#

ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში (WMTR) - ფაზა II

#

საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიშის მომზადება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისთვის BUR

#

აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

#

პროექტი ზრდა საქართველოში

#

„ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის (SEIS) პრინციპების და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“

#

ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

#

ბირთვული და რადიაციული მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება

#

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შესაძლებლობების განვითარება კლიმატის ცვლილების სფეროში ევროკავშირის მიერ დასახულ მაჩვენებლებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.(EaP CLIMATE)

#

მტკვარი II: წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა მდინარე მტკვრის აუზში ტრანსსასაზღვრო შეთანხმებული ქმედებების და ეროვნული გეგმების განხორციელების საშუალებით