ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სამინისტროს სფერო/ამოცანები

 

                                                      

1. სამინისტროს მმართველობის სფეროს განეკუთვნება გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სფეროების მართვა და განვითარების ხელშეწყობა.

 

2. სამინისტროს მმართველობის სფეროს ფარგლებში სამინისტროს ძირითადი ამოცანებია:

 

 

ა) გარემოს დაცვის, სოფლის მეურნეობისა და სოფლის განვითარების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

 

ბ) ბუნებრივი რესურსებით (გარდა სასარგებლო წიაღისეულის, ნავთობისა და გაზისა) სარგებლობის სფეროში სახელმწიფო მართვა და სახელმწიფო კონტროლის განხორციელება;

 

გ) ქვეყანაში მდგრადი განვითარებისა და მწვანე ეკონომიკის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობა;

 

დ) გარემოს დაბინძურების მონიტორინგის ორგანიზება;

 

ე) საქართველოს ტერიტორიაზე, მდინარეთა აუზებსა და წყალსატევებში, შავი ზღვის ტერიტორიულ წყლებში, კონტინენტურ შელფზე და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში არსებული და მოსალოდნელი ჰიდრომეტეოროლოგიური და გეოდინამიკური პროცესების, გეოეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასებისა და გარემოს მდგომარეობის შესახებ ინფორმაციის მომზადება;

 

ვ) ატმოსფერული ჰაერის დაცვის, წყლისა და მიწის რესურსების მართვისა და დაცვის და კლიმატის ცვლილების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

 

ზ) ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

 

თ) გარემოში რადიაციული ფონის მონიტორინგი;

 

ი) დაცული ტერიტორიების სისტემის დაფუძნების, ფუნქციონირებისა და მართვის სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება, მოქმედებათა კოორდინირება და კონტროლი;

 

კ) ბიომრავალფეროვნების დაცვის, ნადირობის, თევზჭერისა და სატყეო სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება, მისი შესრულების მონიტორინგი, აგრეთვე ბიოლოგიური მრავალფეროვნების მონიტორინგი;

 

ლ) ცხოველთა სამყაროს ობიექტების გარემოდან ამოღების რეგულირება და მონიტორინგი;

 

მ) გენმოდიფიცირებული ორგანიზმების სფეროში ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება და ამ სფეროში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნების შესრულებაზე სახელმწიფო ზედამხედველობის განხორციელება;

 

ნ) გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში სტრატეგიული დოკუმენტების მომზადება და განხორციელება/განხორციელების ხელშეწყობა;

 

ო) გარემოსდაცვითი შეფასების სფეროში სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელება;

 

პ) გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცედურების ორგანიზება და განხორციელება, კომპეტენციის ფარგლებში, სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისა და გარემოზე ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედების შეფასების პროცესში მონაწილეობა, მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღება;

 

ჟ) წინადადებათა შემუშავება საგანგებო ეკოლოგიური მდგომარეობის ან ეკოლოგიური უბედურების ზონების გამოცხადებისა და მათი გაუქმების შესახებ;

 

რ) საქართველოს ტერიტორიაზე ოზონდამშლელი ნივთიერებებისა და ფტორირებული გაზების რეგულირება;

 

ს) კომპეტენციის ფარგლებში, ნარჩენებისა და ქიმიური ნივთიერებების მართვის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება;

 

ტ) კომპეტენციის ფარგლებში, ბუნებრივი და ანთროპოგენური საფრთხეებისა და რისკების პროგნოზირების, მათი შედეგების შერბილების ღონისძიებების დაგეგმვა და გარემოსდაცვითი უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიზნით ერთიანი პოლიტიკის განხორციელება;

 

უ) კომპეტენციის ფარგლებში, მიწის რაციონალურად გამოყენებისა და დაცვის უზრუნველყოფა, ნიადაგის დეგრადაციასთან ბრძოლის ღონისძიებების დაგეგმვა, დეგრადირებული ფართობების აღდგენის ღონისძიებების განხილვა/შეთანხმება;

 

ფ) აგროსასურსათო, აგროგადამამუშავებელი, მემცენარეობის, მეცხოველეობის (მ.შ., მეთევზეობის), აგროსაინჟინრო, მცენარეთა დაცვის და ვეტერინარიის დარგების მართვა და განვითარების ხელშეწყობა;

 

ქ) ქვეყანაში აგრარული რეფორმების განხორციელება ქვეყნის ტრადიციებისა და საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით;

 

ღ) ქვეყანაში სასოფლო-სამეურნეო კოოპერაციის განვითარების ხელშეწყობა;

 

ყ) ქვეყანაში სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის გადამუშავებისა და სასურსათო პროდუქციის წარმოების ხელშეწყობა;

 

შ) აგროსასურსათო სექტორში შემოსავლების ზრდისა და სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფისათვის ხელშეწყობა სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარების პრინციპების გათვალისწინებით;

 

ჩ) ქვეყანაში ბიოაგროწარმოების განვითარების ხელშეწყობა;

 

ც) სოფლის მეურნეობის პროდუქციისა და სურსათის წარმოებაში/რეალიზაციაში საუკეთესო პრაქტიკის/გამოცდილების გავრცელების ხელშეწყობა;

 

ძ) შიდა და გარე ბაზრების მდგომარეობისა და ტენდენციების შესახებ ინფორმაციის მოპოვება და ანალიზი;

 

წ) სოფლის მეურნეობის დარგში დასაქმებული მეურნე სუბიექტების სამეცნიერო-საკონსულტაციო მომსახურების, პროფესიული ცოდნის დაუფლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ორგანიზებისათვის ხელშეწყობა;

 

ჭ) კომპეტენციის ფარგლებში, საერთაშორისო ურთიერთობის განვითარებისათვის ხელშეწყობა, თანამშრომლობის პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრა და საერთაშორისო პროგრამების მართვა;

 

ხ) მწარმოებელთა და მომხმარებელთა ინტერესების ჰარმონიზაციის ხელშეწყობა;

 

ჯ) კომპეტენციის ფარგლებში, საბაზრო ინფრასტრუქტურის ფორმირებისათვის ხელშეწყობა;

 

ჰ) აგრარულ სფეროში სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის განხორციელება;

 

ჰ1) პესტიციდების, აგროქიმიკატების, ცხოველის ან/და მცენარის ახალი ჯიშების გამოცდის ორგანიზება და რეგისტრაცია, კომპეტენციის ფარგლებში;

 

ჰ2) ქვეყნის ტერიტორიის დაცვა სასოფლო-სამეურნეო კარანტინის ობიექტების შემოღწევისაგან;

 

ჰ3) სოფლად სოციალური ჩართულობის, სიღარიბის შემცირებისა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა;

 

ჰ4) კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა ამოცანების შესრულება, კომპეტენციის ფარგლებში.