ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - აბაშის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სამიქაოს მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის სამეწარმეო მიზნით მოპოვების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის - 4650000 მ3/წელ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სამიქაოს მიმდებარე ტერიტორია. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ხონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქუტირის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის - 5 115 120 მ3/წელ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის სამეწარმეო მიზნით მოპოვების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის - 5 115 120 მ3/წელ მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მაქართას მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 2 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „დაგის“ ფილერისა და ცემენტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფილერისა და ცემენტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „დაგი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 22 მარტის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ფოთში შპს „ფოთი ფაუნდრის” მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

შპს „ფოთი ფაუნდრის“ მიერ 2020 წლის 30 დეკემბერს წარმოსგენილ იქნა ქ. ფოთში   მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ლინკი- https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/30387). 2021 წლის 14 იანვარს შპს „ფოთი ფაუნდრიმ“ , გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით,  წარმოადგინა კორექტირებული სკრინინგის განცხადება.  დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოების ქარხნის ექსპლუატაციის  პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ფოთი ფაუნდრი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ფოთი;  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის  1 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ძეგვში შპს "ცეკურის" ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ცეკური";  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 თებერვლამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, შპს „აისის“ მდ. ფარავანსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2) მშენებლობისათვის სამშენებლო ბანაკის (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების საწარმოს და ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ფარავანსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2) მშენებლობისათვის სამშენებლო ბანაკის (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების საწარმოს და ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აისი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალქალაქის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 28 იანვრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 2021 წლის 4 იანვარს შპს „აისმა“ N3 წერილით წარმოადგინა მდ. ფარავანსა და მდ. კორხზე 9.1 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „ახალქალაქი ჰესის“ (ახალქალაქი 1 და ახალქალაქი 2) მშენებლობისათვის სამშენებლო ბანაკის (სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავების საწარმოს და ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი). მიმდინარე წლის 12 იანვარს შპს „აისმა“ წერილობით (N162) მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა ზემოაღნიშნულ განცხადებაზე და განახლებულ დოკუმენტზე ადმინისტრაციული წარმოების დაწყება. 

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფ. გამარჯვებაში, შპს "დენმარკის" მინერალური ნედლეულის გადამუშავების-გაჯის საამქროს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მინერალური ნედლეულის გადამუშავების-გაჯის საამქროს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "დენმარკ"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება; ვინიდან 2021 წლის 3 იანვრიდან - 15 იანვრის ჩათვლით ქვეყანაში გამოცხადებულია უქმე დღეები, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 18 იანვრიდან - კოდექსით განსაზღვრული 7 დღის განმავლობაში, შესაბამისად 2021 წლის 28 იანვრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს ,,რუსელოისის’’ მეტალურგიულ (ფეროშენადნობთა) საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის - აგლომერაციის (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 17 სექტემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს ,,რუსელოისის’’ მეტალურგიულ (ფეროშენადნობთა) საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის - აგლომერაციის (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ. (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28057).ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით,  2021 წლის 13 იანვარს N 260/01 წერილით სამინისტრომ  მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე. სამინისტრო ადმინისტრაციულ წარმოებას განაახლებს მას შემდგომ, რაც შპს „რუსელოისი“ წარმოადგენს დამატებით ინფორმაციას ზემოაღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით.

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარე ტერიტორიაზე მდ. ძირულას მარცხენა სანაპიროზე N9 ფუჭი ქანების სანაყაროს ნაპირდამცავი ნაგებობის (ნაპირდამცავი ფლეთილი ქვის კონსტრუქციის) მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირდამცავი ნაგებობის (ნაპირდამცავი ფლეთილი ქვის კონსტრუქციის) მოწყობა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვეტყვიჭალა; ვინიდან 2021 წლის 3 იანვრიდან - 15 იანვრის ჩათვლით ქვეყანაში გამოცხადებულია უქმე დღეები, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 18 იანვრიდან - კოდექსით განსაზღვრული 7 დღის განმავლობაში, შესაბამისად 2021 წლის 28 იანვრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge