ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ჟინვალი–ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილი:2018 წელი, 14 ნოემბერი 11:00 საათზე, ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სოფელ კობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;2018 წელი, 14 ნოემბერი 15:00 საათზე, დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. მლეთის სკოლა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს,  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში, ჟინვალი-ლარსის საავტომობილო გზის ქვეშეთი-კობის მონაკვეთის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, დუშეთისა და ყაზბეგის მუნიციპალიტეტებში  გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 16 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმედანართი 1დანართი 2Shape Files

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ონის მუნიციპალიტეტში შპს „ჭიორა ჰესის“ 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ონის მუნიციპალიტეტში შპს „ჭიორა ჰესის“ 15.85 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჭიორა ჰესი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ღების და სოფელი ჭიორას მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 25ოქტომბერი 15:00 საათი, ონის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ღების საჯარო სკოლის შენობა.  საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს, შპს „ჭიორა ჰესმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 15.85 მეგავატი სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სოფელ ღების საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 30 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული სკოპინგის დასკვნის მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ჭიათურაში, შპს „ნაგუთი 2014“-ის მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ახალი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის” პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნაგუთი 2014“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ჭიათურა, საჩხერის გზატკეცილი #6დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვისდრო და ადგილი:2018წლის 5 ნოემბერი15:00 საათი, ქალაქ ჭიათურის მერიის ადმინისტრაციული შენობა საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო მიმდინარე წლის 24 სექტემბერს,შპს „ნაგუთი 2014“-მა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ქ. ჭიათურაში მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი ფაბრიკის ახალი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით, ქ. ჭიათურის მერიის ადმინისტრაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 21 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯაროგანხილვისწესიგარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიტექნიკური რეზიუმეარატექნიკური რეზიუმეატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმების პროექტიShape

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების  შეფასების  ანგარიშის  საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2018 წლის 9 ნოემბერი, 11:00 საათი, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციული შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მიმდინარე წლის 6 სექტემბერს,  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მესტიის მუნიციპალიტეტში, „110 კვ ძაბვის ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის ,,მესტიაჭალა 1,2’’-ის მშენებლობის და არსებული ეგხ ,,იფარი-მესტია’’-ს რეკონსტრუქციის“ პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული პროექტის გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, მესტიის მუნიციპალიტეტის მერიის ადმინისტრაციულ შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.  საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 12 ნოემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის  მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესიგარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეShape Files 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქალაქ თბილისში, შპს „ბიოდიზელ ჯორჯიას“ ბიოდიზელის საწვავის მწარმოებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:შპს   ,,ბიოდიზელ ჯორჯია“დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბიოდიზელის საწვავის მწარმოებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისში, ქინძმარაულის ქუჩა №15დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვისდრო და ადგილი:2018წლის 24 ოქტომბერი 14:00 საათი,სამგორის რაიონის ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 9 ოქტომბერს, შპს   ,,ბიოდიზელ ჯორჯია“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება , ბიოდიზელის საწვავის მწარმოებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგისანგარიშთან დაკავშირებით,სამგორის რაიონის ადმინისტრაციული ერთეულის გამგეობის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს   2018 წლის 30 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯაროგანხილვისწესი სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - შპს „ლეგომეტალის“ ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლეგომეტალი“დაგეგმილი  საქმიანობის დასახელება: ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოებადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი მარტყოფიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:                      2018 წლის 23ოქტომბერი 14:00 საათი, სამგორის რაიონი, სოფელ წინუბანის #219-ე საჯარო სკოლა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 2 ოქრომბერს, შპს „ლეგომეტალმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ალუმინის ჯართისაგან ალუმინის სხმულების წარმოების პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის რაიონში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 26 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape  

განცხადება - შპს „ჰერეთი ენერჯის” „ფონაჰესის“ (11.66 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის საჯარო განხილვის გადადების შესახებ

შპს „ჰერეთი ენერჯის” მიერ წარმოდგენილი სკოპინგის განცხადების საფუძველზე, დანიშნული იყო სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვები მიმდინარე წლის  12 ოქტომბერს 13:00 საათზე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფონას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში და 15:00 საათზე სოფელ განჯალას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში.საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, მოხდა აღნიშნული საჯარო განხილვის გადადება.საჯარო განხილვის დანიშვნის შესახებ ინფორმაცია გეცნობებათ დამატებით.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში შპს „შელერი“-ს „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შელერი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი სოფ. ქვაბღას და ჩხაკაურას მიმდებარე ტერიტორიადაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:2018 წლის 23 ოქტომბერი 12:00 საათი, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვაბღას კლუბის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს, შპს „შელერი“-მ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება „გუბაზეული 6 ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვაბღას კლუბის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 25 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „500 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ახალციხე“-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტისა“ და „400 კვ ძაბვის ერთჯაჭვა საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე - თორუმის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილები:  წყალტუბოს, ვანის, ადიგენის, და ახალციხის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების დრო და ადგილები:2018წლის 22ოქტომბერი13:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ზიკილიას (აგარის) ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 22ოქტომბერი16:00 საათი,ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელი ფერსას ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 22ოქტომბერი18:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ სვირის  ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 23ოქტომბერი12:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ელიაწმინდის ადმინისტრაციული შენობა2018წლის 23ოქტომბერი15:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვარხანის ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 23ოქტომბერი18:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფხეროს ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 24ოქტომბერი12:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ არალის ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 24ოქტომბერი16:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის ვალეს  ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 25ოქტომბერი12:00 საათი, ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარას ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 25ოქტომბერი15:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წყუთის ადმინსტრაციული შენობა2018წლის 25ოქტომბერი18:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეს ადმინსტრაციული შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. მიმდინარე წლის 24 აგვისტოს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გაიმართება საჯარო განხილვები.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 18 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით. იხილეთ საჯაროგანხილვისწესისკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape