ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

„მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის განსაზღვრისათვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების მეთოდების შესახებ“ საჯარო განხილვა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - ტექნიკური რეგლამენტი - „მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის განსაზღვრისათვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების მეთოდების შესახებ“. პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და COMMISSION DIRECTIVE 2002/63/EC of 11 July 2002 establishingCommunity methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin and repealing Directive 79/700/EEC და ასევე RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH MRLS CAC/GL 33-1999 CONTENTS-ით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 25 ივლისამდესაკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი.   ketevan.laperashvili@mea.gov.ge   

მესტიის მუნიციპალიტეტში, სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას’’ 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ და 500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგურის „ნენსკრა“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტების სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვები

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მესტიის მუნიციპალიტეტში 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ და 500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგურის „ნენსკრა“-ს  მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტისკოპინგის განცხადებაქვესადგური „ნენსკრა 500/220/110“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში„220 კვ ე.გ.ხ ნენსკრა-მესტია” მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშიმიმდინარე წლის 20 ივნისს, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა მესტიის მუნიციპალიტეტში,  500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგური „ნენსკრა“-ს და 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტების სკოპინგის ანგარიშები. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვები დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 11-12 ივლისს, მესტიის მუნიციპალიტეტის  სოფლების - ლეთცერის, ნაკრას და ბეჩოს ადმინისტრაციული ერთეულების შენობებსა და მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში, თუმცა ჭუბერში განვითარებული სტიქიური მოვლენების გათვალისწინებით და საჯარო განხილვების პროცესში საზოგადოების მაღალი ჩართულობის უზრუნველყოფის მიზნით,  სამინისტრომ სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემასთან“  შეთანხმებით მიიღო  გადაწყვეტილება საჯარო განხილვის გადადების შესახებ.აღნიშნული პროექტების საჯარო განხილვები გაიმართება მიმდინარე წლის 17-18 სექტემბერს.დაგეგმილი საქმიანობის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 500/220/110 კვ ძაბვის ქვესადგურის „ნენსკრა“-ს და 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 17 სექტემბერი 12:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ლეთცერის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 17 სექტემბერი 16:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ნაკრას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 18 სექტემბერი 11:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ბეჩოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;• 220 კვ ე.გ.ხ „ნენსკრა-მესტიას“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი 2018 წელი, 18 სექტემბერი 15:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა;სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დაგეგმილი საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი   

,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების პროექტის საჯარო განხილვა

2018 წლის 1 იანვრიდან გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ნაწილში ძალაში შევიდა  „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“.  მიღებული კოდექსი აყალიბებს სრულიად ახალ მიდგომებს გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას დაქვემდებარებულ საქმიანობებთან მიმართებით. მათ შორის აღსანიშნავია სამინისტროს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესში საზოგადოების მონაწილეობის ეფექტიანი მექანიზმების დანერგვა, რაც უზრუნველყოფს საზოგადოების ჩართულობის მაღალ სტანდარტებს, გადაწყვეტილების მიღების ყველა ეტაპზე.  კოდექსის აღნიშნული მიზნებიდან გამომდინარე სამინისტროს მიერ მომზადდა ,,საჯარო განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ“ დებულების პროექტი, რომელიც ადგენს საჯარო განხილვის ჩატარების, მასში საზოგადოების მონაწილეობისა და ამ მიზნით შესაბამისი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის წესებს. აღნიშნული დებულების - ს საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 12 იანვარს 12 საათზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საკონფერენციო დარბაზში მის: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის N6. დაინტერესებული საზოგადოების წარმომადგენლების მიერ წარმოდგენილ პროექტთან დაკავშირებით  შენიშვნების და მოსაზრებების წარმოდგენა შესაძლებელია გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტში მიმდინარე წლის 12 იანვრის ჩათვლით.

საქართველოს კანონის პროექტის „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“ საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ დაასრულა მუშაობა საქართველოს კანონის პროექტზე „ბიომრავალფეროვნების შესახებ“. საზოგადოების ინფორმირების მიზნით განმეორებით საჯაროდ ქვეყნდება კანონპროექტი, რომელიც ა/წ 8 მაისს გამოქვეყნებული იყო სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე, Facebook გვერდსა და სხვა წყაროების საშუალებით.დოკუმენტის საჯარო განხილვა გაიმართება 2018 წლის 31 მაისს 10:30-18:00 სთ-ზე. შეხვედრის ადგილი დაზუსტდება მოგვიანებით. შეხვედრაზე მუხლობრივად იქნება განხილული წარმოდგენილი შენიშვნები და რეკომენდაციები.საორგანიზაციო საკითხების მოგვარების მიზნით გთხოვთ, საჯარო განხილვაზე დასწრების მსურველებმა, წინასწარ დაგვიდასტუროთ დასწრება არაუგვიანეს 25 მაისისა ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: liana.giorgadze@mepa.gov.ge  

„გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/ცხოველის საკვების მიკვლევადობის შესახებ“ საჯარო განხილვა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს „გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმების მიკვლევადობისა და ეტიკეტირების, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმებისაგან წარმოებული სურსათის/ცხოველის საკვების მიკვლევადობის შესახებ“.პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, ევროკომისიის რეგულაციის REGULATION (EC) No 1830/2003 OF THE EUROPEAN PARLIAMENTAND OF THE COUNCIL of 22 September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive, ევროკომისიის რეკომენდაციის - COMMISSION RECOMMENDATION of 4 October 2004 on technical guidance for sampling and detection of genetically modified organisms and material produced from genetically modified organisms as or in products in the context of Regulation (EC) No 1830/2003, და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 10 ივნისამდესაკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი.   ketevan.laperashvili@mea.gov.ge

საქართველოს კანონპროექტის „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა საქართველოს კანონპროექტი „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“. კანონპროექტი შემუშავდა საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე, გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ 2004 წლის 21 აპრილის ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2004/35/EC დირექტივის შესაბამისად. პროექტი წარმოადგენს პირველად ვერსიას და ადგენს გარემოზე მიყენებული ზიანისთვის პასუხისმგებლობის საქართველოს კანონმდებლობისთვის ახალ სამართლებრივ რეჟიმს. აღნიშნულიდან გამომდინარე, უაღრესად მნიშვნელოვანია მის მომზადებაში საზოგადოების მონაწილეობა, დაინტერესებული პირების მიერ შენიშვნების, წინადადებების წარმოდგენა და მათი განხილვა საჯარო ფორმატში, იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იქნეს ასოცირების შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულების დროული შესრულება, კანონპროექტის დახვეწა და კანონმდებლობის შესაბამისად, მისთვის შემდგომი სამართლებრივი მსვლელობის მიცემა. ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კანონპროექტის საჯარო განხილვის უზრუნველყოფის მიზნით, გთხოვთ, კანონპროექტზე მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 10 ივნისის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე akaki.veltauri@mepa.gov.ge  საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: მ. გელოვანის #6), 2018 წლის  13 ივნისს, 12:00 საათზე.

შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ჯი ეფ სი"-ზე, თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით, წალკის წყალსაცავზე გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის (№1000002) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2018 წლის 20 აპრილამდე. შიდა წყალსატევებისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6) 2016 წლის 30 აპრილს.

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ჰანთინგ ტურ ჯორჯია"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N0000090) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2018 წლის 4 მაისამდე. სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2018 წლის  8 მაისს, 16 საათზე.