ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა-ხაშურის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში, შპს ,,ტაბას’’ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ხაშურის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში, შპს ,,ტაბას’’ ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი.
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ტაბა’’
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები.  
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი:
2019 წლის 29 მაისი, 15:00 საათი, ხაშურის მუნიციპალიტეტი, დაბა სურამის კულტურის ცენტრის შენობა. 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

2019 წლის 2 მაისს, შპს ,,ტაბამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა, ხაშურის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტებში ქარის ელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ხაშურის მუნიციპალიტეტის და დაბა სურამის კულტურის ცენტრის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 
პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 31 მაისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

გაზიარება