტებით, ადმიმისტრაციული პროცედურის დაწყების თაობაზე განცხადება და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნება დამატებით.აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სს „ნენსკრა ჰიდროს“ ნენსკრა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნენსკრა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ნენსკრა ჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  28 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება - 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე

2018 წლის 27 დეკემბერს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.იხ.  განცხადების ლინკი2019 წლის 16 იანვარს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ წერილობით მიმართა სამინისტროს, პროექტში შესატანი შესაძლო ცვლილებების ასახვის თაობაზე  და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.

სგშ - სკრინინგის განცხადება - „გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმა“

 სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმა“დამგეგმავი ორგანო: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორია (ე.წ. გუდაურის მაღლობები - მთა „ვარცლა“) წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - მდ. ჩვეშურაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ჩვეშურაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.