ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

მარნეულის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი- სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილოგზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო დაადგილი: 2018 წლის 3 ოქტომბერი 14:00 საათი, მარნეულის მუნიციპალიტეტისადმინისტაციული შენობა. მისამართი: რუსთაველის ქუჩა №73საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 22 აგვისტოს, საქართველოს საავტომობილო გზებისდეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება მარნეულისმინიციპალიტეტში „აღმოსავლეთ-დასავლეთ მაგისტრალის (E-60) ალგეთი-სადახლოს მონაკვეთის“ პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.“გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებუფლებამოსილორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლისმეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, მარნეულისმუნიციპალიტეტის გამგეობის ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯაროგანხილვა.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა დამოსაზრებების წარდგენისუფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებებიასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ.ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითიშეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვისსაჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესისკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape

ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს „ლაზუ ჯგუფის“ რეზინტექნიკური და პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლაზუ ჯგუფი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხატისოფელი           მიმდინარე წლის 30 აგვისტოს, შპს “ლაზუ ჯგუფის” მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, შპს რეზინტექნიკური და პოლიმერული ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში არატექნიკური რეზიუმე ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის ნორმები Shape აღნიშნული პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 10 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 10 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხატისოფელი, რიტუალების სახლისაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.დაგეგმილი პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების  ანგარიშთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის  7 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6;  eia@mepa.gove.geიხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის” საკანალიზაციო სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საკანალიზაციო სისტემებისა და  ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დაბა გუდაური და მისი მიმდებარე ტერიტორია მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს, შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ”   საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  დაბა გუდაურის წყალარინების სისტემების გაუმჯობესების მიზნით საკანალიზაციო სისტემების და 5 ერთეული ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მშენებლობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 5 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 5 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  დაბა გუდაურის საჯარო სკოლასაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  

შპს ,,ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტის”, მესტიის მუნიციპალიტეტში, ჭუბერის თემის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ლახამი-საგერგილას 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მესტიის მუნიციპალიტეტი, ჭუბერის თემის ადმინისტრაციული საზღვარი. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლახამი-საგერგილას 35 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაცია “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიამართება მიმდინარე წლის 2 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 2 ოქტომბერი, 13:00 საათი,  ჭუბერის თემის, სოფელი ლახამი (კლუბი) დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ-გელოვანის გამზირი  N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geსაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხ. საჯარო განხილვის წესი  

შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  თბილისი, თვალჭრელიძის ქ. N6დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 2 ოქტომბერი 15:00 საათი,სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობა.მისამართი: თბილისი. მოსკოვის გამზ. 14საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 11 სექტემბერს, შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება სამედიცინო ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის  პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, სამგორის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 5 ოქტომბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. საჯარო განხილვის წესი

სს „საქართველოს რკინიგზის“ “თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის (სადგური „მოლითის“ და საპროექტო მე-8 გვირაბის მოდერნიზაცია” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს რკინიგზა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტიმიმდინარე წლის 29 აგვისტოს, მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა  სს „საქართველოს რკინიგზას"  “თბილისი-მახინჯაურის მთავარი სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის (სადგური „მოლითის“ და საპროექტო მე-8 გვირაბის მოდერნიზაცია” პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეწყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმებიატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული წყაროების და მათ მიერ გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ინვენტარიზაციის ტექნიკური ანგარიში Shapeაღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიამართება მიმდინარე წლის 16 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 16 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  სოფელ მოლითის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი      

ხობის მუნიციპალიტეტში, შპს „პრაიმ ბეტონის“ „სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაცია“დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “პრაიმ ბეტონი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტიმიმდინარე წლის 27 აგვისტოს, შპს “პრაიმ ბეტონის” მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ხობის მუნიციპალიტეტში, შპს „პრაიმ ბეტონის“ სასარგებლო წიაღისეულის(ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადებაგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშიარატექნიკური რეზიუმეწყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების ნორმებიატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევათა ნორმებიShape აღნიშნული პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართება მიმდინარე წლის 15 ოქტომბერს.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2018 წლის 15 ოქტომბერი, 15:00 საათი,  ხობის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაცული შენობასაჯარო განხილვები ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვის დროს ხელმისაწვდომი იქნება პროექტებთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია ნაბეჭდი სახით. ასევე, მოთხოვის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი   

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში შპს „ახალი თბილისი“-ს „110 კვ საჰაერო ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის №27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანის“ პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ახალი თბილისი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: . თბილისი, ქერჩის ქუჩა #6 დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი: 2018 წლის 27 სექტემბერი 12:00 საათი, გლდანის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობა. მისამართი: დავით სარაჯიშვილის ქუჩასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.სკოპინგის განცხადებასკოპინგის ანგარიშიShape Filesმიმდინარე წლის 21 აგვისტოს, შპს „ახალი თბილისმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება გლდანის რაიონში, 110 კვ საჰაერო ხაზის „ავშნიანი 1-2”-ის №27ა-№29 საყრდენებს შორის გადატანის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით, გლდანის გამგეობის  ადმინისტაციული შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს არაუგვიანეს 2018 წლის 28 სექტემბრისა, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს“ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული გადაწყვეტილების მიღებისთვის საჭირო დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხილეთ საჯარო განხილვის წესი  

„მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის განსაზღვრისათვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების მეთოდების შესახებ“ საჯარო განხილვა

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - ტექნიკური რეგლამენტი - „მცენარეული და ცხოველური წარმოშობის პროდუქტებ(ზე)ში პესტიციდების ნარჩენების მაქსიმალური დონის განსაზღვრისათვის სახელმწიფო კონტროლის განხორციელებისას ნიმუშის აღების მეთოდების შესახებ“. პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და COMMISSION DIRECTIVE 2002/63/EC of 11 July 2002 establishingCommunity methods of sampling for the official control of pesticide residues in and on products of plant and animal origin and repealing Directive 79/700/EEC და ასევე RECOMMENDED METHODS OF SAMPLING FOR THE DETERMINATION OF PESTICIDE RESIDUES FOR COMPLIANCE WITH MRLS CAC/GL 33-1999 CONTENTS-ით განსაზღვრული მოთხოვნების შესაბამისად. პროექტი წარმოდგენილია საჯარო განხილვისთვის. გთხოვთ თქვენი მოსაზრებები წარმოადგინოთ მიმდინარე წლის 25 ივლისამდესაკონტაქტო პირი: ქეთევან ლაფერაშვილი.   ketevan.laperashvili@mea.gov.ge