ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-39) წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ 2 (1+400)-ზე არსებულ არხზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: . სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჯუგაანიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:2018 წლის 17 ოქტომბერი 14:00 საათი, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება სიღნაღის მუნიციპალიტეტში „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-39) წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ 2 (1+400)-ზე არსებულ არხზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგისანგარიშთან დაკავშირებით, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ჯუგაანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 20 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი სკოპინგის განცხადება სკოპინგის ანგარიში

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის “500კვ ძაბვის ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ახალციხე“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი”

 დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს და ვანის მუნიციპალიტეტები.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:2018 წლის 15 ოქტომბერი  11:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფ. გვიშტიბის თემი (სოფ. თერნალი) ადმინისტრაციული შენობა. 2018 წლის 15 ოქტომბერი 14:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ მაღლაკის ადმინისტრაციული შენობა2018 წლის 15 ოქტომბერი  17:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ  ქვიტირის ადმინისტრაციული შენობა2018 წლის 16 ოქტომბერი  11:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის  სოფელ მუხიანის ადმინისტრაციული შენობა2018 წლის 16 ოქტომბერი 14:00 საათი,  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფელ პატრიკეთის (სოფ. ტყაჩირის) ადმინისტრაციული შენობა2018 წლის 17 ოქტომბერი 12:00 საათი, ვანის მუნიციპალტეტის სოფელ საპრასიას (სოფ. ქვედაგორა, ინაშაური, ძელუხი) ადმინისტრაციული შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინაგანცხადება ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღებისთაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ახალციხის, ადიგენის, წყალტუბოსა და ვანის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთსამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით”გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი "500კვ ძაბვის ორჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო - ახალციხე“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის" სკოპინგის განცხადება და ანგარიში სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape    

განცხადება სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი- სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტი

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი- სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება 16 ოქტომბერს, ნაცვლად 3 ოქტომბრისა.  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილოგზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო დაადგილი: 2018 წლის 16 ოქტომბერი 14:00 საათი, მარნეულის მუნიციპალიტეტისადმინისტაციული შენობა. მისამართი: რუსთაველის ქუჩა №73საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, საქართველოს საავტომობილო გზებისდეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მარნეულისმინიციპალიტეტში „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი-სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებუფლებამოსილორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, მარნეულისმუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯაროგანხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა დამოსაზრებების წარდგენისუფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებებიასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითიშეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვისსაჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესისკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბახვი 2“-ს „მდ. ბახვისწყალზე „ბახვი 2“ ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის” პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბახვი 2“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ.  უკანავა;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წლის 12 ოქტომბერი 12:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მთისპირის ადმინსტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს,შპს „ბახვი 2“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ.  უკანავას მიმდებარედ „მდ. ბახვისწყალზე „ბახვი 2“ ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის”პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგისანგარიშთან დაკავშირებით, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მთისპირის ადმინსტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 15 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯაროგანხილვისწესი სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში შპს „ჰერეთი ენერჯის“ „ფონაჰესის“ (11.66 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: შპს „ჰერეთი ენერჯი“დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფონა და სოფელი კაბალიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 12 ოქტომბერი 13:00 საათი,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფონას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 2018 წლის 12 ოქტომბერი 15:00 საათი,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფელი განჯალას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 25 სექტემბერს, შპს „ჰერეთი ენერჯიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მცირე სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელი განჯალასა და სოფელ ფონას  ადმინისტაციული ერთეულის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

ქ. თბილისში, შპს „საბა 777“-ის ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საბა 777“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, თვალჭრელიძის ქუჩა #6 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 9 ოქტომბერი 15:00 საათი,სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობა.მისამართი: თბილისი. მოსკოვის გამზ. 14საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს, შპს „საბა 777“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ასფალტის საწარმოსმოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის რაიონის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 11 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

ქ. ქუთაისში შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ „ავტომექანიკური ქარხნის საჩამომსხმელო საამქროში ინდუქციური ღუმელის მოწყობის და ექსპლუატაციის“პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქუთასის ავტომექანიკური ქარხანა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:2018 წლის 4 ოქტომბერი 14:00 საათი, ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88; შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხნის“ ოფისისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 3 სექტემბერს, შპს „ქუთასის ავტომექანიკური ქარხანა“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. ქუთაისში, „ავტომექანიკური ქარხნის საჩამომსხმელო საამქროში ინდუქციური ღუმელის მოწყობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88; შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანის“ ოფისში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

ქ. რუსთავში,შპს “ბულატის“ “სილიკომანგანუმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის" პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ბულატიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, გაგარინის ქ. N12დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:2018 წლის 27 სექტემბერი 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტაციული შენობა. მისამართი: მერაბ კოსტავას გამზირი N 20საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, შპს “ბულატი”-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. რუსთავში  “სილიკომანგანუმის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი     

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი- სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილოგზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო დაადგილი: 2018 წლის 3 ოქტომბერი 14:00 საათი, მარნეულის მუნიციპალიტეტისადმინისტაციული შენობა. მისამართი: რუსთაველის ქუჩა №73საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, საქართველოს საავტომობილო გზებისდეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მარნეულისმინიციპალიტეტში „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი-სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებუფლებამოსილორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, მარნეულისმუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯაროგანხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა დამოსაზრებების წარდგენისუფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებებიასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითიშეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვისსაჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესისკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape