#

ლაგოდეხის დაცული ტერიტორიების საგრანტო ხელშეკრულება

#

პროექტი ზრდა საქართველოში

#

„ერთიანი გარემოსდაცვითი საინფორმაციო სისტემის (SEIS) პრინციპების და პრაქტიკის განხორციელება აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში“

#

ENPARD სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა, II ფაზა

#

ევროკავშირის წყლის ინიციატივა პლიუსი აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებისთვის (EUWI+)

#

სასოფლო ტერიტორიებზე ლანდშაფტისა და მიწის რესურსების მდგრადი მართვის დანერგვა მიწის დეგრადაციისა და სიღარიბის შემცირების მიზნით

#

მტკვარი II: წყლის რესურსების ინტეგრირებული მართვის ხელშეწყობა მდინარე მტკვრის აუზში ტრანსსასაზღვრო შეთანხმებული ქმედებების და ეროვნული გეგმების განხორციელების საშუალებით

#

აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების შესაძლებლობების განვითარება კლიმატის ცვლილების სფეროში ევროკავშირის მიერ დასახულ მაჩვენებლებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით.(EaP CLIMATE)

#

ბირთვული და რადიაციული მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის განვითარება