ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ქუთაისში, შპს „მ-ოილის“ ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციის (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდა) და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ნავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქცია (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდა) და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ-ოილი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. ქუთაისი, გუგუნავას ქუჩა, II შესახვევი #12დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2018 წლის  14 დეკემბერი,  14:00 საათი, ქ. ქუთაისის მერიასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომიმდინარე წლის 21 ნოემბერს, შპს „მ-ოილმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადებანავთობპროდუქტების საცავის რეკონსტრუქციისა (2980 მ3 ჯამურ მოცულობამდე გაზრდით) და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ქალაქ ქუთაისის მერიის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2018 წლის 14 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯეო მეტალის“ "ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:"ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია“დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო მეტალი“დაგეგმილი საქმიანობის  განხორციელების  ადგილი: თერჯოლის  მუნიციპალიტეტი, თერჯოლის გადასახვევის მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2019 წლის  4 იანვარი  15:00 საათი, თერჯოლის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომიმდინარე წლის 20 ნოემბერს, შპს „ჯეო მეტალმა“ სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება, ფეროშენადნობთა საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის   დოკუმენტაციასთან  დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები   ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს    2019 წლის 24 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე:ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. საჯარო განხილვის წესი

განცხადება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის “ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის” მონაკვეთის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის თაობაზე

მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით წარმოდგენილ იქნა “ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროექტი.  აღნიშნული წერილით წარმოდგენილ იქნა გზშ-ს ანგარიშის  ნაბეჭდი ვერსია, გზშ-ს ელექტრონული ვერსია GIS კოორდინატებით და არატექნიკური რეზიუმე, სამინისტროში ასევე წარმოდგენილ იქნა გზშ-ს დანართების ნაბეჭდი ვერსია, თუმცა არ იქნა წარმოდგენილი მათი ელექტრონული ვერსიები, შესაბამისად, 14 სექტემბრის  N2-12/10839 წერილით  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა დამატებით წარმოადგინა გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის დანართების ელექტრონულ ვერსიები. ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, მიმდინარე წლის 14 სექტემბერს, სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე განთავსდა ინფორმაცია საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის “ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის” პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადების შესახებ (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/81), აღნიშნულ განცხადებაში საზოგადოების მხრიდან შენიშვნების მიღების ვადად განისაზღვრა არაუგვიანეს 9 ნოემბრისა. ამასთან, პროექტის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა მიმდინარე წლის 17 ოქტომბერს, საჯარო განხილვის ჩატარებამდე  20 სამუშაო დღით ადრე, გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით გათვალისწინებულ ვადებში (იხ. ლინკი http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/177),მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა წერილობით მიმართა სამინისტროს „ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის” პროექტის საჯარო განხილვის  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ ტექნიკურ პროექტში შესაძლოა განხორციელებულიყო ცვლილებები. აღნიშნულის საფუძველზე, 14 ნოემბერს, დაგეგმილი  დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში, “ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გადაიდო. ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ.გვერდზე (იხ. ელ. ბმული  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/1222 )მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს, N15203 წერილით, საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტმა მიმართა სამინისტროს საჯარო განხილვის დანიშვნის შესახებ. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ პროექტში ცვლილება აღარ განხორციელდა, შესაბამისად არ შეცვლილა სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსებული დოკუმენტაციაც, რომლის გაცნობის შესაძლებლობა დაინტერესებულ საზოგადოებას ჰქონდა დოკუმენტაციის განთავსების დღიდან. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გაცნობებთ, რომ აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 10 დეკემბერს:11:00 საათზე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;16:00 საათზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მლეთის სკოლა;საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  

განცხადება ზემო იმერეთსა და რაჭის მუნიციპალიტეტებში, საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ - 20.6კმ, ,20.6კმ - 29.5კმ და 29.5კმ-40.9კმ მონაკვეთების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტების საჯარო განხილვებთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა სკოპინგის განცხადებები შემდეგ პროექტებზე:საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ - 20.6კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტი ( N13288 წერილი);საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 20.6კმ - 29.5კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი (N13289 წერილი);საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 29.5კმ - 40.9კმ-ის კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი (N13290 წერილი).აღნიშნულ პროექტების შესახებ ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, კანონმდებლობით დადგენილ ვადაში, 17 ოქტომბერს.  (იხ. ელ ბმულებიhttp://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/172; http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/173; http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/174 ) პროექტების თაობაზე საჯარო განხილვები დაგეგმილი იყო მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს, შესაბამის მუნიციპალიტეტებში განცხადება საჯარო განხილვების შესახებ განთავსდა 26 ოქტომბერს (იხ. ელ.ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/193, http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/194 ). 31 ოქტომბერს,  თარიღები დაზუსტდა და საჯარო განხილვები ჩაინიშნა 8-9 ნოემბერს (იხ. ელ ბმული http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/212,  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/211 ).მიმდინარე წლის 8 ნოემბერს, “საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 29.5კმ-40.9კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის პროექტის” საჯარო განხილვის გამართვის დღეს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა, სამინისტროს წერილობით მიმართა აღნიშნული პროექტების საჯარო განხილვების  გადადების შესახებ. მიმართვაში აღნიშნული იყო, რომ შესაძლოა ტექნიკური პროექტში განხორციელებულიყო ცვლილება რომლის დაზუსტებამდე საქმიანობის განმახორციელებელმა ითხოვა საჯარო განხილვის გადადება.აღნიშნულის საფუძველზე, ონის მუნიციპალიტეტის სოფელ შუა შქმერში, 8 ნოემბერს, დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდელი 29.5 კმ.–40.9 კმ. მონაკვეთის მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის, ასევე 9 ნოემბერს, საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ უზუნთაში დაგეგმილი „საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ-20.6კმ და 20.6კმ-29.5კმ მონაკვეთების მშენებლობა რეკონსტრუქციის და ესპლუატაციის” პროექტის სკოპინგის ანგარიშის  საჯარო განხილვების გადაიდო. აღნიშნულის თაობაზე ინფორმაცია განთავსდა სამინისტროს ვებ. გვერდზე (იხ. ელ. ბმული  http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/1223) მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა N15202 წერილით მიმართა სამინისტროს აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით.მიმართვაში აღნიშნულია, რომ პროექტების ტექნიკური ნაწილი არ შეცვლილა, შესაბამისად არც დოკუმენტაციაში განხორციელებულა რაიმე სახის ცვლილება. აქედან გამომდინარე, საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ითხოვა  საჯარო განხილვების ჩანიშვნა.მიუხედავად იმისა, რომ პროექტებში ცვლილებები არ შესულა, სამინისტრო დამატებით აძლევს ვადას დაინტერესებულ საზოგადოებას გაეცნოს აღნიშნულ პროექტებს და წარმოადგინოს საკუთარი მოსაზრებები. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საჯარო განხილვები გაიმართება: მიმდინარე წლის 13 დეკემბერს, 16:00 საათზე-  ონის მუნიციპალიტეტში, სოფელ შქმერის (შუა შქმერი) ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 20.6კმ - 29.5კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 29.5კმ - 40.9კმ-ის კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.  მიმდინარე წლის 14 დეკემბერს, 14:00 საათზე- საჩხერის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ცხომარეთის საბაზო სკოლა.საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 10.6კმ - 20.6კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობის პროექტი;საჩხერე-ქვემო ხევი-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის 20.6კმ - 29.5კმ-ის მონაკვეთის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობების სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის  18 დეკემბრის ჩათვლით  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხ. საჯარო განხილვის წესი10.6კმ-20.6კმსკოპინგისგანცხადებასკოპინგისანგარიშიShape    20.6კმ-29.5კმსკოპინგისგანცხადებასკოპინგისანგარიშიShape    29.5კმ-40.9კმსკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape 

განცხადება “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” საჯარო განხილვის შესახებ

