ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, ი/მ გიორგი ხარშილაძის ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ გიორგი ხარშილაძე დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გიორგეთის მიმდებარედ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ პაატა გირმისაშვილის თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტი

ფ/პ პაატა გირმისაშვილის მიერ, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით. 2021 წლის 26 მარტს წარმოდგენილი იყო ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. შილდას მიმდებარე ტერიტორიაზე თევზსაშენი ტბორის ექსპლუატაციის პროექტის გზშ ანგარიში და კანონმდებლობით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31664). ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშზე თანდართულ, ჩამდინარე წყლებთან ერთად, ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, სამინისტრომ 2021 წლის 17 მაისს წერილობით მიმართა საქმიანობის განმახორციელებელს. ამასთან, დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31832 ).  2021 წლის 17 ივნისს ფ/პ პაატა გირმისაშვილმა სამინისტროში უზრუნველყო დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31946), რომელიც ასევე მოიცავდა რიგ უზუსტობებს. აღნიშნულის თაობაზე ეცნობა საქმიანობის განმახორციელებელს მიმდინარე წლის 29 ივნისის N 6663/01 წერილით. ამასთან, დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის წარმოდგენამდე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ (იხ. ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31988). 2021 წლის 29 ივლისს, ფ/პ პაატა გირმისაშვილმა სამინისტროს შენიშვნების გათვალისწინებით უზრუნველყო დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენა.  ზემოაღნიშნულთან დაკავშირებით დამატებითი წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 სექტემბრის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღურტას ტერიტორიაზე, შპს „დროს“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვა-ღორღის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

შპს „დროს“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 14 ივლისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ხულოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ღურტას ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს.  (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33044). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ  N8110/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

სკოპინგის განცხადება - ქ. მარტვილში, შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. მარტვილი. სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 23 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - თელავის მუნიციპალიტეტის სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილის არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალსაცავის ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნაფარეული; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 11 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში, შპს „ECOMIX“-ის წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების პროექტი

 შპს „ECOMIX“-ის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 23 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, წყალში ხსნადი საღებავების წარმოების პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31982).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N8139/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

 შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2021 წლის 17 ივნისს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ონის მუნიციპალიტეტში წყალმომარაგების სათავე ნაგებობის და მიმდებარე ტერიტორიის ნაპირსამაგრი (ნაპირადცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31955). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N8147/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს „რეციკლინგის“ ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2021 წლის 10 მარტს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა შპს „რეციკლინგის“ქ. რუსთავში ნარჩენების დამუშავების საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება, თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31584) ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, 2021 წლის 25 ივნისს N6419/01 წერილით სამინისტრომ  მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31989). გაცნობებეთ, რომ სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად, ზემოაღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით, შპს „რეციკლინგმა“ დამატებით წარმოადგინა ინფორმაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.  ზემოაღნიშნულ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 13 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის განცხადება - მარნეულის მუნიციპალიტეტში, სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგოს” 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ეგხ „მარნეული-აირუმის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 18,56 კმ სიგრძის 500 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს გაერთიანებული ენერგეტიკული სისტემა „საქრუსენერგო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი; სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 19 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge