#

სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების მხარდამჭერი ახალი პროგრამა „ახალგაზრდა მეწარმის“ ოფიციალური პრეზენტაცია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით და დანიის მთავრობის ფინანსური მხარდაჭერით (DANIDA), სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტომ ახალი პროგრამის „ახალგაზრდა მეწარმე“ განხორციელება დაიწყო. პროგრამის ბიუჯეტი 4,110,000 აშშ დოლარს შეადგენს. (10,000,000 ლარი)სოფლად ახალგაზრდა მეწარმეების  მხარდაჭერის პროგრამა „ახალგაზრდა მეწარმე“ განკუთვნილია საქართველოს მოქალაქეობის მქონე ახალგაზრდებისთვის, რომელთაც საქართველოში ბიზნესსაქმიანობა სურთ. პროგრამის მიზანია, ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით, ახალგზრდების ბიზნესსაქმიანობაში ჩართულობის ზრდის ხელშეწყობა. პროგრამის ოფიციალური პრეზენტაცია გაიმართა დღეს, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს პრემიერ მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად ახალგაზრდა მეწარმეებს ახალი პროექტი გაააცნო. პრეზენტაციის შემდგომა გაიამართა დისკუსია კითხვა პასუხის რეჟიმში. პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსებას მიიღებენ საქართველოში რეგისტრირებული ახალგაზრდა მეწარმეები (18-35 წლამდე მამაკაცები და 18-40 წლამდე ქალები) ან მათ მიერ დაფუძნებული სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივები. პროგრამა ითვალისწინებს მხოლოდ ახალი ბიზნესის (სტარტაპის) დაფინანსებას. პროგრამის ფარგლებში,  სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ბენეფიციარს დაუფინანსებს პროექტის ღირებულების 40%-ს, მაგრამ  არაუმეტეს 60,000 ლარისა; დარჩენილი 60% ბენეფიციარის თანამონაწილეობაა. თანამონაწილეობის თანხა, შესაძლებელია, მოძიებული იქნას როგორც საკუთარი სახსრებით, ასევე საბანკო კრედიტით (მათ შორის, შეღავათიანი აგროკრედიტი). პროგრამა ითვალისწინებს, როგორც სასოფლო-სამეურნეო, ისე არა სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესმიმართულებების დაფინანსებას. არა სასოფლო-სამეურნეო ბიზნესსაქმიანობის წილი მთლიან დაფინანსების პორტფელში 20%-ს არ აღემატება. პროგრამის ფარგლებში, დაფინანსდება ნებისმიერ სასოფლო-სამეურნეო მიმართულება გარდა, იმ დარგებისა, რომლებიც უკვე ფინანსდება სხვადასხვასვა სასოფლო-სამეურნეო საგრანტო პროგრამით. სააგენტოში განაცხადების და თანმდევი დოკუმენტაციის წარდგენა განხორციელდება ელექტრონულად, ვებგვერდების www.apma.ge და www.danida.apma.ge მეშვეობით. პოტენციური ბენეფიციარის მიერ წარმოდგენილი ბიზნესგეგმის დამტკიცების შემდეგ, პროგრამის ფარგლებში, შერჩეული კვალიფიციური საკონსულტაციო კომპანია ბენეფიციარს დაეხმარება პროექტის წარმატებით განხორციელებისათვის ყველა საჭირო ღონისძიებაში რაც გულისხმობს: თანადაფინანსების ხელშეკრულების გასაფორმებლად საჭირო დოკუმენტაციის შეგროვებას, წარმოდგენილი ბიზნეს იდეის განხორციელების დროში გაწერილი სამოქმედო გეგმის შედგენას, პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი ფულადი სახსრების მიზნობრივად გახარჯვის აღრიცხვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის დახარისხებას, სააღრიცხვო პროგრამის/სისტემის დანერგვას და ბიზნესის მართვისათვის საჭირო ტრენინგების ჩატარებას. პროგრამა „ახალგაზრდა მეწარმე“, სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მხარდაჭერით, „ერთიან აგროპროექტის“ ფარგლებში ხორციელდება. „ერთიან აგროპროექტი“ გათვლილია გრძელვადიან განვითარებაზე და მისი მიზანია ისეთი გარემოს შექმნა, რომელიც ხელს შეუწყობს სოფლის მეურნეობაში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სურსათის უვნებლობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას.
#

სოფლის განვითარების უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში საქართველოს სოფლის განვითარების უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის პირველი მოადგილე ნოდარ კერესელიძე ხელმძღვანელობდა.საქართველოს სოფლის განვითარების უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის ფარგლებში, ნოდარ კერესელიძემ საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში წარმოადგინა.ნოდარ კერესელიძის განცხადებით, საქართველოს სოფლის განვითარების 2017 წლის სამოქმედო გეგმის პრიორიტეტული მიმართულება სოფლად ფერმერული საქმიანობის გაჯანსაღება იყო.აღნიშნული მიმართულებით სამოქმედო გეგის შესრულების ნაწილში მინისტრის პირველმა მოადგილემ ყურადღება ახალი საწარმოების აშენება-გადაიარაღების, აგროდაზღვევის, მრავალწლიანი ინტენსიური ბაღებისა და ჩაის პლანტაციების გაშენების, სამელიორაციო ინფრასტრუქტურის მოწყობის, კოოპერატიული მეურნეობების მხარდაჭერისა და აგრო-სასურსათო ღონისძიებებში მონაწილოების საკითხებზე გაამახვილა.გარემოს დაცვის ნაწილში ნოდარ კერესელიძემ ვრცლად ისაუბრა გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მდგრადი მართვის კუთხით განხორციელებულ აქტივობებზე. მინისტრის პირველმა მოადგილემ წყლის, ტყის და სხვა რესურსების მდგრადი მართვის, ტყის მდგრადი განვითარების მიზნით ტყეების კატეგორიზაციის, მუნიციპალური ნარჩენების მართვის გაუმჯობესებისა და კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული საკითხების მიმართულებებით შესრულებულ სამუშაოებზე ისაუბრა.საქართველოს სოფლის განვითარების უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის ფარგლებში, საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულების წლიური ანგარიში გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად, საქართველოს ფინანსთა, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის, იუსტიციის, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა და განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროების წარმომადგენელმა პირებმა წარმოადგინეს.ყურადღება გამახვილდა სოფლად საგზაო ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესების, სოფლად წყალმომარაგების სისტემების აშენება/რეაბილიტაციის, ტურისტული ბილიკების მოწყობის, იუსტიციის სახლების მშენებლობის, სერვისების ხელმისაწვდომობის ზრდის, რეგიონებში პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის და სხვა საკითხებზე.ნოდარ კერესელიძემ საქართველოს სოფლის განვითარების 2017-2020 წლების სტრატეგიის 2017 წლის სამოქმედო გეგმის შესრულება დადებითად შეაფასა და მომავალში სოფლის განვითარების ინსტიტუციური მოწყობის პროექტის ფარგლებშიც მჭიდრო და ეფექტიანი თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა.
#

კომპანია RMG-ის წარმოებას ლევან დავითაშვილი გაეცნო

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი კაზრეთში იმყოფებოდა, სადაც კომპანია RMG Copper-ისა და RMG Gold-ის წარმოებას ადგილზე გაეცნო. კომპანიის წარმომადგენლებთან შეხვედრაზე გარემოსდაცვითი საკითხები განიხილეს და მინისტრმა კომპანიის მიერ შემუშავებული გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმაზე ინფორმაცია მოისმინა. “გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადსხვა უწყების თანამშრომლები გაეცნენ RMG ის საქმიანობას. 2015-16 წლებში ჩვენი შემოწმების შედეგად რამდენიმე მიმართულებით იყო დარღვევები გამოვლენილი. მნიშვნელოვანია, რომ ის დარღვევები გამოსწორდეს და სწორედ ამ ღონისძიებებზე გვქონდა საუბარი. უშუალოდ ჩვენი თვალით გვინდოდა გვენახა თუ სად არის კრიტიკული წერტილები, პრობლემები და როგორ იქნება კომპანიის მიერ გამოსწორების მექანიზმები, როგორი იქნება გონივრული ვადები და ამაზე სპეციალისტებთან ერთად შევჯერდებით. ” - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. კომპანიის აღმასრულებელი ხელმძღვანელის ჯონი შუბითიძის განცხადებით, RMG-ის შემუშავებული აქვს გარემოსდაცვითი სამოქმედო გეგმა, რომლის შედგენაშიც საერთაშორისო კომპანია Golder Associates-ი იყო ჩართული. RMG საწარმო საქმიანობას ლევან დავითაშვილთან ერთად მისი მოადგილე ნინო თანდილაშვილი, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის სამსახურის ხელმძღვანელი ირაკლი მუკნიაშვილი და სამინისტროში შემავალი სხვა უწყებების ხელმძღვანელები ესწრებოდნენ.
#

სოლომონ პავლიაშვილი იმერეთის რეგიონში

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი იმერეთის რეგიონში იმყოფებოდა, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებს და საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლებს შეხვდა. შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული გამოწვევები და გადაჭრის გზები განიხილეს. შეხვედრაზე მხარეებმა აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წელს დაგეგმილ ღონისძიებებზე იმსჯელეს. ასევე აღინიშნა, რომ პროცესში სამინისტროს ყველა უწყება თვითმმართველობებთან და სამხარეო ადმინისტრაციასთან ერთად კოორდინირებულად იქნება ჩართული. დამონტაჟდება მონიტორინგის სისტემები და შედეგების მიხედვით დაიგეგმება ღონისძიებები.
#

ინისტრის ვიზიტი ტაილანდში

ტაილანდის სამეფოს დედაქალაქ ბანგკოკში, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი აზიისა და წყნარი ოკეანეთის გაეროს ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (ESCAP) აღმასრულებელ მდივანს, დოქტორ შამშად ახტარს შეხვდა. შამშად ახტარმა ლევან დავითაშვილს მადლობა გადაუხადა აზიისა და წყნარი ოკეანეთის გაეროს ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (ESCAP) მე-5 ფორუმში აქტიური ჩართულობისთვის და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველო, როგორც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი რეგიონული ჰაბი, UN ESCAP -ის პლატფორმას გამოიყენებს პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის განცხადებით, შესაძლებელია მომავალი UN ESCAP -ის რეგიონული ქვეკომიტეტის შეხვედრა თბილისში გაიმართოს. როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ, გიორგი შარვაშიძემ შეხვედრაზე განაცხადა, ივლისში, „ღია მმართველობის ფორუმის” ფარგლებში, საქართველო მზად არის UN ESCAP-ის აღმასრულებელ მდივანს, დოქტორ შამშად ახტარს უმასპინძლოს.შეხვედრას საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრ ლევან დავითაშვილთან ერთად ესწრებოდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი შარვაშიძე და საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ინდოეთში, ტაილანდის სამეფოში, შრი-ლანკასა და ბანგლადეშში არჩილ ძულიაშვილი. ლევან დავითაშვილი ტაილანდის სამეფოს დედაქალაქ ბანგკოკში, 28-30 მარტს აზიისა და წყნარი ოკეანეთის გაეროს ეკონომიკური და სოციალური კომისიის (ESCAP) მე-5 ფორუმის თავმჯდომარეობდა, რომელიც დღეს იხურება. აღნიშნულ ფორუმში მონაწილეობს UN ESCAP-ის წევრი ქვეყნების, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და არასამთავრობო სექტორის 600-მდე წარმომადგენელი და ფოკუსირებულია მდგრადი განვითარების მიზნების საკითხების განხილვასა და მათი შესრულების გლობალური თანამშრომლობის გაღრმავების სამომავლო გეგმების დასახვაზე. 
#

OECD-ის ანგარიშის პრეზენტაცია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნინო თანდილაშვილი ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციის (OECD) მიერ წარმოდგენილი ანგარიშის „ფინანსური რესურსების მობილიზება კლიმატის ცვლილებებთან დაკავშირებული ღონისძიებებისათვის საქართველოში“ პრეზენტაციას დაესწრო.მინისტრის მოადგილემ, მისასალმებელ სიტყვაში, მადლობა გადაუხადა ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციას და გერმანიის მთავრობას ღონისძიების ორგანიზებისთვის. ნინო თანდილაშვილმა კლიმატის ცვლილებების სფეროში დაფინანსების მოზიდვის საკითხების მნიშვნელობაზე ისაუბრა და ყურადღება სახელმწიფოსთან ერთად, კერძო სექტორის მიერ მწვანე ინიციატივების მხარდაჭერის საკითხზე გაამახვილა.შეხვედრაზე საუბარი შეეხო კლიმატის ცვლილებების შესახებ ძირითადი პოლიტიკის განმსაზღვრელი დოკუმენტის შემუშავების მნიშვნელობას და დაფინანსების მოზიდვის საკითხებს. გამართულ შეხვედრას საჯარო, კერძო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ერთად, კლიმატის ცვლილების საკითხებში ექსპერტები ესწრებოდნენ.
#

ლევან დავითაშვილი ბანგკოკში ტაილანდელ კოლეგას შეხვდა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი ტაილანდის სამეფოს დედაქალაქ ბანგკოკში ვიზიტის ფარგლებში ტაილანდის სოფლის მეურნეობისა და კოოპერატივების მინისტრს, გრისადა ბუნრახს შეხვდა. ტაილანდის სოფლის მეურნეობისა და კოოპერატივების სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის თანამშრომლობის არსებულ პოტენციალზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ლევან დავითაშვილმა საქართველოში განხორციელებულ რეფორმებსა და ეკონომიკურ სფეროში მიღწევებზე ისაუბრა და ხაზგასმით  აღნიშნა, რომ ტაილანდის სამეფოსთან, როგორც რეგიონის წამყვან ქვეყანასთან, ორმხრივი ეკონომიკური ურთიერთობების  გაღრმავება ერთ-ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს. როგორც ტაილანდის სოფლის მეურნეობისა და კოოპერატივების მინისტრმა შეხვედრაზე აღნიშნა, მნიშვნელოვანია, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გამოცდილების გაზიარება გარემოს დაცვის მიმართულებით, მათ შორის, ტყისა და წყლის რესურსების ეფექტიანი მართვის კუთხით. ტაილანდის სოფლის მეურნეობისა და კოოპერატივების მინისტრის განცხადებით, მისთვის ცნობილია ქართული ღვინის მაღალი ხარისხის შესახებ. მინისტრმა მზადყოფნა გამოთქვა, მხარი დაუჭიროს ქართული პროდუქციის  ტაილანდის სამეფოში პოპულარიზაციას. ტაილანდის სოფლის მეურნეობისა და კოოპერატივების სამინისტროში გამართულ შეხვედრას, ლევან დავითაშვილთან ერთად, საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი ინდოეთში, ბანგლადეშში, ტაილანდის სამეფოსა და შრი-ლანკაში არჩილ ძულიაშვილი ესწრებოდა.