ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „გეო მეტალის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გეო მეტალი“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წლის 21 დეკემბერი 13:00 სთ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაშისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს,  შპს „გეო მეტალმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პირველი სვირის ტერიტორიაზე, მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზეeia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „TOPGEO“-ს მდინარე გუბაზეულზე „ხევიჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „TOPGEO“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხევიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის20 დეკემბერი 11:00 საათი,  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხევის ახალგაზრდულ ცენტრში საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს, შპს „TOPGEO“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მდინარე გუბაზეულზე „ხევიჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევის ახალგზაზრდულ ცენტრში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტის“ ლახამი-საგერგილას 35კვ-იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, ჭუბერის თემი, მდინარე ლახამისა და ნენსკრას ხეობები დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 9 იანვარს 11:00 საათზე; მესტიის მუნიციპალიტეტი, ჭუბერის თემი, სოფელი ლახამი (ძველი კლუბი). საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ლახამში (ძველი კლუბი) გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიტექნიკური რეზიუმეარატექნიკური რეზიუმეShape Files

სამინისტროს განცხადება მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს დაგეგმილ შპს ხელედულა ენერჯის “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” საჯარო განხილვასთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს 11 საათზე ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში, ხოლო 16 საათზე სოფელ ხელედის კულტურის სახლის სააქტო დარბაზში დაგეგმილი იყო შპს ხელედულა ენერჯის “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების”  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მაღალი ინტერესის, ასევე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამინისტროსადმი მომართვის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება საჯარო განხილვის გადადებისა და აღნიშნულ ორგანიზაციებთან, აგრეთვე დაინტერესებულ საზოგადოებასთან შეხვედრის შესახებ. შეხვედრაზე განხილული იქნება ყველა ის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხი, რაც  შესაბამისი ორგანიზაციების/დაინტერესებული პირების ინტერესის საგანს წარმოადგენს. შეხვედრის ფორმატში მოხდება ინფორმაციის გაცვლა და დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით დაინტერესებული საზოგადოებისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.აღნიშნული შეხვედრასთან დაკავშირებით სამინისტრო ინფორმაციას გაავრცელებს და მიაწვდის შესაბამის დაინტერესებულ ორგანიზაციებს. შემდგომში კი სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს საჯარო განხილვის ორგანიზებას. 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. მარნეული, ქ. ბოლნისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2018 წლის  19 დეკემბერი,  13:00 საათი ქ. მარნეული ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა• 2018 წლის  19 დეკემბერი,  15:00 საათი ქ. ბოლნისი ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს  შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესება და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქალაქ ქუთაისის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 19 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ქვემო ხევის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:2019 წლის 9 იანვარს 12:00 საათზე; საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ ცხომარეთის საბაზისო სკოლის ადმინისტრაციული შენობა2019 წლის 9 იანვარს 15:00 საათზე, საჩხერის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქვემოხევის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარე წლის 1 ნოემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება საჩხერე-ქვემო ხევის ს/გზის 5+537კმ - 10+537კმ მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დამატებით წარმოადგინა ჰიდროლოგიური კვლევის ანგარიში. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, საჩხერის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ცხომარეთში და სოფელ ქვემო ხევში გაიმართება საჯარო განხილვები.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 1 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეტექნიკური რეზიუმესაინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშიჰიდროლოგიური ანგარიშიShape

განცხადება სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ

მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს, სსე "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება “110 კვ ეგხ ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ს მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის პროექტზე”. (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/82).აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა  დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/165).მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ წარმოადგინა „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტთან დაკავშირებით დამატებითი საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მასალები და სამინისტროს მიმართა მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს, მესტიის მუნიციპალიტეტში დაგეგმილი საჯარო განხილვის გადადების თაობაზე. შესაბამისად, აღნიშნულმა გამოიწვია არა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა, არამედ შეჩერება.აღნიშნული მიმართვის საფუძველზე შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით და გადაიდო მესტიის მუნიციპალიტეტში, მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვა  (იხ. ელ. ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/1226).მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ  სამინისტროში წარმოადგინა წერილი, რომლის თანახმად საპროექტო ტერიტორიაზე ჩატარებულმა საინჟინრო-გეოლოგიურმა კვლევამ დაადასტურა, რომ არ არსებობს  პროექტის ცვლილების საჭიროება. შესაბამისად, კომპანიამ ითხოვა პროცესის განახლება და საჯარო განხილვის ჩანიშვნა.აღსანიშნავია, რომ პროექტში ცვლილებები არ შესულა, რაც გულისხმობს, რომ სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული დოკუმენტაცია უცვლელი დარჩა და მისი განხილვა მოხდება საჯარო განხილვის ფორმატში.  ვინაიდან განსახილველ საკითხზე დროებით შეჩერდა წარმოება, თუმცა დოკუმენტაცია დარჩა უცვლელი და ის ხელმისაწვდომი იყო საზოგადოებისათვის მიმდინარე წლის 14 სექტემბრიდან (საინჟინრო-გეოლოგიური კვლევის მასალები 9 ნოემბრიდან) სამინისტრო ითვალისწინებს რა როგორც კერძო, ასევე საზოგადოების ინტერესებს,  დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებებიზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება2018 წლის 18 დეკემბერს 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაშისაჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 24 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეShape Filesდანართიწერილი 12.11.2018წერილი 08.11.2018 

განცხადება შპს “ექსიმგრუპის” “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის საჯარო განხილვის თარიღის ცვლილების თაობაზე

მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება შპს “ექსიმგრუპის” “ფეროშენადნობის წარმოების ქარხნის (სილიკომანგანუმის საწარმოს) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების თაობაზე.საჯარო განხილვები დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 12 დეკემბერს, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასა და  ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარციხის სკოლის შენობაში;გამომდინარე იქიდან, რომ სოფელ ვარციხის სკოლის შენობაში დაიგეგმა სასკოლო ღონისძიება,  საჭიროა მოხდეს საჯარო განხილვის თარიღის ცვლილება, შესაბამისად, მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებით, საჯარო განხილვები გაიმართება:2018 წლის 13 დეკემბერს 12:00 საათზე, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფ. კვახჭირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;2018 წლის 13 დეკემბერს 15:00 საათზე, ბაღდათის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვარციხის სკოლის შენობა;აღნიშნულის შესაბამისად, ჩასწორდება 30 ნოემბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსებული განცხადება. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი.