ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქალაქ თბილისში, შპს ,,კავკას პლასტიკის’’ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების (ელექტროსადენებისთვის პლასტმასის გოფრირებული მილები) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; 
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,კავკას პლასტიკი’’;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ტყიბულის ქუჩა #1ა;


დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 
2019  წლის  17 მაისი,  12:00  საათი  ქალაქი თბილისი, ნაძალადევის  რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული შენობა 

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 19 აპრილს,   შპს ,,კავკას პლასტიკმა’’ სამინისტროში წარმოადგინა ქალაქ თბილისში, პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ თბილისში, ნაძალადევის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციულ შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 20 მაისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.
იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 
გაზიარება