ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვა- 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი და 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია ;500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია;საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშების საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019 წლის  21 იანვარი,  13:00 საათი,  გვიშტიბის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.2019 წლის 21 იანვარი, 15:00 საათი, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, რიონის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.2019 წლის  21 იანვარი 17:00 საათი, ტყიბულის მუნიციპალიტეტი, ჯვარისას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.2019 წლის 22 იანვარი 11:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ტვიშის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.2019 წლის 22 იანვარი 13:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, უსახელოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.2019 წლის 22 იანვარი 15:00 საათი, ცაგერის მუნიციპალიტეტი, ალპანას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს,  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა 220კვ ეგხ. „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურიის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის და 500კვ ეგხ. „წყალტუბო-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის  სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშებთან დაკავშირებით, წყალტუბოს, ტყიბულის და ცაგერის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა  ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა  და  მოსაზრებების  წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზეიხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:• 2019 წლის 23 იანვარი  11:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, სადმელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;• 2019 წლის 23 იანვარი  13:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, წესის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;• 2019 წლის 23იანვარი   15:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ხიდისკარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;• 2019 წლის 23 იანვარი   17:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ხვანჩკარას  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;• 2019 წლის 24 იანვარი   11:00 საათი,  ონის  მუნიციპალიტეტი, ბარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში; 2019 წლის 24 იანვარი   14:00 საათი, ონის მუნიციპალიტეტი, ფარეხეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში; • 2019 წლის 24 იანვარი   17:00 საათი, ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი, ჭრებალოს ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 27 დეკემბერს,  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა 220კვ ეგხ. „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე  სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ამბროლაურის და ონის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. 2018 წლის 31 დეკემბრის განცხადება სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის’’ სკოპინგის განცხადების თაობაზეიხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - "ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ესპლუატაციის პროექტში შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ( 90 კმ სიგრძე) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება"

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:• 2019 წლის 21 იანვარი  16:00 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში;• 2019 წლის 22 იანვარი  10:00 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გორის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;• 2019 წლის 22 იანვარი   12:00 საათი, შუახევის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნენიას საჯარო სკოლის შენობაში;• 2019 წლის 23 იანვარი   11:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბენარას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;• 2019 წლის 23 იანვარი   13:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წყრუთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;• 2019 წლის 23 იანვარი   15:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფერსას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. 2018 წლის 27 დეკემბერს სს ,,საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’-მ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ”ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ესპლუატაციის პროექტში შუახევი-ახალციხის მონაკვეთის ( 90 კმ სიგრძე) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი“ სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, შუახევის, ადიგენისა და ახალციხის მუნიციპალიტეტბში გაიმართება საჯარო განხილვები.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. სამტრედიაში, სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიას’’ ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპულატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპულატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯია’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. სამტრედია, ა.ბახტაძის 1 ჩიხი #23დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2019 წლის 6 თებერვალი 15:00 სთ. ქ. სამტრედიის მერიის ადმინისტრაციული შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო2018 წლის 27 დეკემბერს, სს ,,ვისოლ პეტროლიუმ ჯორჯიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ,,ნავთობპროდუქტების საცავების (საწვავის საცავების) ექსპულატაციის პირობების ცვლილების’’ პროექტზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ქალაქ სამტრედიის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 26 თებერვლისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „ლეგომეტალის“ ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლეგომეტალი“დაგეგმილი  საქმიანობის დასახელება: ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:  2019 წლის 4 თებერვალი 14:00 საათი, სამგორის რაიონი, სოფელ წინუბანის #219-ე საჯარო სკოლა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს, შპს „ლეგომეტალმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის რაიონის სოფელ წინუბანის #219-ე საჯარო სკოლაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის   დოკუმენტაციასთან  დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები   ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს  არაუგვიანეს  2019 წლის 19 თებერვლის, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზეeia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

შპს "ჯორჯიან პეტროლიუმის" საავიაციო საწვავის ტერმინალის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საავიაციო საწვავის ტერმინალის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჯორჯიან პეტროლიუმი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, თბილისის საერთაშორისო აეროპორტისაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 5 თებერვალი, 15:00 საათი, სამგორის რაიონის გამგეობის შენობაში მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს შპს "ჯორჯიან პეტროლიუმ“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ”საავიაციო საწვავის ტერმინალის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 22 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gov.ge ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას ნაბეჭდი სახით გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმების პროექტიShape Files

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -ხონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყალზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა  საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ხონის მუნიციპალიტეტი (შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-5 კმ).დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2019 წლის  16 იანვარი,  16:00 საათი  ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ძეძილეთის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა ხონის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტზე სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელ ძეძილეთი ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 17 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -ხონის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. მეჭიაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა  საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ხონის მუნიციპალიტეტი (შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-118) გორდი-ნოღა-ძეძილეთის საავტომობილო გზის მე-3 კმ).დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი:  2019 წლის  16 იანვარი,  13:00 საათი   ხონის მუნიციპალიტეტის სოფელ გორდის  ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა ხონის მუნიციპალიტეტში სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტზე სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელ გორდის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 17 იანვრის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

შპს „ბიოდიზელ ჯორჯიას“ ბიოდიზელის საწვავის წარმოების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბიოდიზელის საწვავის წარმოება (ნარჩენების აღდგენა)დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბიოდიზელ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ისანი-სამგორის რაიონი, ქინძმარაულის ქ. №15საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 1 თებერვალი,  12:00 საათი, სამგორის რაიონის გამგეობის შენობაშიმიმდინარე წლის 21 დეკემბერს შპს „ბიოდიზელ ჯორჯია“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ”ბიოდიზელის საწვავის წარმოების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი“ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსაჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; eia@mepa.gove.geასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაShape Filesატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ გაფრქვევის ნორმების პროექტიარატექნიკური რეზიუმეგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში