ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წყორძას მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (დიატომიტის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (დიატომიტის) მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წყორძას მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 20 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, ინდ. მეწარმე რუსიკო მიქავას მიერ ენერგიის მიღების მიზნით (სათბურის გასათბობად) მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციიs სკრინინგის განცხადება

ინდ. მეწარმე რუსიკო მიქავას მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 22 მარტს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, ენერგიის მიღების მიზნით (სათბურის გასათბობად) მეორადი ზეთების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 3433/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის" ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (ერთ-ერთი ჰიდროაგრეგატის გენერატორის შეცვლა)

მიმდინარე წლის 22 მარტს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა სს "ენერგო-პრო ჯორჯია გენერაციის" ზემო ავჭალის ჰიდროელექტროსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ერთ-ერთი ჰიდროაგრეგატის გენერატორის შეცვლა) პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31633).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ N 3429/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

სკრინინგის განცხადება - შპს „ბლექსი ვეისტ მენეჯმენტის“ ნარჩენების აღდგენის, ნარჩენების განთავსების (ინსინერაცია) და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენის, ნარჩენების განთავსების (ინსინერაცია) და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბლექსი ვეისტ მენეჯმენტი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ხორგა; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 20 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭალადიდის“ გაორჯაჭვიანება) პროექტი

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია განცხადება, რომელიც ეხება  დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების პირობების ცვლილებას (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 31 მარტს სამინისტრომ N 3195/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "ჯორჯიან პოლიმერის" პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ჯორჯიან პოლიმერი";  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სამგორის რაიონი, ლორთქიფანიძის ქუჩა N72;  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - თიანეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ხევსურთსოფელში შპს „გგ კომპანის“ მიერ სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გგ კომპანი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თიანეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ხევსურთსოფელი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 აპრილის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისსა და ქ. ფოთში შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" ავტოგასამართი სადგურების (ნავთობპროდუქტების საცავი) ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადებები

 შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 31 მარტს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადებები, რომლებიც ეხება ქ. თბილისსა და ქ. ფოთში ავტოგასამართი სადგურების (ნავთობპროდუქტების საცავი) ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობასა და ექსპლუატაციას (იხ. ლინკები: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31682;  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31683).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 7 აპრილის N3455/01 წერილის საფუძველზე, აღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს „ ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“ მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  მანგანუმის სულფატის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ ემენ ქემიკალ ჯორჯიას“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქუჩა N2; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 9 მაისის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge