ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს "საქართველოს რკინიგზა"

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: სარიკინოგზო გადაზიდვები, ინფრასტრუქტურა;
მიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: სს "საქართველოს რკინიგზა";

2019 წლის 15 ივლისი, 15:00 საათი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დიდი  საკონფერენციო დარბაზი (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)

“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიმღებ   უფლებამოსილ  ადმინისტრაციულ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 5 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.ge

გაზიარება