ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „გეო მეტალის“ ფეროშენადნობების წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული წარმოება 

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გეო მეტალი“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პირველი სვირი

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:  
2019 წლის 2 ივლისი, 14:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა

საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გზშ ანგარიშთან დაკავშირებით, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ პირველი სვირის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 ივლისამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geგაზიარება