 მიმდინარე წლის 3 აგვისტოს შპს „ხელედულა ენერჯი“-მ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით მიმართა სამინისტროს N9888 განცხადებით და წარმოადგინა “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების ანგარიში. აღნიშნული განცხადება “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” დადგენილ ვადებში,   7 აგვისტოს განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდსა და ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საინფორმაციო დაფაზე. პროექტთან დაკავშირებით,  კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში, მიმდინარე წლის 19 სექტემბერს ჩანიშნული იყო საჯარო განხილვა,  ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში. საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა  სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, 22 აგვისტოს. თუმცა, რიგი ობიექტური მიზეზების გათვალისწინებით, საჯარო განხილვა არ ჩატარებულა. აღსანიშნავია, რომ 7 აგვისტოდან მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში, საზოგადოებას ჰქონდა შესაძლებლობა გაცნობოდა პროექტსა და თანდართულ დოკუმენტაციას.მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს,  შპს „ხელედულა ენერჯი“-მ N15222  წერილით მიმართა სამინისტროს საჯარო განხილვის დანიშვნასთან დაკავშირებით. მიმართვაში აღნიშნულია, რომ კომპანიას აქვს ვალდებულებები, როგორც სახელმწიფოსთან, ასევე ინვესტორებთან, მათ შორის EBRD-ისთან, შესაბამისად, ითხოვა საჯარო განხილვის უმოკლეს ვადაში დანიშვნა.ზემოაღნიშნული  გარემოებებისა და კომპანიის მომართვის საფუძველზე, ასევე, იმის გათვალისწინებით, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით საზოგადოებას შესაძლებლობა ჰქონდა  გაცნობოდა პროექტთან დაკავშირებულ დოკუმენტაციას 7 აგვისტოდან, ამავდროულად საპროექტო დოკუმენტაციაში ცვლილებები არ განხორციელებულა.  აღნიშნულის გათვალისწინებით, გაცნობებთ, რომ “ხელედულა 3 ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში დაგეგმილი ცვლილებების” გარემოზე ზემოქმედების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება  მიმდინარე წლის 6 დეკემბერს:•11:00 საათი,  ქ. ლენტეხის მერიის ადმინისტრაციული შენობა•16:00 საათი, სოფელ ხელედის კულტურის სახლის სააქტო დარბაზი“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. ამასთან საზოგადოებას შესაძლებლობა აქვს წარადგინოს შენიშვნები და მოსაზრებები, მიმდინარე წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge.იხილეთ საჯარო განხილვის წესიგარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეზედაპირული წყლის ობიექტში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმატივებისაინჟინრო-გეოლოგიური ანგარიშიდანართი Shape

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში, შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის“ ორჯაჭვიანი 35კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლია“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ორჯაჭვიანი 35კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლია“-ს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმი“საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 6 ნოემბერს, შპს „ანაკლიის განვითარების კონსორციუმმა“ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ზუგდიდისა და ხობის მუნიციპალიტეტებში,“ ორჯაჭვიანი 35კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „ხორგა-ანაკლია“-ს მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტზე.აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან  დაკავშირებით, ხობისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილები:2018 წლის 26 დეკემბერი, 13:00 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ქარიათას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2018 წლის 26 დეკემბერი,  16:00 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალსოფელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა2018 წლის 27 დეკემბერი,  12:00 საათი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ანაკლიის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობააღნიშნული დაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 15 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი აღნიშნული განცხადება განახლდა მიმდინარე წლის 30 ნოემბერს. იხ. განცხადება 2018 წლის 27 ნოემბრის განცხადებაში ხარვეზების გასწორების შესახებ  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა შპს „კასლეთი 1“ -ის მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

მიმდინარე წლის 26 ნოემბერს, შპს „კასლეთმა“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიმართა  მდ. კასლეთზე 7.6 მგვტ სიმძლავრის ჰესის (კასლეთი 1 ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის  საჯარო განხილვის გადადების შესახებ.მიმართვაში აღნიშნულია, რომ მიმდინარეობს ჰიდროელექტროსადგურის ტექნიკური პარამენტრების დაზუსტება და მოგვიანებით მოხდება დაზუსტებული ტექნიკური პარამეტრების წარმოდგენა.აღნიშნულიდან გამომდინარე, დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ გადაიდო  მიმდინარე წლის 26 ნოემბრის 17:00 საათზე, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხაიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში დაგეგმილი საჯარო განხილვა.პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge.

მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ განცხადების საჯარო განხილვა - თელავის მუნიციპალიტეტში, ი/მ სოსო არჩემაშვილის წყალსაცავების (თევზსამეურნეო ტბორების) მიმდინარე საქმიანობა

მიმდინარე საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავების (თევზსამეურნეო ტბორების) მიმდინარე საქმიანობამიმდინარე საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ სოსო არჩემაშვილიმიმდინარე საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ფშაველის მიმდებარედ, მდ. სტორის მარჯვენა სანაპიროზედაგეგმილი საქმიანობის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 11 დეკემბერი 14:00 საათი, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზი (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6) მიმდინარე წლის 18 ოქტომბერს ი/მ სოსო არჩემაშვილმა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება თელავის მუნიციპალიტეტში წყალსაცავების (თევზსამეურნეო ტბორების)  მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშიდა გარემოზე ზემოქმედების შემცირების ღონისძიებათა გეგმა-გრაფიკი“ საქმიანობის გაგრძელების უფლების მისაღებად.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, საქმიანობის გაგრძელების უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ ეკოლოგიური აუდიტის ანგარიშთან დაკავშირებით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მცირე საკონფერენციო დარბაზში (მარშალ გელოვანის გამზირი, N6)  გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ  წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 11 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gove.ge მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაეკოლოგიური აუდიტის ანგარიში და გეგმა-გრაფიკიShape