ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ჯი ეფ სი"-ზე, თევზის მეურნეობის მოწყობის მიზნით, წალკის წყალსაცავზე გაცემული თევზჭერის ლიცენზიის (№1000002) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, შიდა წყალსატევისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2018 წლის 20 აპრილამდე. შიდა წყალსატევებისა და თევზსამეურნეო საქმიანობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6) 2016 წლის 30 აპრილს.

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”ჰანთინგ ტურ ჯორჯია"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N0000090) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის. გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2018 წლის 4 მაისამდე. სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2018 წლის  8 მაისს, 16 საათზე. 

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ” კანონის პროექტი

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ მომზადდა “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში ცვლილებების შეტანის შესახებ” კანონის პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტის სამინისტროს სისტემაში შემავალი სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს შემადგენლობაში გადატანას და გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისათვის მოსაკრებლის ნაცვლად მომსახურების საფასურის დადგენას.აღნიშნული ცვლილების პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა მიმდინარე წლის 27 თებერვალს. შეხვედრაზე გამოითქვა მოსაზრება, რომ წარმოდგენილი კანონპროექტისა და თანმდევი ცვლილებების განხილვისა და მასზე მოსაზრებების წარმოდგენის ვადა გაიზარდოს ერთი თვით. ასევე, დაინტერესებული საზოგადოების მიერ მოხდა ცალკეული სამუშაო ჯგუფების შექმნის ინიცირება სამუშაო ფორმატში შეხვედრასთან დაკავშირებით.აღნიშნულის გათვალისწინებით, განმეორებით წარმოგიდგენთ ცვლილებების კანონპროექტს და გთხოვთ, მიმდინარე წლის 20 მარტამდე მოგვაწოდოთ შენიშვნები და წინადადებები შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე eia@moe.gov.ge.დაინტერესებული საზოგადოების მიერ წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების განხილვას სამინისტრო უზრუნველყოფს სამუშაო ჯგუფის ფორმატში, რომლის შესახებაც დამატებით გეცნობებათ.

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი - „სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილი მასალების და საგნების შესახებ“

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - ტექნიკური რეგლამენტი - „სურსათთან შეხებისათვის განკუთვნილი მასალების და საგნების შესახებ“. პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და ევროკომისიის რეგულაციის REGULATION (EC) No 1935/2004 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 October 2004 „On materials and articles intended to come into contact with food and repealing“ Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC N609/2013-ით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ, თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 15 მარტამდე. საკონტაქტო პირი:  ketevan.laperashvili@moa.gov.ge

ახმეტის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სნო-ჯუთა-როშკა-შატილი-ომალო-ხადორის ხეობა-ბაწარა-ახმეტას მიმართულებით საავტომობილო გზების მონაკვეთის (ჯიბახევი-ხადორის ხეობა) მშენებლობა/რეკონსტრუქციის სამუშაოები

დაგეგმილი საქმიანობის  დასახელება:  საერთაშორისო და შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საავტომობილო გზების აგებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის, ახმეტის, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 20 თებერვალი, 15:00 საათი, ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, მისამართი: ქ.  ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №49.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და კომენტარები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს არაუგვიანეს 2018 წლის 9 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, ალ. ყაზბეგის გამზირი №12, საკონტაქტო პირი: ლუიზა ბუბაშვილი, ტელ: +995 (595) 21-91-41, ელ.ფოსტა: likabubashvili@yahoo.comგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის წინასწარი ვერსია და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართებზე:საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. №6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60;ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა, ქ. ახმეტა, ჩოლოყაშვილის ქ. №49;საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ვებ-გვერდი: www.georoad.ge

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”მეიდან ჯგუფ"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის (N1000001) პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობისმართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროში 2018 წლის 21 მარტამდე.სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2018 წლის  30 მარტს, 16 საათზე.   

სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“-ს მიერ დაგეგმილი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულების „ლეხურა (იგოეთის )-სვენეთის“ ახალი DN700 გაზსადენის მშენებლობის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 22 მარტი 11:00 საათზე, გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენის სკოლის შენობა;2018 წელი, 22 მარტი 13:00 საათზე გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შავშვების ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;2018 წელი, 22 მარტი 15:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო რენეს სკოლის შენობა;2018 წელი, 22 მარტი 17:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთავისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 22 მარტისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ელ. ფოსტა: eia@moe.gov.geსკოპინგის ანგარიში და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60.

სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“-ს მიერ დაგეგმილი, აღმოსავლეთ-დასავლეთის მიმართულების „ლეხურა (იგოეთის )-სვენეთის“ ახალი DN700 გაზსადენის მშენებლობის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წელი, 22 მარტი 11:00 საათზე, გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ახალშენის სკოლის შენობა;2018 წელი, 22 მარტი 13:00 საათზე გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შავშვების ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;2018 წელი, 22 მარტი 15:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემო რენეს სკოლის შენობა;2018 წელი, 22 მარტი 17:00 საათზე, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ სამთავისის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ მიაწოდოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 22 მარტისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ელ. ფოსტა: eia@moe.gov.geსკოპინგის ანგარიში და შესაბამისი დეტალური ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით ხელმისაწვდომია შემდეგ მისამართზე:საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო, გარემოზე ზემოქმედების ნებართვების დეპარტამენტი, ქ. თბილისი, გულუას ქ. N6; ტელ.: +995 (032) 272-72-60.