ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქარელის მუნიციპალიტეტში, სოფელ კოდავარდისუბანში ფიზიკური პირი ლევან გუგუჩიას მიერ მიკრო სიმძლავრის ქარის ტურბინის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქარის ენერგიის მეშვეობით ელექტროენერგიის წარმოების პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფიზიკური პირი ლევან გუგუჩია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქარელის მუნიციპალიტეტი, სოფელი კოდავარდისუბანი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-39) წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ 2 (კმ 1+400)-ზე არსებულ არხზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის (შ-39) წნორი-დედოფლისწყარო-ქვემო ქედის საავტომობილო გზის კმ 2 (კმ 1+400)-ზე არსებულ არხზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  სიღნაღის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჯუგაანიდაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 9 ივლისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - დუშეთის და სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტებში, შპს "იმედი ინ"-ის მდ. არაგვზე 10 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „მლეთაჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაცია

2021 წლის 27 მაისს შპს "იმედი ინ"-ის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა სკოპინგის განცხადება, რომელიც ეხება დუშეთის და სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტებში მდ. არაგვზე 10 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „მლეთაჰესის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31895).გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 18 ივნისს N 6161/01 წერილის საფუძველზე, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 22 ივნისს დუშეთის მუნიციპალიტეტში, ქვეშეთის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში, შპს „იმედი ინ“-ის  მდ. არაგვზე 10 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „მლეთაჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება.

სკრინინგის განცხადება - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვიტირში შპს „ემარ“-ის განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „ემარ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვიტირი.დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში შპს "უოლნათს.ჯის" სამელიორაციო სისტემისა და წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 24 აპრილს სამინისტროს ვებ-გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. პალდოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს "უოლნათს.ჯი"-ს სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის თაობაზე (იხ. ბმული: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31757). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ შპს „უოლნათს.ჯიმ“, სკრინინგის ანგარიშში არსებული გარკვეული ხარვეზების გამოსწორების მიზნით, წერილობით მომართა სამინისტროს, ითხოვა მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა და სამინისტროში წარმოადგინა განახლებული სკრინინგის განცხადება. ზემოაღნიშნულ სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 28 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო (სარწყავი) სისტემისა და წყალშემკრები (კაშხლის ან/და სხვა ნაგებობის/მოწყობილობის მშენებლობა, რომლის მშენებლობა მიზანშეწონილია წყლის შეკავების ან წყლის გრძელვადიანი დაგროვების მიზნით და რომლის მიერ შეკავებული ან დაგროვებული წყლის მოცულობა 10 000 მ3 -ზე მეტია) ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „უოლნათს.ჯი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის შესახებ

2021 წლის 9 ივნისს შპს „ჩალიკ ჯორჯია ვინდის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება - 50 მგვტ სიმძლავრის ქარის ელექტროსადგურის (,,ნიგოზა”) და 110 კვ ძაბვის ქვესადგურის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ის ანგარიშის შესახებ, რომლიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31930).  სამინისტროს 2021 წლის 15 ივნისის N 5988/01 წერილის შესაბამისად ზემოაღნიშნულ პროექტზე შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება.

სკრინინგის განცხადება - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხარაგაული მუნიციპალიტეტში, სოფ. ლეღვანი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 25 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარციხეში შპს „ვილლას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთპროდუქტების საცავის) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ვილლა“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბაღდათის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვარციხე; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 25 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, შპს „მტკვარი ჰესის“ მტკვარი ჰესის 220 კვ ძაბვის ქვესადგურის და 500 კვ ძაბვის ქვესადგურ „ახალციხის“ დამაკავშირებელი 220 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შპს „მტკვარი ჰესის“ ახალციხის მუნიციპალიტეტში მტკვარი ჰესის 220 კვ ძაბვის ქვესადგურის და 500 კვ ძაბვის ქვესადგურ „ახალციხის“ დამაკავშირებელი 220 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,მტკვარი ჰესი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 25 ივნისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge