ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის წალენჯიხა-ლია-ფახულანის საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდ. ენგურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ.ენგურზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 12 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა  მტკნარი წლის (365 000 მ3 ) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვიტირი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 31 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქობულეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,ეკო ფიშ ჯორჯიას’’ სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ღორღი) გადამუშავების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ეკო ფიშ ჯორჯია’’ ; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხუცუბანი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 31 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხობის მუნიციპალიტეტ, სოფ. ნოჯიხევში შპს „ხიბლის“ თაბაშირის მადნის გადამუშავების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ხიბლი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნოჯიხევიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 31 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა  მტკნარი წლის (365 000 მ3 ) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვიტირი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 31 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ხაშურის მუნიციპალიტეტში, შპს "მშენებელი 2019"-ს ასფალტ-ბეტონის დამამზადებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტ-ბეტონის დამამზადებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "მშენებელი 2019" ;დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 31 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, ფიზიკური პირის ლადო ჯიშიაშვილის წყალსაცავის ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავის ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ ლადო ჯიშიაშვილი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მარტყოფი;ფიზიკური პირის ლადო ჯიშიაშვილის წყალსაცავის  მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ  გაცემულია 2017 წლის 12 ოქტომბერს (ბრძანება(Nი-691). აღნიშნული გადაწყვეტილებით განსაზღვრული პირობების შესაბამისი გეგმა-გრაფიკის დადგენილ ვადებში სრულად შესრულების შემდეგ, რაც დადასტურდა სახელმწიფო კონტროლის განმახორციელებელი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების -გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის მიერ განხორციელებული ინსპექტირების შედეგად, ფიზიკურმა პირმა ლადო ჯიშიაშვილიმა სამინისტროს მიმართა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებით.გაცნობებთ, რომ აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოდგენილია ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის შედგენისა და მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების წესების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეიბის მინისტრის 2018 წლის 11 ოქტომბრის N2-827 ბრძანების საფუძველზე;შესაბამისად, დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 6 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ხელვაჩაურის რაიონში შპს "ჯითი ელექტრიკ კომის" ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ხელვაჩაურის რაიონში, სოფ. განახლებაში  ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჯითი  ელექტრიკ  კომ"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხელვაჩაურის რაიონი, სოფ. განახლება  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს „ტოტის“ პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ტოტი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 30 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge