#

„გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონპროექტი გარემოსდაცვითი სამართალდარღვევების პრევენციისთვის მნიშვნელოვანი საფუძველი იქნება

2020 წელს, საქართველოს პარლამენტმა ორი მოსმენით მიიღო კანონპროექტი „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“, რომელიც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში, გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტის აქტიური მონაწილეობით, საქართველო-ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმებიდან გამომდინარე მომზადდა. კანონპროექტის მიზანია გარემოსთვის მიყენებული მნიშვნელოვანი ზიანის მონეტარული ანაზღაურების ნაცვლად, გარემოს აღდგენის ეფექტური, საუკეთესო  პრაქტიკაზე დაფუძნებული მეთოდოლოგიის დანერგვა და გარემოსთვის მიყენებული ზიანის პრევენციის/შერბილების ღონისძიებების შესრულების უზრუნველყოფა. „გარემოსდაცვითი პასუხისმგებლობის შესახებ“ კანონპროექტით გათვალისწინებული რეგულაციები ეფუძნება პრინციპს – „დამბინძურებელი იხდის“ - ფიზიკური ან იურიდიული პირი, გარემოსთვის ზიანის მიყენების შემთხვევაში ვალდებულია აანაზღაუროს გარემოზე მიყენებული ზიანი. ზიანის მიმყენებელი პირი ვალდებული იქნება ზიანის გამოსასწორებელი ღონისძიებები თავად განახორციელოს. ახალი მიდგომის მთავარი მიზანი გარემოსთვის მიყენებული ზიანის პრევენცია და აღმოფხვრაა. კანონპროექტით იქმნება მყარი სამართლებრივი საფუძველი არამხოლოდ მსხვილმასშტაბიანი სამუშაოების განმახორციელებელი კომპანიებისთვის, არამედ ყველა საწარმოსათვის, რომ გარემოსთვის მნიშვნელოვანი ზიანის მიყენების შემთხვევაში, მათ განახორციელონ შესაბამისი სარემედიაციო ღონისძიებები და საქმიანობის განხორციელებამდე შექმნან მყარი ფინანსური გარანტიები,  რომ თუკი ზიანი დადგება, მათ ჰქონდეთ სათანადო თანხები მობილიზებული ზიანის მოკლე ვადაში აღმოსაფხვრელად. საკანონმდებლო ორგანოში ცვლილებათა პაკეტის მესამე მოსმენით დამტკიცების შემდეგ,  დადგინდება ადეკვატური სანქციები, რაც გარემოსდაცვითი სამართალდარღვევების პრევენციისთვის უმნიშვნელოვანესია. 
#

ლევან დავითაშვილი: „მზარდი დინამიკა სოფლის მეურნეობაში თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგია:“

