ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ ორჯაჭვიანი 35კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლია“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ორჯაჭვიანი 35კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლია“-ს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 6 ნოემბერს, შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში,“ ორჯაჭვიანი 35კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლია“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტზე.აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან  დაკავშირებით, ხობისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილები:2018 წლის 26 დეკემბერი, 13:00 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქარიათას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2018 წლის 26 დეკემბერი,  16:00 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2018 წლის 27 დეკემბერი,  12:00 საათი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობააღნიშნული დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი აღნიშნული განცხადება განახლდა მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს. იხ. განცხადება 2018 წლის 27 ნოემბრის განცხადებაში ხარვეზების გასწორების შესახებ  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „კასლეთი 1“ -ის მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს „კასლეთმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის  საჯარო განხილვის გადადების შესახებ.მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მიმდინარეობს ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკური პარამენტრების დაზუსტება და მოგვიანებით მოხდება დაზუსტებული ტექნიკური პარამეტრების წარმოდგენა.აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ გადაიდო  მიმდინარე წლის 26 ნოემბრის 17:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვა.პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ განცხადების საჯარო განხილვა - თელავის მუნიციპალიტეტში, ი/მ სოსო არჩემაშვილის წყალსაცავების (თევზსამეურნეო ტბორების) მიმდინარე საქმიანობა

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავების (თევზსამეურნეო ტბორების) მიმდინარე საქმიანობამიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ სოსო არჩემაშვილიმიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფშაველის მიმდებარედ, მდ. სტორის მარჯვენა სანაპიროზედაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 11 დეკემბერი 14:00 საათი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზი (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6) მიმდინარე წლის 18 ოქტომბერს ი/მ სოსო არჩემაშვილმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება თელავის მუნიციპალიტეტში წყალსაცავების (თევზსამეურნეო ტბორების)  მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშიდა გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი“ საქმიანობის გაგრძელების უფლების მისაღებად.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, საქმიანობის გაგრძელების უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზში (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)  გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 11 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gove.ge მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში და გეგმა-გრაფიკიShape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს „თენგო-2000“-ის ცემენტის საწარმოს მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „თენგო-2000“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი, ქ. ვალე, IIშახტა დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 7 დეკემბერი 13:00 საათი,  ქ. ვალეს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 14 ნოემბერს, შპს „თენგო-2000“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ცემენტის საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქალაქ ვალეს ადმინისტაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ განცხადების საჯარო განხილვა - ქ. ბათუმში, შპს „გზები“-ს ასფალტის საწარმო

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმომიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გზები“დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 27 ნოემბერი, 14:00 საათისაქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზი (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)მიმდინარე წლის 12 ოქტომბერს შპს „გზებმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. ბათუმში, შპს „გზები“-ს „ასფალტის საწარმოს მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში“ საქმიანობის გაგრძელების უფლების მისაღებად .“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, საქმიანობის გაგრძელების უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზში (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)  გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 27  ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gove.ge

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ განცხადების საჯარო განხილვა- შპს „აშკავეთი“-ს გაჯის საამქრო

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება- გაჯის საამქრომიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აშკავეთი“მიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მარტყოფში ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორია მიმდინარე წლის 19 ოქტომბერს შპს „აშკავეთმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფში, ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაჯის საამქროს მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ საქმიანობის გაგრძელების უფლების მისაღებად.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, საქმიანობის გაგრძელების უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზში (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)  გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის ჩატარების დრო და ადგილი: - 15:00 საათი, 3 დეკემბერისაქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზი (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ადიგენის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციის“ „ადიგენი-გოდერძის“ 33კმ გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წლის 4 დეკემბერი 14:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფელი წარბასთუბნის რიტუალების შენობაშისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციამ“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „ადიგენი-გოდერძის“ 33კმ გაზსადენის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის“, სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წარბასთუბანში(რიტუალების შენობა) გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 4 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიდანართიshape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, შპს „გაზპროექტი 2009“-ის p=6 კგ/სმ2 გაზგამანაწილებელი ქსელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გაზპროექტი 2009“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:2018 წლის 4 დეკემბერი 12:00 საათი, ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფელ დიოკნისის კულტურის სახლში.2018 წლის 4 დეკემბერი 15:00 საათი, ხულოს მუნიციპალიტეტში სოფელი რიყეთის კულტურის სახლში.2018 წლის 5 დეკემბერი 12:00 საათი, ხულოს მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში.2018 წლის 5 დეკემბერი 15:00 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაშისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს შპს „ გაზპროექტი 2009“-მ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „შუახევის და ხულოს მუნიციპალიტეტებში, p=6 კგ/სმ2 გაზგამანაწილებელი ქსელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი“, სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ხულოსა და შუახევის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 5 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape