ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა-ბოლნისის მუნიციპალიტეტის, დაბა კაზრეთში, სს „RMG Copper“-ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - სს „RMG Copper“-ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის  ექსპლუატაციის პირობების შეცვლა.
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „RMG Copper“
გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 10 მაისი, 12:00 საათი, დაბა კაზრეთი (საზოგადოებრივი ცენტრის შენობა).
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

2019 წლის 21 მარტს სს „RMG Copper“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის, დაბა კაზრეთში  სს „RMG Copper“-ის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის  ექსპლუატაციის პირობების შეცვლის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. 

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 
დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 6 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გაზიარება