ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს "არმადას" პოლიეთილენის ფირების საწარმოს ექსპლუატაციის პროექტი (ნარჩენების აღდგენა)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის ფირების საწარმოს ექსპლუატაცია (ნარჩენების აღდგენა);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "არმადა";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რ. აბრამიშვილის ქ. N25დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 26 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. ახალციხეში, შპს „ატლანტ-ოილის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის) მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის)  მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ატლანტ-ოილი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ახალციხე, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა N 57; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - შპს „თუში ქოლექშნის“ ლოჯისტიკური-საოფისე ცენტრის და სასაწყობე მეურნეობის (ურბანული განვითარების პროექტი) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლოჯისტიკური-საოფისე ცენტრის და სასწყობე მეურნეობის (ურბანული განვითარების პროექტი)   მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ შპს თუში ქოლექშნ“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წეროვანის ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო- დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის კმ5+530-ზე მდ. ვახაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის კმ5+530-ზე მდ. ვახაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარტვილის მუნიციპალიტეტი  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი.მ. „რუბენ ფრუიძე“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 25 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე-ქ. ბათუმში, შპს „გიო-10“-ს პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი და პლასტმასის მილების დამამზადებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პროეტი

2020 წლის 21 მაისს შპს "გიო-10"-მა სამინისტროში წარმოადგინა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება, რომელიც ეხება პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი და პლასტმასის მილების დამამზადებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციას. აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი). გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშში გამოვლენილ იქნა გარკვეული ხარვეზები, რის საფუძველზეც აღნიშნული საკითხების დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ წერილობით მიმართა შპს "გიო-10"-ს.გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „გიო-10“ უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ დადგენილი სრულყოფილი დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენას, ზემოაღნიშნული საკითხების გათვალისწინებით.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სს „აჭარის წყლის ალიანსის“ ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობების მოწყობა- ექსპლუატაციის პროექტების სკრინინგის განცხადებები

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  სს აჭარის წყლის ალიანსი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ტიბეთა;  ხულოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. დიოკნისი;  ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა მუხაესტატე.გაცნობებთ, რომ სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადებები სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. ლინკი იხ. ლინკი იხ. ლინკი ). აღნიშნულთან დაკავშირებით დაინტერესებულ საზოგადოებას ვაცნობებთ, რომ დამატებითი საკითხების დაზუსტების მიზნით, სკრინინგის ანგარიშზე კომპანიას გაეგზავნა ხარვეზის დადგენის შესახებ წერილი. სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 2020 წლის 11 მაისს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" მიერ  სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.  აღნიშნული გზშ-ის ანგარიშები განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25629).დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 4744/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება: თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბროლისქედის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ჩხარი-აჯამეთის მანგანუმის საბადოზე, ქალცედონისა და სპონგოლიტის შესწავლა-მოპოვების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქალცედონისა და სპონგოლიტის შესწავლა-მოპოვება.ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: წიაღის ეროვნული სააგენტო.  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბროლისქედის მიმდებარე ტერიტორია.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 11 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge