ძებნა

სამინისტროს უწყებები

სსიპ დაცული ტერიტორიების სააგენტო

apa.gov.ge/ge/protected-areas

გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი

www.des.gov.ge

სსიპ სურსათის ეროვნული სააგენტო

nfa.gov.ge

სსიპ გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი

www.eiec.gov.ge

სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია

www.lma.gov.ge

სსიპ ეროვნული სატყეო სააგენტო

www.forestry.gov.ge