#

საქართველოს სახიფათო ნარჩენების მართვის პროექტი - ინვესტიცია

#

საქართველოს სახიფათო ნარჩენების მართვის პროექტი- პროექტის განხორციელების მხარდაჭერა, კორპორატიული განვითარება და დაინტერსებულ პირთა მონაწილეობა

#

ENPARD სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა, III ფაზა

#

ბიომასსის ენერგია და ენერგო ეფექტური ტექნოლოგიები, როგორც მდგრადი განვითარების ხელშეწყობის საშუალება (მერების შეთანხმების ფარგლებში)

#

ქიმიური ნივთიერებების მდგრადი მართვის შესაძლებლობების გაძლიერება

#

ფშავის, ხევსურეთის, გუდამაყრის და მცხეთა-მთიანეთის ადმინისტრაციულ რაიონებში მთიანი რეგიონებისა და მათი თემების მდგრადი განვითარება

#

ინსტიტუციური თანამშრომლობა საქართველოს ენერგეტიკის და გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროებსა და ნორვეგიის წყლის რესურსებისა და ენერგეტიკის დირექტორატს (NVE) შორის: განახლებადი ენერგია - ჰიდროენერგია - ჰიდროლოგია - კლიმატი

#

Alliances Caucasus Programme (ALCP)

#

ტექნიკური დახმარება საქართველოში ნარჩენების მართვის სისტემების გაუმჯობესებისთვის