#

საქართველოს მთავრობის ახალი დადგენილება ტყით სარგებლობასთან მიმართებაში

დღეს გამართულ მთავრობის სხდომაზე მიღებული დადგენილების პროექტის თანახმად, ხე-ტყით სარგებლობის გრძელვადიანი სპეციალური ლიცენზიით განსაზღვრულ ფართობებზე შესაძლებელი ხდება  არსებული  მოთხრილ-მოტეხილი (ბუნებრივი პირობებით ან/და სტიქიური მოვლენების შედეგად) მერქნისა და ხე-ტყის ჭრის შედეგად წარმოქმნილი ნარჩენების  გამოტანა და მისი გამოყენება ბიოსაწვავის წარმოებისათვის. აღნიშნული ხელს შეუწყობს ტყეზე ზეწოლის შემცირებას,  ტყის ეკოლოგიური სიჯანსაღის შენარჩუნებას, ხანძრების პრევენციას და მისი სოციალურ-ეკონომიკური პოტენციალის გამოყენებას, ასევე, ბიოსაწვავის წარმოებით დაინტერესებული სუბიექტებისათვის ნედლეულის მოპოვების წყაროს შექმნას.ლიცენზიის მფლობელს შესაძლებლობა ეძლევა თავად აითვისოს ლიცენზიით განსაზღვრულ ტერიტორიაზე სტიქიური მოვლენების შედეგად წარმოქმნილი მოთხრილი ან/და მოტეხილი მერქნული რესურსი, თუ იგი შეესაბამება ლიცენზიით განსაზღვრული ასათვისებელი მერქნიანი მცენარეების სახეობებს. ლიცენზიის მფლობელის მხრიდან დაინტერესების არ არსებობის დროს, სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვის ორგანო უზრუნველყოფს მის ათვისებას და გაცემას მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი რეგულაციების შესაბამისად.
#

ქვეყნის მასშტაბით ჰაერის ხარისხის შეფასება ევროპული პრინციპებით მოხდება

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საკანონმდებლო ცვლილებები მომზადა, რომელიც სრულად ეფუძნება შესაბამის ევროპულ მოთხოვნებს. შედეგად, ქვეყანა, ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის კუთხით,  თანამედროვე ევროპულ პრინციპებზე გადავა, რაც ჰაერის ხარისხის შეფასების სისტემის გაუმჯობესებას გულისხმობს. აღნიშნული მიმართულებით ბოლო წლებში მნიშვნელოვანი პროგრესი გვაქს და ეს პროგრესი გრძელდება; იზრდება და ახლდება მონიტორინგის ქსელი, ფართოვდება იმ ნივთიერებების სპექტრი, რომლებზეც მუდმივი დაკვირვება მოხდება, ეს ნივთიერებებია დარიშხანი, კადმიუმი, ნიკელი.ჰაერის ხარისხის მართვა თანამედროვე საუკეთესო ევროპულ პრაქტიკაზე დაყრდნობით განხორციელდება. კერძოდ, ქვეყნის ტერიტორია დაიყოფა ზონებად, სადაც ჰაერის ხარისხის მართვა ინდივიდუალური მიდგომებით მოხდება.იმ ზონებში, სადაც დაფიქსირდება დადგენილ სტანდარტზე მაღალი დაბინძურება, შემუშავდება და განხორციელდება ჰაერის ხარისხის მართვის გეგმები, დედაქალაქში დანერგილი პრაქტიკის მსგავსად.აღნიშნული საკანონმდებლო ცვლილება მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე მოიწონა და განსახილველად პარლამენტს გადაუგზავნა.
#

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, სამეცნიერო-კვლევით და სასწავლო დაწესებულებებს ამინდისა და ჰიდროლოგიური პროგნოზი უფასოდ მიეწოდება

დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, სამეცნიერო-კვლევით და სასწავლო დაწესებულებებს გარემოს ეროვნული სააგენტო მეტეოროლოგიურ და ჰიდროლოგიური დაკვირვების მონაცემებს, ამინდისა და ჰიდროლოგიურ  პროგნოზებს უფასოდ მიაწვდის. საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 18 აგვისტოს №502 დადგენილებაში „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურების სახეებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილები განხორციელდება. აღნიშნული ცვლილება ხელს შეუწყობს ჰიდრომეტეოროლოგიის სფეროში სამეცნიერო კვლევების ეფექტიანობის გაზრდას და დარგის ახალგაზრდა სპეციალისტების მომზადებას, მოსახლეობის დროულ და სწორ ინფორმირებას მოსალოდნელი ამინდისა და შესაძლო სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ.    
#

აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა გრძელდება

2019 წელს სახელმწიფო აგროდაზღვევის პროგრამის განხორციელებას აგრძელებს. ამის შესახებ გადაწყვეტილება დღევანდელ მთავრობის სხდომაზე იქნა მიღებული. ყველა კულტურაზე, გარდა ვაზისა,  სახელმწიფოს მხრიდან თანამონაწილეობა კვლავ იქნება 70 %, ვაზზე - 50 %. აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში, სადაზღვევო პოლისი ფარავს შემდეგ სადაზღვევო  რისკებს: სეტყვა, წყალდიდობა, ქარიშხალი, საშემოდგომო ყინვა. აგროდაზღვევის პროგრამაში მონაწილეობა შეუძლია მიიღოს ყველა ფიზიკურმა ან იურიდიულმა პირმა, რომელსაც საკუთრებაში, სარგებლობაში ან ფაქტობრივ მფლობელობაში გააჩნია არაუმეტეს 5 ჰა (ხორბლის მოსავლის დაზღვევის შემთხვევაში, არაუმეტეს, 30 ჰა) ფართობის ჩათვლით სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი.  აღნიშნული შეზღუდვა არ ვრცელდება სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივებზე. სასოფლო - სამეურნეო კოოპერატივის შემთხვევაში, სააგენტოს მიერ ერთ დამზღვევზე / მოსარგებლეზე გადასახდელი პრემიის ოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს 50 000 ლარს. ასევე, პროგრამის ფარგლებში, შესაძლებელია ბენეფიციარმა 5 ჰექტარზე ზემოთ მფლობელობაში არსებული მიწის ფართობიდან  5 ჰექტარი დააზღვიოს და  სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსება მიიღოს.  დაზღვევას დაექვემდებარება მხოლოდ ისეთ მიწის ნაკვეთზე მოყვანილი მოსავალი, რომელიც დარეგისტრირებულია სსიპ საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში და ფერმერთა რეესტრში. 2019 წელს გაიზარდა წითელი ვაზის მოსავლის პოლისის სადაზღვევო ლიმიტი და ის 1 ჰექტარზე 15,000 ლარს შეადგენს (გასულ წელს ლიმიტი 10,000 ლარს შეადგენდა). ლიმიტის ზრდა გამოწვეულია 2018 წელს ყურძნის ფასის მატებით. მოცდის პერიოდი სადაზღვევო პოლისის გაცემის თარიღიდან 4 დღის ვადითაა განსაზღვრული. აგროდაზღვევის პროგრამაში ჩართვა შეუძლია საქართველოს ტერიტორიაზე ლიცენზირებულ ყველა სადაზღვევო კომპანიას.   აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 2014 წელს დაიწყო და უკვე 5 წელია მიმდინარეობს. პროექტის მიზანი აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირებაა. 2014 - 2018 წლებში აგროდაზღვევის პროგრამის ფარგლებში:  გაცემულია 81,453 პოლისი დაზღვეული ფართობი შეადგენს 71,413 ჰა ჯამში დაიზღვა 551,366,395 ლარის მოსავალი ფერმერების მიერ დაზღვევის მომსახურებაში გადასახდელი თანხიდან სახელმწიფომ 33,854,463 ლარის სუბსიდირება მოახდინა. 5 წლის განმავლობაში ანაზღაურებულმა ზარალმა 35,343,213 მლნ ლარი შეადგინა.
#

ლევან დავითაშვილმა იაპონიის ელჩთან გამოფენის „საქართველო – ღვინის სამშობლო” მიმდინარეობის საკითხები განიხილა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი იაპონიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს საქართველოში ტადაჰარუ უეჰარას შეხვდა.შეხვედრაზე მხარეებმა იაპონიის დედაქალაქ ტოკიოში გამოფენის „საქართველო – ღვინის სამშობლო” მნიშვნელობა და მიმდინარეობის საკითხები განიხილეს.მინისტრმა მადლობა გადაუხადა ელჩს მხარდაჭერისთვის და აღნიშნა, რომ გამოფენამ საქართველოს, როგორც ღვინის სამშობლოს ცნობადობის ზრდას განსაკუთრებულად შეუწყო ხელი. როგორც ტადაჰარუ უეჰარამ აღნიშნა, იაპონიაში ქართულ ღვინოზე მოთხოვნა გაზრდილია, რაც მნიშვნელოვანია ღვინის ექსპორტის სტიმულირების თვალსაზრისით.გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას მინისტრის მოადგილე ხატია წილოსანი ესწრებოდა.
#

ლევან დავითაშვილი კორნელის უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეხვდა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი აშშ ნიუ-იორკის შტატის კორნელის უნივერსიტეტის  სამუელ კერტის ჯონსონის ბიზნეს სკოლის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შეხვდა.მინისტრმა შეხვედრაზე ვრცლად ისაუბრა გარემოს დაცვისა და აგრარული დარგის განვითარების მიმართულებებით სახელმწიფო პოლიტიკაზე, მიღწეულ შედეგებსა და დაგეგმილ აქტივობებზე. ყურადღება მწვანე ეკონომიკის პრიორიტეტულობაზე გამახვილდა.საუბარი შეეხო მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლების მიზნით სამინისტროს მიერ გარემოსდაცვითი კუთხით განხორციელებულ ღონისძიებებს; ასევე, გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის საკითხებს, ვებპორტალს, რომლის საშუალებითაც მოქალაქეებს ჰაერის ხარისხთან დაკავშირებით  ონლაინ რეჟიმში შეუძლიათ ინფორმაციის მიღება. ლევან დავითაშვილმა გარემოსდაცვითი სტანდარტების ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოვების მნიშვნელობას გაუსვა ხაზი და აღნიშნა, რომ საქართველოს გარემოსდაცვითი კანონმდებლობის ევროპულ ნორმებთან ჰარმონიზაციის პროცესი  წარმატებით ხორციელდება.მინისტრმა ქვეყანაში ორგანული სოფლის მეურნეობის განვითარებისა და ეკოლოგიურად სუფთა ბიოპროდუქტების წარმოების საკითხებიც განიხილა და აღნიშნა, რომ ქვეყნის ნიადაგურ-კლიმატური პირობები  მრავალი სხვადასხვა კულტურის მოყვანის შესაძლებლობას იძლევა. შეხვედრის ფარგლებში საუბარი შეეხო მეღვინეობის სფეროს განვითარების კუთხით განხორციელებულ  და მიმდინარე პროექტებს, საერთაშორისო ბაზრებზე ქართული ღვინის ცნობადობის ზრდის ტენდენციას და დარგის პრიორიტეტულობის საკითხს.მინისტრმა სტუმრებს ქართული ღვინის 8 000 წლიანი ისტორია გააცნო და ყურადღება ქართული ვაზის უნიკალურ იშვიათ ჯიშებზე გაამახვილა, საუბარი შეეხო  ღვინის დაყენების უძველეს ტრადიციას, რომელსაც იუნესკომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი მიანიჭა. ლევან დავითაშვილმა სტუმრებს მევენახეობა-მეღვინეობის დარგის ხელშეწყობის  მიზნით ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ ვენახების კადასტრის პროგრამის განხორციელების,  დაცული ადგილწარმოშობის დასახელებისა და გეოგრაფიული აღნიშვნების რეგულაციების რეფორმის და დარგის პოპულარიზაციის მიზნით დაგეგმილი და განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. შეხვედრა ინტერაქტიულ რეჟიმში წარიმართა. სტუდენტებმა მინისტრს საინტერესო შეხვედრისათვის მადლობა გადაუხადეს. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გამართულ შეხვედრას მინისტრის მოადგილე ხატია წილოსანი ესწრებოდა.
#

იური ნოზაძე ჰუნანის პროვინციის სამთავრობო დელეგაციის წევრებს შეხვდა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე იური ნოზაძე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰუნანის პროვინციის სამთავრობო დელეგაციის წევრებს შეხვდა.შეხვედრაზე მხარეებმა ქვეყნებს შორის თანამშრომლობის გაღრმავებისა და გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობის საკითხებზე იმსჯელეს.მინისტრის მოადგილემ მადლობა გადაუხადა ჩინეთის მხარეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შულავერში ენერგოეფექტური სათბურის პროექტის წარმატებით განხორციელებაში ეკონომიკური მხარდაჭერისთვის. აღნიშნულმა პროექტმა  ხელი შეუწყო ქართველი ფერმერების გადამზადებასა და ბოსტნეულის მოვლა-მოყვანის თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვას.  დელეგაციის წევრებმა ქართულ მხარეს ჰუნანის პროვინციაში სოფლის მეურნეობის დარგის განვითარების ეტაპები გააცნეს. საუბარი შეეხო ჰუნანში ჩაის კულტივაციის და ექსპორტის საკითხს, რომლის მაჩვენებლითაც პროვინცია მსოფლიო მასშტაბით მოწინავე რიგებშია. შეხვედრაზე საუბარი შეეხო ჩინეთში ქართული ღვინის ექსპორტის მზარდ ტენდენციას. აქცენტი გაკეთდა ქართული ჩაის რეაბილიტაციის პროექტზე, ჩაის ახალი ჯიშების შემოტანასა და ჰუნანის პროვინციის გამოცდილების გაზიარების მნიშვნელობაზე. დელეგაციის წევრებმა ინფორმაცია მიიღეს საქართველოში წყლის რესურსების დიდი პოტენციალისა და აკვაკულტურების განვითარების შესაძლებლობებზე. „ჩინეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ დადებული ხელშეკრულება სავაჭრო-ეკონომიკური ურთიერთობების განვითარებასა და სამომავლო პროექტების განხორციელებას უწყობს ხელს“, - განაცხადა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, იური ნოზაძემ.  შეხვედრაზე საუბარი შეეხო მევენახეობა-მეღვინეობის კუთხით თანამშრომლობის მემორანდუმს, რომლის ფარგლებშიც ჩინეთში ქართული მარანი გაკეთდა და ქართული ჯიშის ყურძენი გაშენდა. ჰუნანის პროვინციის სავაჭრო დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილის, ლი ხინქიუს თქმით, ჰუნანის პროვინცია საქართველოს მნიშვნელოვან პარტნიორად განიხილავს და სრულ მხარდაჭერას გამოხატავს შემდგომი თანამშრომლობისთვის.