ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს „აკვაჰიდროს“ მდ. ხელრაზე 3,3 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის („ხელრა ჰესი“) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (სააგრეგატო შენობის ადგილმდებარეობის ცვლილება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ხელრაზე 3,3 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰესის („ხელრა ჰესი“) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აკვაჰიდრო“

დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხელრა 

დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge