ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ი/მ გივი დეკანოიძის თევზსაშენი ტბორის მოწყობის მიზნით წყლის შესაკავებელი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია

 2021 წლის 30 აგვისტოს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, ი/მ გივი დეკანოიძის თევზსაშენი ტბორის მოწყობის მიზნით წყლის შესაკავებელი ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33204). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N9841/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.  

სკოპინგის განცხადება - ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთ საზღვაო ტერმინალში, №6 სარეზერვუარო პარკის რეკონსტრუქციისა და დამატებით ახალი 1x5000 მ³ მოცულობის რეზერვუარის მოწყობა-ექსპლუატაციის (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შავი ზღვის ტერმინალი”;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 12 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. სამტრედიაში, არსებული ავტო გაზგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე ნავთობპროდქტების სარეალიზაციო წერტილების დამატების (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ნეოგაზი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. სამტრედია, სანავარდოს ქუჩა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge       

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. თბილისში, არსებული ავტო-გაზგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე ნავთობპროდქტების სარეალიზაციო წერტილების დამატების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ნეოგაზი“;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, გულუას ქუჩა #22; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     

სკრინინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - არსებული ავტო-გაზგასამართი სადგურის ტერიტორიაზე ნავთობპროდქტების სარეალიზაციო წერტილების დამატების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ნეოგაზი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მუკუზანი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 30 სექტემბრის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ კურორტ ბახმაროს წყალარინების სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალარინების სისტემისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი, კურორტი ბახმარო.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 ნოემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ქობულეთში, წყალდიდობის, დატბორვის საწინააღმდეგო და ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა, დატბორვის საწინააღმდეგო და ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს "რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანის" მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით შპს "რუსთავი სთილ კორპორეიშენ კომპანის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33205). 2021 წლის 17 სექტემბრის N9840/01 წერილის შესაბამისად, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, ზემოაღნიშნულ პროექტზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.   

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სასარგებლო წიაღისეულის - 1573500 მ3 ბაზალტის მოპოვების მოპოვების სკრინინგის განცხადება

სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სასარგებლო წიაღისეულის - 1573500 მ3 ბაზალტის მოპოვების მოპოვების პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს მიერ 2020 წლის 30 იანვარს წარმოდგენილ იქნა N22/647 სკრინინგის განცხადება, რომელიც ასევე ეხებოდა თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქოსალარის მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის ბაზალტის მოპოვების საკითხს და 2020 წლის 25 თებერვლის N 2-176 ბრძანების თანახმად დაექვემდებარა გარემოზე ზემოქმედების შეფასებას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ 2021 წლის 14 სექტემბრის N 9655/01 წერილის საფუძველზე ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.