ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ხობის მუნიციპალიტეტში, შპს „ბლექ სი ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვის გადამუშავებით მინერალური ფხვნილის წარმოება) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება

შპს „ბლექ სი ჯორჯიას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ხობის მუნიციპალიტეტში, სოფ. პატარა ფოთში შპს „ბლექ სი ჯორჯიას“ სასარგებლო წიაღისეულის (კირქვის გადამუშავებით მინერალური ფხვნილის წარმოება) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 13 აგვისტოს სამინისტრომ N 7775/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კოდისწყაროში, შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება: მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფი“;დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კოდისწყარო.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში შპს „კავკას მეტალის“ ლითონის ცხელი მოთუთიების (დამცავი ლითონის ფენით დაფარვა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ლითონის ცხელი მოთუთიების საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „კავკას მეტალი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N36;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, გლდანის ხიდის მიმდებარედ შპს „გ.რ. მოტორსის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გ.რ. მოტორსი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისის, მდ. მტკვრის მარჯვენა სანაპიროს ზედა ტერასა, გლდანის ხიდის მიმდებარედ; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის თაობაზე - შპს "აბრეშუმის გზის" ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩამდურაში, ვაჩიანის გზატკეცილზე, ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობსაცავი) ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 30 ივლისს შპს "აბრეშუმის გზამ", გზშ-ის საჭიროების დადგენის მიზნით, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ჩამდურაში, ვაჩიანის გზატკეცილზე ნავთობსაცავის (ავტოგასამართი სადგურის) ექსპლუატაციის პროექტი (იხ. ბმული: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26882)მიმდინარე წლის 6 აგვისტოს შპს "აბრეშუმის გზამ" ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია. დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ავტოგასამართი სადგურის ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აბრეშუმის გზა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ჩამდურა, ვაჩიანის გზატკეცილიზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 აგვისტომდე მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - შპს „ჯერმან ცემენტ ლტდს“ ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების სკრინინგის განცხადება

შპს „ჯერმან ცემენტ ლტდს“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. კასპში ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტს (იხ. ლინკი). გაცნობებთ, რომ სამინისტრო აღნიშნულ პროექტზე, სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ შენიშვნების გათვალისწინებით განახლებული, სრულყოფილი სკრინინგის განცხადების სამინისტროში წარმოდგენის შემდგომ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - სს „RMG Copper“-ის სპილენძ–პოლიმეტალური კარიერის ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან დრენირებული დაბინძურებული წყლის გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „RMG Copper“-ის; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ბოლნისის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ტერიტორიაზე, სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 3 აგვისტოს, სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“  მიერ წარმოდგენილ იქნა სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის ანგარიში. აღნიშნული განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე (იხ. ბმული: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26901 )დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 7 აგვისტოს სამინისტრომ, N7590/01 წერილის შესაბამისად, ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ სადგურ ახალქალაქში სანიაღვრე ჩამდინარე წყლებისათვის პროექტით გათვალისწინებული „ВЕКСА-50“-ის ტიპის გამწმენდი ნაგებობის „НВК КПН-С“-ის ტიპის გამწმენდი ნაგებობით ჩანაცვლება (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება)

შპს „მარაბდა-კარწახის რკინიგზის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება სადგურ ახალქალაქში სანიაღვრე ჩამდინარე წყლებისათვის პროექტით გათვალისწინებული „ВЕКСА-50“-ის ტიპის გამწმენდი ნაგებობის „НВК КПН-С“-ის ტიპის გამწმენდი ნაგებობით ჩანაცვლების (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) პროექტს (იხ. ლინკი). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით სამინისტრო სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს საქმიანობის განმახორციელებლის მიერ შენიშვნების გათვალისწინებით განახლებული, სრულყოფილი სკრინინგის განცხადების განმეორებით წარმოდგენის შემდგომ.