#

საზღვაო დაკვირვებისა და მონაცემების ევროპული ქსელის ექსპლუატაცია, განვითარება და მომსახურება (EMODNET 3, მე-4 ლოტი - ქიმია)

#

ნარჩენების მართვის ტექნოლოგიები რეგიონებში (WMTR) - ფაზა II

#

აგროტურიზმის განვითარების ხელშეწყობა.

#

სავაჭრო შესაძლებლობების გაუმჯობესება მებაღეობაში

#

ინტეგრირებული კლიმატის ცვლილების პოლიტიკა VICLIM

#

Capacity Development for climate policy in the countries of South East, Eastern Europe, the South Caucasus and Central Asia, Phase III

#

დისტანციური ზონდირების მეთოდების ადაპტირება წყლის რესურსების მართვაში და ექსტრემალური ჰიდრომეტეოროლოგიური სიტუაციების შეფასება საქართველოში

#

საქართველოს მეოთხე ეროვნული შეტყობინებისა და მეორე განახლებული ორწლიანი ანგარიშის მომზადება გაეროს კლიმატის ცვლილების ჩარჩო კონვენციისთვის BUR

#

ნარჩენების მართვის ინტეგრირებული სისტემის განხორციელებისათვის შესაძლებლობების განვითარება და საჭირო ღონისძიებების მხარდაჭერა საქართველოში 2016-2019 წლებში, კერძოდ, სახიფათო და ბიოდეგრადირებადი ნარჩენების მართვის, ასევე მწარმოებლის გაფართოებული პასუხისმგებლობის თაობაზე