ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვა- 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი და 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი


დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია ;500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია;


საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“

დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 
2019 წლის  21 იანვარი,  13:00 საათი,  გვიშტიბის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის 21 იანვარი, 15:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, რიონის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის  21 იანვარი 17:00 საათი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, ჯვარისას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.

2019 წლის 22 იანვარი 11:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ტვიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის 22 იანვარი 13:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, უსახელოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.
2019 წლის 22 იანვარი 15:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ალპანას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.აჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.

მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს,  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“
 სამინისტროში წარმოადგინა 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის და 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის  სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშირებით, წყალტუბოს, ტყიბულის და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა  ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა  და  მოსაზრებების  წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.


ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზე

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 


გაზიარება