ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ხარაგაულის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში, თბილისი მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის საპროექტო ნაწილი) შეტანილი ცვლილებების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისი მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის საპროექტო ნაწილი) შეტანილი ცვლილებების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს რკინიგზა“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტები.
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:
2019 წლის 2 აპრილი, 13:00 საათი, ხარაგაულის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; 
2019 წლის 2 აპრილი, 16:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ძირულას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
2019 წლის 5 მარტს სს „საქართველოს რკინიგზამ“, სამინისტროში წარმოადგინა თბილისი მახინჯაურის სარკინიგზო მაგიტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, (ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის საპროექტო ნაწილი) შეტანილი ცვლილებების პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ხარაგაულის და ზესტაფონის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

 
გაზიარება