ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

ცაგერის მუნიციპალიტეტში შპს „ჯონოული 2“-ს მდ. ჯონოულზე ჰიდროელექტროსადგური „ჯონოული ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯონოული 2“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ქულბაქის და ჩქუმის მიმდებარე ტერიტორია. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 8 იანვარი 16:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩქუმის საჯარო სკოლის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, შპს „ჯონოული2“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „მდინარე ჯონოულზე ჰიდროელექტროსადგური ჯონოული ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტზე სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ცაგერის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჩქუმის საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 10 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი

კასპის მუნიციპალიტეტში შპს „კერამიკა ელ ტორენტეს “ „კერამიკული პროდუქციის (აგურის) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „კერამიკული პროდუქციის (აგურის) საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კერამიკა ელ ტორენტე“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მეტეხის მიმდებარე ტერიტორია. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 27 დეკემბერი 15:00 საათი, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 11 დეკემბერს, შპს „კერამიკა ელ ტორენტემ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „კერამიკული პროდუქციის (აგურის) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტზე სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფ. მეტეხის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესისკოპინგის ანგარიში სკოპინგის განცხადება Shape files

დუშეთის მუნიციპალიტეტში შპს „ენერგოტრანსი“-ს „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებების“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებები“ დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენერგოტრანსი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი სოფ. ჭართალის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 26 დეკემბერი 15:00 საათი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭართალის სკოლის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს „ენერგოტრანსი“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „500 კვ ძაბვის ეგხ ქსანი-სტეფანწმინდას პროექტში შეტანილი ცვლილებების“ სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე, ხოლო მიმდინარე წლის 10 დეკემბერს წარმოდგენილ იქნა დამატებითი წერილი ანძების განთავსების წერტილების შესახებ (შეცვლილია ანძა N133 D-ს განთავსების წერტილის კოორდინატები).„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ჭართალის სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 3 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape Files აღნიშნულის შესაბამისად ჩასწორდა 2018 წლის 29 ნოემბრის განცხადება 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა- შპს “ჯი-პი-პი რესაიქლინგ”-ის ქ. თბილისში, ორხევის დასახლებაში, „სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის “ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია“დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “ჯი-პი-პი რესაიქლინგ”დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების  ადგილი: ქ.თბილისი, ორხევის დასახლებადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის  15 იანვარი  15:00 საათი, სამგორის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომიმდინარე წლის 30 ნოემბერს, შპს „ჯი-პი-პი რესაიქლინგმა“ სამინისტროში წარმოადგინა პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება „სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის   დოკუმენტაციასთან  დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები   ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს  არაუგვიანეს  2019 წლის 30 იანვრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზეeia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიტექნიკური რეზიუმეარატექნიკური რეზიუმეატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტიShape files 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ მიერ მშრალი, ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წლის 25 დეკემბერი 13:00 სთ, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ანაკლიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს,  შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „მშრალი, ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, ანაკლიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 25 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზეeia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape Files

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „გეო მეტალის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გეო მეტალი“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წლის 21 დეკემბერი 13:00 სთ, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაშისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 3 დეკემბერს,  შპს „გეო მეტალმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პირველი სვირის ტერიტორიაზე, მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზეeia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „TOPGEO“-ს მდინარე გუბაზეულზე „ხევიჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „TOPGEO“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხევიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის20 დეკემბერი 11:00 საათი,  ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხევის ახალგაზრდულ ცენტრში საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 4 დეკემბერს, შპს „TOPGEO“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მდინარე გუბაზეულზე „ხევიჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხევის ახალგზაზრდულ ცენტრში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტის“ ლახამი-საგერგილას 35კვ-იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, ჭუბერის თემი, მდინარე ლახამისა და ნენსკრას ხეობები დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 9 იანვარს 11:00 საათზე; მესტიის მუნიციპალიტეტი, ჭუბერის თემი, სოფელი ლახამი (ძველი კლუბი). საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს „ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ლახამი-საგერგილას 35 კვ -იან ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ლახამში (ძველი კლუბი) გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიტექნიკური რეზიუმეარატექნიკური რეზიუმეShape Files

სამინისტროს განცხადება მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს დაგეგმილ შპს ხელედულა ენერჯის “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” საჯარო განხილვასთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს 11 საათზე ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში, ხოლო 16 საათზე სოფელ ხელედის კულტურის სახლის სააქტო დარბაზში დაგეგმილი იყო შპს ხელედულა ენერჯის “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების”  გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა.დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების მაღალი ინტერესის, ასევე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის სამინისტროსადმი მომართვის საფუძველზე, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ხელმძღვანელობამ მიიღო გადაწყვეტილება საჯარო განხილვის გადადებისა და აღნიშნულ ორგანიზაციებთან, აგრეთვე დაინტერესებულ საზოგადოებასთან შეხვედრის შესახებ. შეხვედრაზე განხილული იქნება ყველა ის მნიშვნელოვანი გარემოსდაცვითი საკითხი, რაც  შესაბამისი ორგანიზაციების/დაინტერესებული პირების ინტერესის საგანს წარმოადგენს. შეხვედრის ფორმატში მოხდება ინფორმაციის გაცვლა და დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით დაინტერესებული საზოგადოებისათვის დეტალური ინფორმაციის მიწოდება.აღნიშნული შეხვედრასთან დაკავშირებით სამინისტრო ინფორმაციას გაავრცელებს და მიაწვდის შესაბამის დაინტერესებულ ორგანიზაციებს. შემდგომში კი სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად, უზრუნველყოფს საჯარო განხილვის ორგანიზებას.