ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის, დიაბაზის, მოპოვების სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 27 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი) გამოვლინდა, რომ გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის I დანართის 26-ე პუნქტის თანახმად აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადება არ ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურას, აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრო წყვეტს ადმინისტრაციულ წარმოებას.  საქმიანობის განმახორციელებელი ვალდებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-8 მუხლით დადგენილი წესის შესაბამისად სამინისტროში წარმოადგინოს სკოპინგის განცხადება, სკოპინგის ანგარიშთან ერთად.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის, „ჭუბერის“ მარმარილოს, მოპოვების სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 27 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). გამოვლინდა, რომ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ II დანართის 2.1 პუნქტის თანახმად აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადება არ ექვემდებარება სკრინინგის პროცედურას, აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრო წყვეტს ადმინისტრაციულ  წარმოებას.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის, ნახშირმჟავიანი მინერალური წყლის მოპოვების სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 27 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა სსიპ წიაღის ეროვნულ სააგენტოს. გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად, სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით, აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, შპს "გიოთე"-ს მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 17 დეკემბერსსამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „გიოთე“-ს. გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად, სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით, აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „გიოთე“ უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტი

აცნობებეთ, რომ 2019 წლის 6 ნოემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების შესახებ შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქალაქ მარნეულის და ქალაქ ბოლნისის წყალარინების სისტემის გაუმჯობესებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ.2019 წლის 12 დეკემბერს სამინისტრომ წერილით (N12387/01) მიმართა შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას“ საკითხების დაზუსტების მიზნით. აღნიშნულთან დაკავშირებით, მიმდინარე წლის 13 იანვარს შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიამ“ დამატებით წარმოადგინა დოკუმენტაცია დაგეგმილ პროექტთან დაკავშირებით.დაგეგმილი საქმიანობის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - საჩხერისა და ხარაგაულისა მუნიციპალიტეტებში, სოფელ ლიჩიდან სოფელ ნადაბურამდე (თბილისი -სენაკი-ლესელიძე E60 ცენტრალურ მაგისტრალამდე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის და მასზე არსებული ორი სახიდე გადასასვლელის რეაბილიტაციის სამუშაოებისა და მდინარე ძირულაზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საავტომობილო გზის რეკონსტრუქცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქგზამეცნიერება“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საჩხერის და ხარაგაულის მუნიციპალიეტეტბი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე- ქ. თბილისში შპს „ჯენევიზ ჯგუფის“ სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

2019 წლის 9 დეკემბერს შპს „ჯენევიზ ჯგუფმა“ სამინისტროში წარმოადგინა, ქ. თბილისში სახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების ობიექტის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება. რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი). მიმდინარე წლის 15 იანვარს შპს „ჯენევიზ ჯგუფმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. 

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე-შპს „ბაგო“-ს გაზსადენის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 8 კმ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბაგო“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მინიციპალიტეტის და ქ. რუსთავის ტერიტორიები;გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 26 დეკემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „ბაგოს“.  გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ბაგო“ უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „პეტროკას ფიუელ სერვისიზ ჯორჯიას“ 5500 მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (20000 ტონა წლიური ტვირთბრუნვის გაზრდა 60000 ტონა წლიურ ტვირთბრუნვამდე) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 5500მ3 ტევადობის ნავთობპროდუქტების საცავის 20000 ტონა წლიური ტვირთბრუნვის გაზრდა 60000 ტონა წლიურ ტვირთბრუნვამდე (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "პეტროკას ფიუელ სერვისიზ ჯორჯია"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისი, აეროპორტის გზის მარცხენა მხარეს, „კავგვირაბმშენი“-ს მიმდებარედ; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 27 იანვრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge