#

სახელმწიფო ხელშეწყობით, შიდა ქართლის რეგიონში ახალი სამაცივრე მეურნეობა შეიქმნა

გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ კვარხითში, ახლადგახსნილი სამაცივრე მეურნეობა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა დაათვალიერა.  „ჩვენი პოლიტიკა არა ფრაგმენტული, არამედ თანმიმდევრული და სისტემურია. ამის მაჩვენებელია ის, რომ პროგრამის „დანერგე მომავალი“ დაწყებიდან მესამე წელს, უკვე შემნახველი და სამაცივრე მეურნეობების თანადაფინანსება დავიწყეთ. ამ წლების განმავლობაში, რამდენი მეურნეობა შეიქმნა თანადაფინანსებით, ხოლო 2021 წელს, უფრო მეტი განაცხადი და დაინტერესება მივიღეთ. ეს იქნება მზარდი პროგრესი, რადგან  თანამედროვე, ინტენსიური ბაღები, რომელიც ჩვენ გავაშენეთ, დაახლოებით 14-15 ათასი ჰექტარია და საჭიროებს ადეკვატურ შემნახველ-გადამმუშავებელ ინფრასტრუქტურას. ეს ნიშნავს, რომ „ტირიფონის ხილის“ მსგავსი თანამედროვე სამაცივრე მეურნეობა  გვჭირდება ასეულობით. ხელისუფლების ათწლიანი გეგმაც ზუსტად ამას ითვალისწინებს, რომ თანმიმდევრულად, მიწოდების ჯაჭვში სახელმწიფოს მხრიდან თანადაფინანსებული იყოს ყველა საჭირო კომპონენტი, რათა ქართული პროდუქცია იყოს მაღალი ხარისხის და კონკურენტუნარიანი“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.  კომპანიის ,,ტირიფონის ხილი“ თანამედროვე სტანდარტებით აღჭურვილი სამაცივრე მეურნეობა სახელმწიფოს ფინანსური მხარდაჭერით  შეიქმნა.  საწარმო  აღჭურვილია იტალიური და გერმანული წარმოების სამაცივრე დანადგარებით. საწარმოში 1,000 ტონა ხილის შენახვაა შესაძლებელი. სამაცივრე მეურნეობას გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტის ფარგლებში მიღებული აქვს 600,000 ლარის გრანტი, ხოლო შეღავათიანი აგროკრედიტი  1,5 მლნ ლარს შეადგენს. ტექნიკური დახმარების პროგრამით, სამაცივრე მეურნეობაში სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემების ISO 22 000  დანერგვა მიმდინარეობს. სოფლის განვითარების სააგენტოს საგრანტო პროგრამის ფარგლებში, მთელი ქვეყნის მასშტაბით, მხარდაჭერილია 50-მდე სამაცივრე და შემნახველი მეურნეობა; დაფინანსება,   ჯამურად, 23.8 მლნ ლარს აღემატება.
#

საქართველოს მთავრობამ ექსტენსიური აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დადგენილება დაამტკიცა

დადგენილება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით მომზადდა და მიზნად ისახავს ექსტენსიური აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის პირობებისა და პროცედურების დეტალურ სამართლებრივ რეგლამენტაციას.„დღეს მთავრობის სხდომაზე მივიღეთ 2 მნიშნელოვანი რეგულაცია, რომელიც აკვაკულტურის განვითარებას შეუწყობს ხელს - ეს არის ექსტენციური აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის წესი და, ზოგადად, ტექნიკური რეგლამენტი. რაც საშუალებას მისცემს ინვესტორებს და არსებულ მეურნეობებს, რომ მდგრად პირობებში წარმართონ ამ მიმართულების განვითარება. ჩვენ სამოქმედო გეგმაში აღნიშნული იყო, რომ მდგრადი აკვაკულტურის წარმოების პირობებში, ქვეყანა, 10 წლიან პერსპექტივაში, მინიმუმ გაასამმაგებს და 20 000 ტონაზე მეტი აკვაკულტურის პროდუქტის წარმოებას შეძლებს. ეს არის დეტალური შეფასება, რომელიც გვაქვს წყალსატევებში, ისე მარიკულტურის ობიექტების სწორად მოწყობის პირობებში“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა.ექსტენსიური აკვაკულტურა არის ბუნებრივი წყალსატევის (ტბა, მდინარე, წყალჭაობიანი ადგილი და სხვა) ან ხელოვნური წყალსატევის (წყალსაცავი, ზოგიერთი არხი და სხვა წყალსატევი, გარდა აკვაკულტურის კონსტრუქციისა) ხელოვნურად გამრავლებული ქვირითით, ლარვით, ლიფსიტითა და ახალმოზარდეულით ბუნებრივი საკვები ბაზის ხარჯზე დათევზიანება, ამ წყალსატევში არსებული ბუნებრივი თევზის რესურსის აღწარმოების ხელშეწყობა და შემდგომ მისი ზრდის შედეგად თევზჭერა.ექსტენსიური აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის წესისა და პირობების შესახებ დადგენილება ითვალისწინებს ექსტენსიური აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის პროცესში უფლებამოსილი ადმინისტრაციული ორგანოების მონაწილეობის წესის განსაზღვრას, ასევე სანებართვო პირობებს. ექსტენსიური აკვაკულტურის ნებართვა გაიცემა არაუმეტეს 20 წლის ვადით. ექსტენსიური აკვაკულტურის ნებართვის გაცემა თავისუფლდება სანებართვო მოსაკრებლის გადახდისაგან „სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად. აღნიშნულ ნებართვას, აკვაკულტურის უწყებათაშორისი საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე, გარემოს ეროვნული სააგენტო გასცემს.დადგენილიების დამტკიცების შედეგად დადგინდება ექსტენსიური აკვაკულტურის ნებართვის გაცემის წესი, რაც შესაბამისად, ხელს შეუწყობს აკვაკულტურის სფეროს შემდგომ განვითარებას. 
#

საქართველოს მთავრობამ „აკვაკულტურის ტექნიკური რეგლამენტის“ დამტკიცების შესახებ“ დადგენილება მიიღო

„აკვაკულტურის ტექნიკური რეგლამენტი“ შემუშავებულია „აკვაკულტურის შესახებ“ საქართველოს კანონის საფუძველზე და მიზნად ისახავს ხელი შეუწყოს აკვაკულტურის განხორციელების პროცესში ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებას, გარემოს დაცვას, ბუნებრივი რესურსების ეფექტიან გამოყენებას, მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას, ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოების ხელშეწყობას და ასევე, იმ პირების დაცვას რომელიც, ამ ტექნიკური რეგლამენტის და საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად, ეწევიან აკვაკულტურის საქმიანობას.   ტექნიკური რეგლამენტი განსაზღვრავს აკვაკულტურის ტიპებს და აკვაკულტურის სუბიექტის ვალდებულებებს. აკვაკულტურის სუბიექტი ვალდებულია დარეგისტრირდეს ეკონომიკურ საქმიანობათა რეესტრში როგორც ბიზნესოპერატორი. ტექნიკური რეგლამენტით განისაზღვრება მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც აუცილებელია მდგრადი აკვაკულტურის საქმიანობისათვის.          გარდა ამისა, ტექნიკური რეგლამენტი ადგენს ეკოლოგიური მონიტორინგის განხორციელების წესს, რომლის მიზანია:  აკვაკულტურის სუბიექტის საქმიანობის გარემოზე ზეგავლენის შეფასება,  რისკების შეფასება და შესაბამისი დასკვნისა და რეკომენდაციების შემუშავება; და  წყლის ეკოსისტემების დაცვა. ტექნიკური რეგლამენტის პროექტი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი  სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ არის მომზადებული.
#

საოკუპაციო ხაზის მიმდებარედ, პროგრამით „დანერგე მომავალი“ გაშენებული კაკლის ბაღში პირველ მოსავალს ელოდებიან

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი, შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულთან ვალერიან მჭედლიძესთან ერთად ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფცაში იმყოფებოდა, სადაც  სახელმწიფო პროგრამის მხარდაჭერით გაშენებული კაკლის ბაღი დაათვალიერეს. „რეგულარულად დავდივართ რეგიონებში; სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით, თითოეულ რეგიონს საკუთარი პოტენციალი აქვს. შიდა ქართლი განსაკუთრებით აღსანიშნავია; ის, კახეთის რეგიონთან ერთად, ერთ-ერთი ლიდერია პროგრამაში „დანერგე მომავალი”. სწორედ პროგრამის მხარდაჭერით გააშენა კომპანიამ „აგროფცა” კაკლის ახალი პლანტაცია. კაკალი პოპულარული კულტურაა, რომელიც, ბოლო წლებია, ინტენსიურად შენდება საქართველოში. „აგროფცას” პლანტაცია საოკუპაციო ხაზთან არის გაშენებული, აქედან სულ რამდენიმე ასეულ მეტრში, სამწუხაროდ, ჩვენი ქვეყნის მნიშვნელოვანი ტერიტორია ოკუპირებულია. ჩვენ გავაგრძელებთ სახელმწიფო პროგრამების თანადაფინანსებას მომავალ წლებში და ის ამბიციური მიზანი, რომ მეხილეობის ექსპორტმა ათ წლიან პერსპექტივაში, დაახლეობით, მილიარდი დოლარი შეადგინოს, აბსოლუტურად რეალისტური იქნება“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. პროგრამით „დანერგე მომავალი“ კაკლის  ბაღი შპს „აგროფცამ“  15 ჰექტარზე გააშენა; სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება  79,000 ლარს აღემატება.  შპს „აგროფცამ“  სახელმწიფოს მხარდაჭერით კაკლოვანი კულტურების  შემნახველი მეურნეობაც მოაწყო; გადამმუშავებელი და შემნახველი საწარმოების  თანადაფინანსების პროგრამის ფარგლებში, თანადაფინანსება 576,000 ლარს აღემატება,  შეღავათიანი აგროკრედიტის თანხა  კი, 890,000 ლარს  აჭარბებს.  პროგრამით „დანერგე მომავალი“, ქვეყნის მასშტაბით, კაკალის ბაღი 3,231 ჰა-ზე გაშენდა, დაფინანსება 15.7 მილიონ ლარს აჭარბებს; მათ შორის, შიდა ქართლში კაკალი 576 ჰა-ზე გაშენდა, დაფინანსება 2.9 მილიონ ლარზე მეტია.  
#

შიდა ქართლის რეგიონში, პროგრამით „დანერგე მომავალი“ ბლის ბაღი 204 ჰექტარზეა გაშენებული

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრმა, ლევან დავითაშვილმა და შიდა ქართლის სახელმწიფო რწმუნებულმა, ვალერიან მჭედლიძემ გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ მეჯვრისხევში ახლადგაშენებული ბლის ბაღი დაათვალიერეს. „პროგრამა „დანერგე მომავალი” სტრატეგიული მნიშვნელობისაა მეხილეობის განვითარებისთვის და განსაკუთრებული წარმატებით მუშაობს. პროგრამაში მრავალი ფერმერია ჩართული და, ყოველწლიურად, სულ უფრო პოპულარული ხდება. წელსაც ფერმერების მხრიდან განსაკუთრებული აქტივობაა; შვიდი ათასზე მეტი კონტრაქტია გეგმაში, რაც უპრეცედენტოდ მაღალი რიცხვია. კომპანიის „ჩერი.ჯე” ბლის ბაღი თანამედროვე ტექნოლოგიებით არის გაშენებული და რაც ძალიან სასიხარულოა, მათ ქართული წარმოების სარწყავი სისტემები აქვთ, ასევე, ადგილზე დამზადებული სეტყვის საწინააღმდეგო კონსტრუქციები, ბეტონის ბოძები, რომელიც ბოლო წლებია საქართველოში იწარმოება“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. პროგრამით „დანერგე მომავალი“ ბლის ბაღი შპს „ჩერი.ჯემ“  11 ჰექტარზე გააშენა; სოფლის განვითარების სააგენტოს თანადაფინანსება  112,000 ლარია;  ჭაბურღილის მოსაწყობად, კომპანიამ 18,000 ლარის დაფინანსება მიიღო. „ჩერი.ჯე“ შეღავათიანი აგროკრედიტის ბენეფიციარია; ბლის ბაღის გაშენებისთვის, სესხის თანხა  1,5 მლნ ლარს აჭარბებს.  პროგრამის „დანერგე მომავალი“ ფარგლებში, ქვეყნის მასშტაბით, ახალი მრავალწლოვანი ხეხილის ბაღი 12.9 ათას ჰექტარზე მეტ ფართობზე გაშენდა. სახელმწიფო თანადაფინანსება 81.1 მილიონ ლარს აჭარბებს   
#

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში, ცირკულარული ეკონომიკის შესახებ სემინარი გაიმართა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ცირკულარული ეკონომიკის შესახებ გამართულ სემინარს დაესწრო. მინისტრის მოადგილემ საქართველოში ცირკულარული ეკონომიკის მიდგომებისა და არსებული გამოწვევების შესახებ ისაუბრა.როგორც სოლომონ პავლიაშვილმა  სემინარზე აღნიშნა, ცირკულარული ეკონომიკის მიდგომების დანერგვა სამრეწველო ნარჩენების შეკვეცის, საშიში ნივთიერებების წარმოებისა და მათი ზემოქმედების შემცირების, კლიმატური ცვლილებების შერბილებაში წვლილის შეტანის შესაძლებლობას იძლევა. „ცირკულარული ეკონომიკური სისტემა ბუნებრივ რესურსებს მაქსიმალურად ეფექტიანად მოიხმარს, მასალებისა და პროდუქციის ღირებულებას მათი წრებრუნვის გზით ინარჩუნებს და ეკონომიკური საქმიანობის მავნე ზემოქმედებას გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე ამცირებს. დღეს, მსოფლიოს ყველაზე განვითარებული ქვეყნებიც კი, ცირკულარულ ეკონომიკაზე გადასვლის ადრეულ ეტაპზე იმყოფებიან; ამ ეტაპზეა საქართველოც. ცირკულარული ეკონომიკა  ეფექტიანი გზაა  გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების მნიშვნელოვანი ნაწილის მისაღწევად “, - განაცხადა შეხვედრაზე სოლომონ პავლიაშვილმა.  
#

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს შეხვდა

„უკვე ტრადიციად იქცა ჩვენი შეხვედრები GIPA-ს სტუდენტებთან. გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ ქვეყანაში გამოცდილი კადრები გვყავდეს გარემოსდაცვითი გამოწვევების გასამკლავებლად. მადლობა მინდა გადავუხადო პარტნიორებს; ბევრი კურსდამთავრებული არის ჩვენი თანამშრომელი, ბევრი სტუდენტი კი, ჩვენი სტაჟიორი. ქვეყნის გარემოსდაცვითი პრიორიტეტი განისაზღვრა ასოცირების ხელშეკრულებით; ჩვენ ვაუმჯობესებთ გარემოსდაცვით პოლიტიკას, რაც გულისხმობს ახალ რეგულაციებს, ახალ გამოწვევებს; ეს კი ნიშნავს, რომ სამინისტროს სისტემაში, ინსტიტუციური გაძლიერების კუთხით, გვჭირდება ახალი კომპეტენტური კადრები. მოთხოვნა ამ პროფესიაზე არის კერძო სექტორშიც; კერძო კომპანიები მნიშვნელოვანი დამსაქმებლები იქნებიან, რაც საკმაოდ დიდ პერსპექტივებს გააჩენს GIPA-ს სტუდენტების კარიერულ წინსვლაში“, - განაცხადა ლევან დავითაშვილმა. სტუდენტებთან შეხვედრა კითხვა-პასუხის რეჟიმში წარიმართა. სტუდენტები სამინისტროს გარემოსდაცვითი პოლიტიკის დეტალებითა და სამომავლოდ არსებული პრიორიტეტებით დაინტერესდნენ. კლიმატის ცვლილებების, წყლის რესურსების, ბიომრავალფეროვნებისა და ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ დასმულ კითხვებზე  ამომწურავი პასუხები უშუალოდ მინისტრისგან მიიღეს.გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამა სამინისტროს ინიციატივით, 2016 წელს შეიქმნა და საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA), სამინისტროს გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრისა და  გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) მხარდაჭერით დაინერგა.