ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

ტერიტორიული ორგანოების საინფორმაციო - საკონსულტაციო სამსახურები

           ფოტო

 

 

                              საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის  

 

                                                 ბრძანება №2-332

 

                                               2018 წლის 11 მაისი

 

                                                    ქ. თბილისი

 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების 
საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების ტიპური დებულების დამტკიცების შესახებ


„საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-19 მუხლის მე-4 პუნქტისა და „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის №112 დადგენილებით დამტკიცებული დებულების მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის „ვ“ და „კ“ ქვეპუნქტების, მე-5 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტისა და მე-10 მუხლის მე-2-მე-3 პუნქტების საფუძველზე, ვბრძანებ: 

 

მუხლი 1
დამტკიცდეს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიულიორგანოების

 საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების ტიპური დებულება.

 

მუხლი 2
ეს ბრძანება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე. 

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის მინისტრი                                                ლევან დავითაშვილი

 

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოების

საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების ტიპური დებულება 

 


მუხლი 1. ზოგადი დებულებანი
1. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოები –საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურები (შემდგომში – სამსახური) შექმნილია „საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 6 მარტის №112 დადგენილების საფუძველზე.

 

2. სამსახური წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (შემდგომში – სამინისტრო) ტერიტორიული ორგანოს შესაბამის მუნიციპალიტეტში.

 

3. სამსახური თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით, საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით, საქართველოს კანონმდებლობით და ამ დებულებით.

 

4. სამსახურის დებულებას და საშტატო ნუსხას ამტკიცებს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ( შემდგომში – მინისტრი).

 

5. სამსახური ანგარიშვალდებულია სამინისტროს წინაშე, რომელიც ახორციელებს მათ სამსახურებრივ ზედამხედველობას, კანონით დადგენილი წესით.

6. სამსახურის კოორდინაციას ახორციელებს სამინისტროს რეგიონებთან ურთიერთობის დეპარტამენტი და რეგიონული სამმართველო.

 

7. სამსახურს აქვს ბეჭედი და სატიტულო ფურცელი (ბლანკი) საკუთარი სახელწოდების აღნიშვნით და საქართველოს მცირე სახელმწიფო გერბის გამოსახულებით.

 

მუხლი 2. სამსახურის უფლებამოსილებანი
1. სამსახურის უფლებამოსილებებია:

 

ა) ინფორმაციის შეგროვება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებში არსებული
http://www.matsne.gov.ge 01024003022023016498
სასოფლო-სამეურნეო სავარგულების შესახებ;

 

ბ) სამეურნეო წლის განმავლობაში, ნათესი და ნარგავი ფართობების სრული განახლებადი საინფორმაციო ბაზის შექმნა;

 

გ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებში, კულტურების მიხედვით, სავარაუდომოსავლის წინასწარი განსაზღვრა, ინფორმაციის მიღება-დამუშავება;

 

დ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებში სამინისტროს მიერ განსახორციელებელი მიზნობრივი პროექტის შერჩევაში აქტიური მონაწილეობა, კონსულტაციის გაცემა და მონიტორინგი;

 

ე) ადგილობრივ ბაზარზე სოფლის მეურნეობის პროდუქციის ფასების, ასევე წარმოების საშუალებების ღირებულების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება-გადამუშავება-ანალიზი;

 

ვ) მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ-ტერიტორიულ საზღვრებში სასაწყობო და გადამამუშავებელი საწარმოების არსებული პოტენციალის შესწავლა, მემცენარეობისა და მეცხოველეობის პირველადი წარმოების პროდუქტების მიხედვით;

 

ზ) საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით, სოფლის მეურნეობაში მოქმედი სამართლებრივი და საგადასახადო ვალდებულებების შესახებ დაინტერესებული პირების ინფორმირება;

 

თ) სამინისტროს პოლიტიკისა და პროგრამების შესახებ მოსახლეობის დროული ინფორმირება;

ი) სოფლის მეურნეობის სფეროში გამოვლენილი პრობლემების და არსებული მდგომარეობის შესახებ სამინისტროს დროული ინფორმირება;

 

კ) სასოფლო-სამეურნეო კულტურების განაშენიანება – მოვლის თანამედროვე აგროტექნიკური მეთოდების პოპულარიზაცია და დანერგვის ხელშეწყობა;

 

ლ) ბაზარზე არსებული სათესლე და სარგავი მასალების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება-დამუშავება, მათი სპეციფიკის მიხედვით დაინტერესებული პირებისათვის კონსულტაციის გაწევა;

 

მ) მუნიციპალიტეტებში, მექანიზაციის ხელმისაწვდომობაზე, ასევე, მათი რაციონალური გამოყენების შესახებ დაინტერესებული პირებისათვის ინფორმაციის მიწოდება;

 

ნ) ბაზარზე არსებული მცენარეთა დაცვის საშუალებების შესახებ ინფორმაციის შეგროვება და დაინტერესებული პირებისათვის მათი გამოყენების მართებული მეთოდების შეთავაზება;

 

ო) მოსავლის აღებასთან დაკავშირებული მოსამზადებელი ტექნიკური ღონისძიებების და სხვა ორგანიზაციული საკითხების შესახებ დაინტერესებული პირებისათვის კონსულტაციების გაწევა;

 

პ) აღებული მოსავლის შენახვის პირობების და ვადების შესახებ დაინტერესებული პირებისათვის რეკომენდაციების გაწევა;

 

ჟ) ცხოველთა მოვლა-მოშენების თანამედროვე მეთოდების და ტექნოლოგიების პოპულარიზაცია, მათი დანერგვის მიზნით;

 

რ) საძოვრების რაციონალური გამოყენების მიზნით, დაინტერესებული პირებისათვის კონსულტაციის გაწევა;

 

ს) ცხოველთა ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, წლის განმავლობაში, აუცილებელი ვეტერინარული და სანიტარიული ღონისძიებების შესახებ დაინტერესებული პირებისათვის კონსულტაციების გაწევა;

 

ტ) სახელმწიფო და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან, საერთაშორისო დონორ ორგანიზაციებთან, ასევე ექსტენციის ცენტრებთან აქტიური თანამშრომლობა და შეხვედრებში მონაწილეობა;

 

უ) სხვადასხვა ტრენინგის, სასწავლებლისა და საინფორმაციო შეხვედრების ორგანიზება;

 

ფ) მერძეული და მეხორცული მიმართულების მსხვილფეხა და წვრილფეხა პირუტყვის პროდუქტულობის მაჩვენებლის ზრდის და სტაბილურად შენარჩუნების მიზნით, საკვები რაციონის შესახებ რეკომენდაციების
http://www.matsne.gov.ge 01024003022023016498
გაცემა;

 

ქ) კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მუნიციპალიტეტებში სტიქიური მოვლენების შედეგების სალიკვიდაციო საქმიანობის კომისიებში და სამუშაო ჯგუფებში მონაწილეობა, სოფლის მეურნეობის ცალკეული დარგებისა და სფეროებში შექმნილ საგანგებო სიტუაციათა ანალიზი და შეფასება;

 

ღ) კომპეტენციის ფარგლებში, სტატისტიკის სფეროში მონაცემთა საინფორმაციო ბაზის შექმნაში მონაწილეობა და კოორდინირებული საქმიანობა;

 

ყ) კომპეტენციის ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობა;

 

შ) ბიოაგროწარმოების ხელშეწყობა;

 

ჩ) სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და სურსათის წარმოება-რეალიზაციაში საერთაშორისო გამოცდილების გავრცელების ხელშეწყობა;

 

ც) საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვა უფლება-მოვალეობათა განხორციელება.

 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული უფლებამოსილებები რუსთავის მუნიციპალიტეტში განახორციელოს გარდაბნის, ქუთაისის მუნიციპალიტეტში წყალტუბოს და ფოთის მუნიციპალიტეტში – ხობის სამსახურებმა.

 

მუხლი 3. სამსახურის სტრუქტურა

 

1. სამსახურის სტრუქტურა განისაზღვრება საშტატო ნუსხით, რომელსაც ბრძანებით ამტკიცებს მინისტრი.

 

2. სამსახურს ხელმძღვანელობს პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი, რომელსაც თანამდებობაზე ნიშნავს და ათავისუფლებს მინისტრი.

 

3. სამსახურის ხელმძღვანელი:

 

ა) პასუხისმგებელია საქართველოს კონსტიტუციის, სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების შესრულებისათვის იმ სფეროში, რომელიც სამმართველოს მმართველობას განეკუთვნება;

 

ბ) პასუხისმგებელია სამსახურზე დაკისრებული ამოცანებისა და ფუნქციების დროული, კვალიფიციური და ეფექტური შესრულებისათვის;

 

გ) აწესრიგებს სამსახურის გამგებლობის სფეროსათვის მიკუთვნებულ საკითხებს, კომპეტენციის ფარგლებში იღებს გადაწყვეტილებებს;

 

დ) ანაწილებს მოვალეობებს სამსახურის მოხელეებს შორის, აძლევს მათ მითითებებსა და დავალებებს;

 

ე) უფლებამოსილია, კომპეტენციის ფარგლებში, ხელი მოაწეროს ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის გასაგზავნ კორესპონდენციას;

 

ვ) ზედამხედველობს დაქვემდებარებული მოხელეთა მიერ მათზე დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას;

 

ზ) წარუდგენს სამინისტროს ხელმძღვანელობას წინადადებებს დაქვემდებარებული თანამშრომლების წახალისების ან დისციპლინური პასუხისმგებლობის თაობაზე;

 

თ) აწარმოებს მოქალაქეთა პირად მიღებას;

 

ი) კურატორ მინისტრის მოადგილეს წარუდგენს ანგარიშს სამსახურის საქმიანობის შესახებ;

 

კ) პასუხს აგებს სახელმწიფო ქონების გამოყენებისა და დაცვისათვის, ორგანიზაციას უწევს ამ საქმიანობას;

 

ლ) აფასებს სამსახურის საჯარო მომსამსახურეებს.

 

 

მუხლი 4. სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

 

სამსახურის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია ხორციელდება კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
http://www.matsne.gov.ge 01024003022023016498