„ჩვენი დამოუკიდებლობის პირობებში, ისტორიული მაქსიმუმი გვაქვს  სოფლის,  სატყეო და თევზის მეურნეობების გამოშვებაში - ეს არის დაახლოებით 5 მლრდ 800 მლნ საპროგნოზო მონაცემი.  2020 წლის ბოლო 2 კვარტლის მონაცემები ჯერ შეჯამებული არ არის, თუმცა სამინისტროს მიერ გაკეთებული    ანალიზის მიხედვით,   2010 წლიდან  დღემდე სახეზეა  მზარდი დინამიკა   რაც, სოფლის მეურნეობაში მიღებული შედეგებით  ისტორიულ მაქსიმუმს წარმოადგენს. ეს არის  იმ თანმიმდევრული პოლიტიკის შედეგი, რასაც სამინისტრო  ახორციელებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ სიღარიბე არ დაგვიძლევია 100 %- ით  და არც  100 %-ით მიგვიღწევია კეთილდღეობისთვის,  მაგრამ  ჩვენ გავქვს ძალიან დიდი პროგრესი, რომელიც ამ რიცხვებში არის გამოხატული და ასეთი  თანმიმდევრულ პოლიტიკის პირობებში,  მერწმუნეთ, რამდენიმე წელიწადში შევძლებთ  როგორც თვითუზრუნველყოფის, ასევე  თითოეული მოქალაქის კეთილდღეობის გაზრდას. ისტორიულ მაქსიმუმზეა აგროსასურსათო სექტორის მთლიანი გამოშვება და 2020 წლის საპროგნოზო მაჩვენებელი დაახლოებით 12 მლრდ ლარს შეადგენს , საიდანაც 5 მლრდ  400 მლნ  პირველადი წარმოებაა, 6 მლრდ-ზე მეტი კი  გადამუშავების შედეგად  არის მიღებული.  აღსანიშნავია  ისიც, რომ სოფლის მეურნეობის დარგში დამატებითი ღირებულება ორიათასი წლების დასაწყისიდან  2012 წლამდე  მცირდებოდა.  ჩვენს მიერ განხორციელებული მნიშვნელოვანი ინვესტიციების შედეგად   2017 - 2020 წლებში აღინიშნება  დამატებითი ღირებულების  მუდმივი ზრდა, რაც  სწორი პოლიტიკის კიდევ ერთი დემონსტრირებაა.   მნიშვნელოვანი და თვალსაჩინო შედეგებია  ვაჭრობის მაკრომაჩვენებლები.  ხშირად ისმის კითხვა- სოფლის მეურნეობაში  რამდენად თვითუზრუნველყოფილები ვართ თუ ყველაფერს იმპორტირებულს მოვიხმართ?  - 2012 წლისთვის, აგრო-სასურსათო პროდუქტების  ვაჭრობის დეფიციტი თითქმის 800 მლნ-მდე გვქონდა. დღეს, აღნიშნული მაჩვენებელი   ისტორიულ მინიმუმზეა და   251 მლნ-ს შეადენს.  ჩვენი მიზანია,  შემდეგი 4 წლის განმავლობაში, ეს დეფიციტი აღმოვფხვრათ,  საქართველო იქნება ნამდვილად თვითუზრუნველყოფილი ქვეყანა და ამის მაჩვენებელი იქნება მეტი ექსპორტი, იმპორტთან შედარებით, რაც დამატებითი სავალუტო შემოდინებების წყაროა  ეკონომიკაში“.
#

ლევან დავითაშვილი: „პანდემიასთან და მის უარყოფით გავლენებთან ბრძოლის პარალელურად, ჩვენ, ვაგრძელებდით ყველა იმ პროექტის განხორციელებას, რომელიც სახელმწიფომ აგრარული დარგის თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისად განვითარების ხელშეწყობისთვის შეიმუშავა. ბიზნესზე ორიენტირებული აგრარული დარგის განვითარება კვლავ რჩება მთავარ მიზნად”

ჩვენ  ვაძლიერებთ სოფლის მეურნეობაში ღირებულებათა ჯაჭვის ყველა რგოლს, ვმუშაობთ ხარისხიანი ქართული პროდუქციის წარმოებისა და რეალიზაციის გაზრდის ხელშეწყობისთვის. არსებული ვითარების გათვალისწინებით, მიმდინარე პროექტებში ცვლილებები შევიტანეთ, რამაც ისინი უფრო მოქნილი გახადა. მეტად გავზარდეთ ფერმერებისა და მეწარმებისთვის ფინანსურ რესურსზე ხელმისაწვდომობა. სახელმწიფოს თანამონაწილეობა გაცილებით დიდია საფინანსო ინსტიტუტებთან აღებულ ვალდებულებებში, ვგულისხმობ ფერმერებისა და მეწარმების სესხების საპროცენტო განაკვეთებს, რომლესაც სახელმწიფო ფარავს. მინისტრმა იმ პროეტების შედეგებზე ისაუბრა, რომელსაც სამინისტრო აგრარული წარმოების გასაძლიერებლად ახორციელებს.
#

ლევან დავითაშვილი: „პანდემიამ რეალურად გააჩინა მრავალი უარყოფითი ფაქტორი, რომელიც ქვეყანაში აგრარული წარმოების შეფერხების მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო. სწორედ ამიტომ, ჩვენ კომპლექსური ღონისძიებების გატარება დავიწყეთ. ფერმერების მხარდასაჭერად, შემუშავდა სოფლის მეურნეობის ანტიკრიზისული გეგმა, მობილიზდა 300 მლნ ლარი”

სოციალური პასუხისმგებლობის ნაწილში, მოქალაქეებს ვუწევთ მნიშვნელოვან დახმარებას. შემუშავებულია დახმარების რამდენიმე პაკეტი.პირველი - ახალი სახელმწიფო პროგრამა, რომელიც ითვალისწინებს სასოფლო-სამეურნეო საქონლისა და ხვნის მომსახურების ღირებულების სუბსიდირებას.  პროგრამით უკვე ისარგებლა 172,000-ზე მეტმა ფერმერმა. დარიცხული სუბსიდიის ოდენობა 30 მლნ ლარს აჭარბებს, სპეციალიზირებულ სავაჭრო ობიექტებში განაღდებულია 24,3 მლნ ლარზე მეტი. აგროქულების დარიცხვა გრძელდება.  მეორე, ეს არის აგროდიზელით ხელშეწყობის პროგრამა. პროგრამის ფარგლებში 123,700-ზე მეტმა ბენეფიციარმა 32,000 ტონამდე მოცულობის  აგროდიზელის ფასდაკლების ბარათები  მიიღო. იმ ფერმერებმა, რომლებმაც უკვე გაანაღდეს ფასდაკლების ბარათები, ჯამურად,  5.2 მლნ ლარზე მეტი თანხა დაზოგეს.   და მესამე - წყალმომხმარებლებს სრულად ჩამოეწერათ 2020 წლამდე შპს „საქართველოს მელიორაციის“ მიმართ არსებული დავალიანება. ის ფერმერები კი, რომლებიც ირიგაციისა და დრენაჟის მომსახურებას 10 ჰა-მდე მიწის ფართობზე იღებენ, 2020 წლის სამელიორაციო მომსახურების გადასახადისგანაც თავისუფლდებიან. 2 ოქტომბრის მონაცემებით, დაწესებული სახელმწიფო შეღავათით ისარგებლა 32 122 აბონენტმა.  ბენეფიციართა დანაზოგმა  3 599 982  ლარი შეადგინა. "
#

ლევან დავითაშვილი: „ჩვენ შევძელით, სურსათით მომარაგების უწყვეტობის შენარჩუნება. ურთულესი გამოწვევის დროს, ქვეყნის არც ერთ რეგიონში სასურსათო პროდუქციის დეფიციტი არ შექმნილა”

ლევან დავითაშვილმა, „მთავრობის ანგარიში მოქალაქეებს” ფარგლებში სამინისტროს 2020 წლის ანგარიში წარადგინა. „პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, შევეხები პანდემიით გამოწვეული რეალობის საპასუხოდ განხორციელებულ აქტივობებს. პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედი უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფარგლებში, პანდემიით შექმნილ კრიზისულ ვითარებაში, სასურსათო მარაგების მართვაზე, ლოგისტიკასა და ტრანსპორტირებაზე ზედამხედველობა დაგვევალა.  ამ დავალების ფარგლებში, ჩვენ შევძელით, სურსათით მომარაგების უწყვეტობის შენარჩუნება. ურთულესი გამოწვევის დროს, ქვეყნის არც ერთ რეგიონში სასურსათო პროდუქციის დეფიციტი არ შექმნილა. საჭიროების გათვალისწინებით, ჩვენ უმოკლეს ვადებში ავამოქმედეთ სუბსიდირების პროგრამები. საზოგადოებრივი კვების ობიექტებს, მცირე და მსხვილ მარკეტებს, რეგულარულად მიეწოდებოდათ პანდემიის პირობებში საქმიანობის დროს გასათვალისწინებელი რეკომენდაციები. ინფორმაცია მიეწოდა და გადამოწმდა 8703 ობიექტი. აგრარული ბაზრების ფუნქციონირების დასაშვებად, სურსათის ეროვნულმა სააგენტომ შეიმუშავა უსაფრთხოების შესაბამისი სტანდარტები. სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელების პროცესში ჩაერთო ჩვენი სპეციალიზებული 80 ერთეული ტექნიკა, რომელიც მუშაობდა საზღვრებზეც. სურსათის ეროვნული სააგენტოს რეკომენდაციებით და ზედამხედველობით, მასშტაბური სარეაბილიტაციო და დასუფთავების სამუშაოები ჩატარდა 90-მდე აგრარული ბაზარში. ჩვენი გარემოსდაცვითი ზედამხედველის დეპარტამენტის თანამშრომლები, სამართალდამცავ ორგანოებთან ერთად, უსაფრთხოების ნორმების დაცვის უზრუნველყოფას ახდენდნენ. უსაფრთხოების ახალი წესების დაცვაზე კონტროლს გზდ 500-ზე მეტ ობიექტზე  ახორციელებდა.  ჩვენ შევძელით რეგიონებში საგაზაფხულო სამუშაოების შეუფერხებლად განხორციელების ხელშეწყობა. დარგის სპეციფიკიდან და აგროვადებიდან გამომდინარე, მნიშვნელოვანი იყო სამუშაოების თანმიმდევრულად განხორციელება, რათა მოსავლის მიღება რისკის ქვეშ  არ დამდგარიყო“
#

სოლომონ პავლიაშვილმა ონლაინ შეხვედრაში თემაზე „ნარჩენების მართვის სისტემა“ მიიღო მონაწილეობა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, სოლომონ პავლიაშვილმა ონლაინ შეხვედრაში თემაზე „ნარჩენების მართვის სისტემა“ მიიღო მონაწილეობა. შეხვედრაზე ნარჩენების მართვის სისტემის სრულყოფის გზები, ნარჩენების მართვის კოდექსის, სტრატეგიისა და ნარჩენების მართვის ხუთწლიანი გეგმის აღსრულების პროცესი განიხილეს.„ნარჩენების მართვის პოლიტიკის განმსაზღვრელი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროა, აღმსრულებლები კი, მუნიციპალიტეტების შესაბამისი სამსახურები. მუნიციპალიტეტებმა უნდა დაიწყონ ნარჩენების სეპარაცია, შემდეგ პროცესში უნდა ჩაერთონ კომპანიები, რომლებიც მზად არიან გადაამუშაონ ნარჩენები და მიიღონ ახალი პროდუქტი. ძალიან მნიშვნელოვანია, ნარჩენების ამოღება, ტრანსპორტირება და განთავსება ისე მოხდეს, რომ გარემო არ დაბინძურდეს“, - განაცხადა სოლომონ პავლიაშვილმა.ონლაინ შეხვედრაზე, გადამმუშავებელი საწარმოების ასოციაციის წარმომადგენელმა, გიორგი გულიაშვილმა იმ საწარმოებზე ისაუბრა, რომლებიც ქაღალდის, შუშის, პლასტმასის, გამოცვლილი ზეთებისა და საბურავების ნარჩენებს უკვე ამუშავებენ.მინისტრის მოადგილემ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ, პირველ რიგში, ფინანსური მხარდაჭერა უნდა მიიღოს ისეთმა წარმოებამ, რომელიც მწვანე ეკონომიკას და მწვანე სამუშაო ადგილებს ქმნის, მწვანე კონცეფციებსა და უნარჩენო ტექნოლოგიებს ემსახურება. ონლაინ შეხვედრა „საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა/დედამიწის მეგობრების“ თავმჯდომარის, ნინო ჩხობაძის ორგანიზებით გაიმართა. შეხვედრას შესაბამისი სახელმწიფო უწყებების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, კერძო სექტორის წარმომადგენლები და ექსპერტები ესწრებოდნენ.  
#

1 აგვისტოდან 13 დეკემბრამდე პერიოდში განხორციელებულმა ვაშლის ექსპორტის ღირებულებამ 2.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა

2020 წლის 1 აგვისტოდან 13 დეკემბრამდე პერიოდში განხორციელდა 6 739 ტონა ვაშლის ექსპორტი, რომლის ღირებულებამ 2.9 მლნ აშშ დოლარი შეადგინა. აღნიშნულ პერიოდში განხორციელებული ვაშლის ექსპორტის მოცულობა 14-ჯერ აღემატება 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობის მაჩვენებელს, ხოლო ექსპორტის ღირებულება 2.5 მლნ აშშ დოლარით გაიზარდა. მიმდინარე წელს წარმოებული ვაშლის ექსპორტი ძირითადად განხორციელდა რუსეთის ფედერაციაში, კერძოდ 6 456 ტონა.  რუსეთის ფედერაციის გარდა, ექსპორტი განხორციელდა აგრეთვე ყაზახეთში, სომხეთში, უნგრეთში, სინგაპურსა და ჰონკონგში.