ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

კოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 10 000 მ³ ტევადობის (160000 ტ. წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობბაზის (საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ნავთობპროდუქტების საცავის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი -  შპს ”სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - ქ. სამტრედია, ბახტაძის ქუჩა, ჩიხი 1, #23,დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 29 მარტი, 13:00 საათი, ქ. სამტრედია, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2019 წლის 6 თებერვალს, შპს ”სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა” სამინისტროში წარმოადგინა „10 000 მ³ ტევადობის (160000 ტ. წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობბაზის (საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქ. სამტრედიაში, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომათა დარბაზში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge       

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ხარაგაულის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში, თბილისი მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის საპროექტო ნაწილი) შეტანილი ცვლილებების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისი მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის საპროექტო ნაწილი) შეტანილი ცვლილებების პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს რკინიგზა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტები.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:2019 წლის 2 აპრილი, 13:00 საათი, ხარაგაულის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; 2019 წლის 2 აპრილი, 16:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძირულას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 5 მარტს სს „საქართველოს რკინიგზამ“, სამინისტროში წარმოადგინა თბილისი მახინჯაურის სარკინიგზო მაგიტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის საპროექტო ნაწილი) შეტანილი ცვლილებების პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ხარაგაულის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდინარე დარჩ-ორმელეთზე ჰესის (დარჩი ჰესი) და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე დარჩ-ორმელეთზე ჰესის (დარჩი ჰესი) და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი. დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დარჩი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 28 მარტი, 16:00 საათი, მესტიის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლახამი (საჯარო ბაღის შენობა); საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 26 თებერვალს, შპს „დარჩიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა მდინარე დარჩ-ორმელეთზე  ჰიდროელექტროსადგურის (დარჩი ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლახამში (საჯარო ბაღის შენობაში) გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის’’ წყალარინების სისტმის რეაბილიტაციის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალარინების სისტემის რეაბილიტაციის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ფასანაური;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2019  წლის  25  მარტი,  14:00  საათი  დაბა ფასანაური, საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა (რუსთაველის ქ. N18)საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 4 მარტს,  შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა დუშეთის მუნიციპალიტეტში,  წყალარინების სისტმის რეაბილიტაციის და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დაბა ფასანაურში საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 28 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ეცერიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის  29 მარტი,  12:00 საათი,  მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ეცერის კულტურის სახლის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 7 მარტს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა „ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის“ პროექტის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ეცერის კულტურის სახლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 1 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე ყვავილების ღრუბლის დამზადების საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე ყვავილების ღრუბლის დამზადების საწარმოს ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქსენიია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.ხაშური, ბექაურის ქუჩადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 5 აპრილი 01:00 საათი;  ქ.ხაშურის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო2019 წლის 25 თებერვალს, შპს „ქსენიიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა "ფენოლფორმალდეჰიდური ფისის მიღებისა და მის ბაზაზე ყვავილების ღრუბლის დამზადების საწარმოს ექსპლუატაციის" პროექტის განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ხაშურის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 1 მაისის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - მდ. საშუალზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. საშუალზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 19 მარტი, 13:00 საათი, ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხიდისთავის საზოგადოებრივი ცენტის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 21 თებერვალს, შპს „ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიამ“ სამინისტროში წარმოადგინა მდ. საშუალზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (საშუალა 1 ჰესი და საშუალა 2 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების  პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჩოხატაურის სოფელ ხიდისთავის  საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 20 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -ქალაქ რუსთავში, ი.მ. ბაირამ გულიევის მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი.მ. ბაირამ გულიევი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ.რუსთავი, გარდაბნის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის 22 მარტი, 13:00 საათი, ქ. რუსთავის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 27 თებერვალს,  ი.მ. ბაირამ გულიევმა სამინისტროში წარმოადგინა -ქალაქ რუსთავში, ი.მ. ბაირამ გულიევის მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციის პროექტის  სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ რუსთავში მერიის ადმინისტრაციული  ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 27 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ელექტოგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: - 220 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრა 220/110 კვ ძაბვის ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ და 110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის, ოზურგეთისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 12 მარტი, 15:00 საათი, ჩოხატაურის  მუნიციპალიტეტი; სოფ. ნაბეღლავი; ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2019 წლის 13 მარტი, 12:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი; სოფ. ლიხაური; ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2019 წლის 13 მარტი, 14:00 საათი, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი; სოფ. მაკვანეთი; ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 15 თებერვალს, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა „220 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის ,,პალიასტომი 1’’-ს შეჭრა 220/110 კვ ძაბვის ქ/ს ,,ოზურგეთში’’, 220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური ,,ოზურგეთის’’ და 110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტოგადამცემი ხაზის „ოზურგეთი-ზოტიჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ჩოხატაურის სოფელ ნაბეღლავის და ოზურგეთის სოფლების ლიხაურის და მაკვანეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობებში გაიმართება საჯარო განხილვები. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 15 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი