ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იელის მიმდებარედ, შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ის  მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სკოპინგის შესახებ განცხადება (წერილი - N 15807), რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ( იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17094 ) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 13 ნოემბერს სამინისტრომ N 11137/01 წერილის საფუძველზე პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახბ.

განცხადება - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „წყალტუბო-ახალციხის“ (500 კვ.) და „ახალციხე-თორთუმის“ (400 კვ.) საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანის პროექტებზე ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

2019 წლის 31 ივლისს სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა: 1. ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე-თორთუმის“ (400 კვ.) პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია. იხ. განცხადების ლინკი2. წყალტუბოს, ვანის, ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ახალციხის“ (500 კვ.) პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია. იხ. განცხადების ლინკიგარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოიკვეთა, რომ წარმოდგენილი გზშ-ის ანგარიშები არ მოიცავენ სკოპინგის დასკვნებით გათვალისწინებულ საკითხებს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის საფუძველზე სამინისტრომ აღნიშნულ პროექტებზე შეწყვიტა ადმინისტრაციულ წარმოებები. სამინისტრო  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს განახლებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების და თანდართული დოკუმენტაციის  კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარმოდგენის შემდგომ. 

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი) პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენკა რინიუებლზ“,დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გეოლოგია 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის N36-ში შპს „კავკას მეტალის“ ლითონის მავთულის ცხელი მოთუთიების (გალვანიზაციის) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლითონის მავთულის ცხელი მოთუთიების (გალვანიზაციის) საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კავკას მეტალი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N36; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 22 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თერჯოლაში, სოფ. სიქთარვაში, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" მიერ ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 100მ3 ან მეტი მოცულობის წიაღისეული საწვავის, თხევადი ან/და ბუნებრივი აირის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშ საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სიქთარვადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, მდ. გეთისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, მდ. გეთისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სადახლო-წოფი-ახკერპი (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22+110-ზე მდ. ახკერპისწყალზე ახალი სახიდე გადასასვლელის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სადახლო-წოფი-ახკერპი (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22+110-ზე მდ. ახკერპისწყალზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის გამნახორიცელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახკერპი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, სადგური ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „LION”-ის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „LION“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სადგური ლილოს მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge