ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წკერეში შპს „ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო"-ს ფილიალი საქართველოში კობი-ქვეშეთის გზის 1-ლი ლოტის (გვირაბის სექცია) მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო"-ს ფილიალი საქართველოშის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება დუშეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. წკერეში კობი-ქვეშეთის გზის 1-ლი ლოტის (გვირაბის სექცია) მშენებლობის პროექტის ფარგლებში სამშენებლო ბანაკის ტერიტორიაზე სამეურნეო-ფეკალური წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ.ბმული).

 

მიმდინარე წლის 29 აპრილს შპს „ჩინეთის სარკინიგზო გვირაბის ჯგუფი კო"-ს ფილიალი საქართველოშიმ წერილობით მიმართა სამინისტროს, პროექტში გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით  და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. 

 

აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.