ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა -მესტიის მუნიციპალიტეტში, მდინარე დარჩ-ორმელეთზე ჰესის (დარჩი ჰესი) და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე დარჩ-ორმელეთზე ჰესის (დარჩი ჰესი) და ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი. 
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დარჩი“
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი 
დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვების  დრო და ადგილი: 2019 წლის 28 მარტი, 16:00 საათი, მესტიის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლახამი (საჯარო ბაღის შენობა); 
საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.
2019 წლის 26 თებერვალს, შპს „დარჩიმ“ სამინისტროში წარმოადგინა მდინარე დარჩ-ორმელეთზე  ჰიდროელექტროსადგურის (დარჩი ჰესი) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება.  “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით მესტიის მუნიციპალიტეტში სოფელ ლახამში (საჯარო ბაღის შენობაში) გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. 

პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 4 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.

იხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

გაზიარება