#

ტყის მდგრადი მართვის კრიტერიუმები და ინდიკატორები კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში

#

ცხოველთა იდენტიფიკაციის სახელმწიფო სისტემის დაარსების მხარდაჭერა (NAITS)

#

სოფლის მეურნეობის მოდერნიზაციის, ბაზარზე წვდომის და მოქნილობის პროექტი (AMMAR)

#

ტრანსსასაზღვრო გაერთიანებული სამდივნო სამხრეთ კავკასიაში (TJS) (III ფაზა)

#

ბიომრავალფეროვნების ინტეგრირებული მართვა სამხრეთ კავკასიაში (IBiS)

#

გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროექტები (GEF small grants)

#

მწვანე ქალაქები: ინტეგრირებული სისტემა ბათუმში და აჭარის რეგიონისათვის (ISTBAR)

#

საქართველოს თხილის გაუმჯობესების პროექტი (G-HIP)

#

მმართველობა განვითარებისთვის საქართველოში - წყლის რესურსების კომპონენტი (G4G)