ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. ლაგოდეხის აღმოსავლეთით, მდ. ლაგოდეხისხევზე წყალდიდობის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ლაგოდეხი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს)   

სკრინინგის განცხადება - აბაშის მუნიციპალიტეტში სოფ. პირველი მაისის მიმდებარედ, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მდ. ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე ცხენისწყლის ნაპირსამაგრი სამუშაოები; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფ. პირველი მაისის მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნების/მოსაზრებების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს) 

სკრინინგის განცხადება - ქ. წალენჯიხაში, ფიზიკური პირის დავით კვირკვიას ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფიზიკური პირი დავით კვირკვია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. წალენკიხა, წმინდა ნინოს ქ N143; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge. (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს)

სკრინინგის განცხადება - შპს „აგროჰაბის“ მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. სელექციაში ენერგიის მიღების მიზნით (სათბურის გასათბობად) ღუმელში მეორადი ზეთების გამოყენების (ნარჩენების აღდგენა) პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ენერგიის მიღების მიზნით ღუმელში მეორადი ზეთების გამოყენება (ნარჩენების აღდგენა); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აგროჰაბი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სელექცია. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 14 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge (გთხოვთ, შენიშვნის/მოსაზრების ელ.ფოსტაზე გამოგზავნისას  მიუთითოთ  შემდეგი ადრესატი:  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს)

სკრინინგის განცხადება - ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შპს "ნავარძეთის" სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს"ნავარძეთი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნავარძეთიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ინდ. მეწარმე გიორგი ხარშილაძის ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ დამახარისხებელი საწარმოში დამატებითი ტექნოლოგიური ხაზის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამუშავება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ინდ. მეწარმე გიორგი ხარშილაძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გიორგეთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. თბილისში, შპს „ჯავას“ მიერ 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელქტროგადამცემი ხაზის რეკონსტრუქციის (110 კვ ძაბვის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა) სკრინინგის განცხადება

შპს „ჯავას“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, 110 კვ ძაბვის საჰაერო ელქტროგადამცემი ხაზის რეკონსტრუქციას (110 კვ ძაბვის მიწისქვეშა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა) (იხ. ბმული -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33382). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 30 ნოემბრის N 12266/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შაუმიანში შპს „შაუმიან გრუპის“ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შაუმიან გრუპ“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. შაუმიან;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 10 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ - ქ. თბილისში, სს „თელასის“ ტრანსფორმატორებში გამოყენებული საიზოლაციო ზეთების რეგენერაციის (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის ექსპლუატაციის პროექტი

სს „თელასის“ მიერ, გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, სს „თელასის“ ტრანსფორმატორებში გამოყენებული საიზოლაციო ზეთების რეგენერაციის (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს და 10 ტონაზე მეტი სახიფათო ნარჩენის დროებითი შენახვის ობიექტის ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, N 12205/01 წერილის შესაბამისად სამინისტრომ შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება.