ძებნა

განცხადებები

საგრანტო კონკურსი: ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი საგრანტო პროგრამა სოფლის განვითარებისთვის

ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) იწვევენ დამწყები და მოქმედი  ბიზნესების წარმომადგენლებს სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რომლის მიზანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია სოფლად სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობის გზით და სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება და კლიმატის ცვლილებების შერბილების ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამა განხორციელდება შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ქედა, ხულო, ბორჯომი, ახალქალაქი, თეთრიწყარო, ყაზბეგი, ლაგოდეხი და დედოფლისწყარო. საგრანტო კონკურსი ტარდება ევროკავშირის (EU) უფრო ფართომასშტაბიანი პროგრამის, ENPARD საქართველოს ფარგლებში, რომელიც სოფლის განვითარების ეფექტიანი პოლიტიკის შექმნასა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდას ემსახურება. პროგრამა ENPARD 2013 წლიდან ხორციელდება, ხოლო მისი ბიუჯეტი 179.5 მილიონ ევროს შეადგენს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge   თანადაფინანსება გაიცემა შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: 1. სამეწარმეო საქმიანობების დაწყებისთვის და განვითარებისთვის. მინიმალური საგრანტო მოცულობა ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 20,000 ლარს და მაქსიმალური: 300,000 ლარს, თუმცა თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა თითოეულ პროექტზე განსაზღვრულია არაუმეტეს 170,000 ლარით, რომელიც არ აღემატება პროექტის ჯამური ღირებულების 80%-ს.2. საწყის ეტაპზე,  ბიზნეს საქმიანობისთვის  განახლებადი და ენერგოეფექტური რესურსების გამოყენებაზე გათვლილი პროექტები,. მინიმალური საგრანტო მოცულობა: 1,500 ლარი და მაქსიმალური: 30,000 ლარი ერთ პროექტზე, რომელიც არ აღემატება პროექტის ჯამური ღირებულების 80%-ს.პროგრამაში განაცხადების მიღება განხორციელდება ორ ეტაპად: 1. განაცხადების და ბიზნეს მოდელის (ბიზნეს კანვას მოდელის საფუძველზე)/განახლებადი ენერგიების და ენერგო ეფექტური პროექტის მიღება და შეფასება. 2. ბიზნეს გეგმის/განახლებადი ენერგიების და ენერგო ეფექტური დეტალური პროექტის მიღება და თანადაფინანსების კომიტეტზე წარდგენა/შეფასება.პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება პროექტები, რომლებიც უკავშირდება: • სამხედრო, ბირთვულ, სპირტის და ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს, და სახიფათო ნივთიერებების წარმოებას; • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველად და სურსათის წარმოებას (გამონაკლისის სახით დაიშვება ამ საქმიანობებთან დაკავშირებული ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების გამოყენების პროექტები); • სათამაშო ბიზნესს, აზარტული თამაშებს; • საფინანსო მომსახურებას (მათ შორის სალომბარდო); • საქველმოქმედო და რელიგიურ საქმიანობას; • ვაჭრობას.განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2021 წლის 31 მარტი დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე: http://www.rda.gov.ge/საკონტაქტო ინფორმაცია: • სოფლის განვითარების სააგენტო, ცხელი ხაზი: 1501• თორნიკე კაპანაძე, +995 595 036078• ბესიკ მაჭარაშვილი, +995 555 272869

მაცივარაგენტების მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვა

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71 მუხლის მიხედვით, საქმიანობის განმახორციელებელი, რომელიც ფლობს 3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარულ მოწყობილობას, აგრეთვე ტექნიკოსი, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებს, ვალდებული არიან: ა) აწარმოონ სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომელშიც აღირიცხება მოწყობილობის მომსახურება და მოხმარებული მაცივარაგენტების რაოდენობა. პირველი ჟურნალის გახსნის შესახებ უნდა ეცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.ბ) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. N6, info@mepa.gov.ge) ყოველწლიურად, 1 მარტამდე შესათანხმებლად წარუდგინონ ინფორმაცია გასულ წელს მოხმარებული მაცივარაგენტების რაოდენობის შესახებ, მაცივარაგენტების მოხმარების ანგარიშგების ფორმის შესაბამისად.  მაცივარაგენტების მოხმარების ანგარიშგების ფორმა სამინისტროში წარდგენილი უნდა იქნეს იმ შემთხვევაშიც, თუ 3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელს, აგრეთვე ტექნიკოსს, გასული წლის განმავლობაში შესაბამისი მომსახურება არ მიუღია/მომსახურება არ გაუწევია. სარეგისტრაციო ჟურნალისა და მაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშგების ფორმები, აგრეთვე, ფორმების შევსების წესი განსაზღვრულია  „მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობის მომსახურების სარეგისტრაციო ჟურნალის ფორმისა და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ივნისის №304 დადგენილებით. აგრეთვე, ხელმისაწვდომია სარეგისტრაციო ჟურნალისა და მაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშის შევსების ვიდეოინსტრუქციები.სარეგისტრაციო ჟურნალის შევსების ინსტრუქციასტაციონარული მოწყობილობის მფლობელისთვისტექნიკოსისთვის, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებსტექნიკოსისთვის, რომელიც ემსახურება სატრანსპორტო საშუალების ჰაერის კონდიცირების სისტემებსმაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშის შევსების ინსტრუქციასტაციონარული მოწყობილობის მფლობელისთვისმომსახურე ტექნიკოსისთვის 

წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა

 საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი წყალმოსარგებლე ობიექტები, „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის თანახმად, ვალდებულნი არიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. #6, info@mepa.gov.ge) 2021 წლის 15 თებერვლამდე წარმოადგინონ „სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმა”, რომლის შევსება ხორციელდება „წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვის სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის შესახებ“ ინსტრუქციის შესაბამისად (იხ. დანართი). სტატისტიკურ ანგარიშგებას ექვემდებარება ყველა წყალმოსარგებლე რომელიც: ა) ჩამდინარე წყლებს უშვებს უშუალოდ ზედაპირულ ან მიწისქვეშა წყლის ობიექტებში, აგრეთვე სანიაღვრე კანალიზაციაში, დამაგროვებლებში, ფილტრაციის მოედნებში, ამაორთქლებლებში, სამიწათმოქმედო რწყვის მინდვრებზე, ადგილის რელიეფზე და ა. შ. ბ) ჩამდინარე წყლებს უშვებს საკანალიზაციო სისტემაში და აქვს საკუთარი წყალაღება ზედაპირული ან მიწისქვეშა წყლის ობიექტებიდან; გ) ჩამდინარე წყლებს უშვებს საკანალიზაციო სისტემაში და წყალაღება აქვს წყალაღების სისტემიდან არანაკლებ 20 მ3/დღ-ში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მიერ შევსებული ფორმების შეგროვება ხდება უშუალოდ აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ. 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლისა და „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების თანახმად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აწარმოებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა ხორციელდება მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების მიხედვით, რომლებიც საქმიანობის სუბიექტებმა, საანგარიშო 2020 წლის დასრულების შემდეგ, 2021 წლის 15 თებერვლამდე, ელექტრონული სისტემის (http://emoe.gov.ge/) მეშვეობით უნდა შეავსონ და შესათანხმებლად წარუდგინონ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული ობიექტების შემთხვევაში – აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამის სამსახურებს.საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამისი სამსახურები გადაწყვეტილებას წარდგენილ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების შეთანხმების თაობაზე იღებენ 15 მარტამდე.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმის შევსებას ელექტრონული სახით აწარმოებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ყველა სტაციონარული ობიექტი, გარდა „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების მე-41 მუხლით განსაზღვრული საქმიანობების განმახორციელებელი ობიექტებისა.

Invitation for Bids

 GeorgiaIrrigation and Land Market Development Project (ILMDP) – P133828 Credit No. 5456-GEContract Title: Kvemo Samgori On-Farm Network Rehabilitation, sections G33, G 33-1Reference No. (as per Procurement Plan): ICB No: IDIC/CW/ICB/05 Georgia has received financing from the World Bank toward the cost of the Irrigation and Land Market Development Project, and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract for Kvemo Samgori On-Farm Network Rehabilitation, sections G33, G33-1. The Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (the Employer) now invites sealed bids from eligible bidders for Kvemo Samgori On-Farm Network Rehabilitation, sections G33, G33-1. Construction period is 18 months. The Site is located in Sagarejo Municipality of Kakheti region, approximately 70 km from Tbilisi. The project serves 3175 ha irrigation area.The works include the construction of on-farm network with steel and polyethylene pipelines with a total length of approx. 56 km, arrangement of hydrants, pressure regulators, air valves as well as backfill, reinforcement and concrete works. Bidding will be conducted through the International Competitive Bidding procedures as specified in the World Bank’s Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers Guidelines: Procurement of Goods, Works and Non-Consulting Services under IBRD Loans and IDA Credits & Grants by World Bank Borrowers, January 2011, revised July 2014 (“Procurement Guidelines”), and is open to all eligible bidders as defined in the Procurement Guidelines. In addition, please refer to paragraphs 1.6 and 1.7 setting forth the World Bank’s policy on conflict of interest. A complete set of bidding documents (electronic form) in English is available on the following link free of change:https://drive.google.com/drive/folders/1qxqtwx1ctCl9z-qgTVvONOPVcozwqZWg?usp=sharing Interested bidders are encouraged to check regularly the link above on possible amendments, clarifications etc.  Interested bidder may also obtain full package of the bidding document and further amendments, clarifications etc. directly from the Employer upon expression of interest via email given below. Bids must be delivered to the address below on or before October 26, 2020, 15:00 (local time). Electronic bidding will not be permitted. Late bids will be rejected. Bids will be publicly opened in the presence of interested bidders and anyone who choose to attend at the address below on October 26, 2020, 15:00 (local time).All bids must be accompanied by a Bid Securing Declaration. Interested eligible bidders may obtain further information from the Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia, Mr. Ioseb Tchonkadze, Procurement Consultant, iosebtchonkadze@gmail.com during office hours 10:00 to 17:00 hours at the address given below. The address referred to above is:  6 Marshal Gelovani Ave, second building on the left from the main buildingName of office:  Ministry of Environmental Protection and Agriculture of Georgia (MEPA) Floor/Room number: 1st floor, Room 108City:  TbilisiZIP Code:  0159Country:  GeorgiaE-mail To:  iosebtchonkadze@gmail.com;Cc:  rusudan.manjgaladze@mepa.gov.ge; n.peitrishvili@gmail.com; 

შეტყობინება კონტრაქტის მინიჭების შესახებ

პროექტის სახელწოდება: ირიგაციისა და მიწის ბაზრის განვითარების პროექტი (ILMDP)პროექტის ნომერი: P133828ქვეყანა: საქართველოგანმახორციელებელი სააგენტო: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსატენდერო დოკუმენტის/კონტრაქტის საიდენტიფიკაციო ნომერი: IDIC/CW/NCB/01-2კონტრაქტის დასახელება: სიონის და ალგეთის კაშხლების უსაფრთხოების სამუშაოებიკონტრაქტის ხანგრძლივობა: 12 თვეშეფასების ვალუტა: ლარი ტენდერში მონაწილე კომპანიები: 1. შპს „საქჰიდროენერგომშენი“ გამარჯვებული კომპანიადასახელება: შპს „საქჰიდროენერგომშენი“მისამართი: ზ. გამსახურდიას გამზ. №32, ქ. ზუგდიდი, საქართველოსატენდერო წინადადებების ამოკითხული ფასი: 4,656,598.13 ლარისატენდერო წინადადების კორექტირებული ფასი: 4,656,598.13 ლარისაკონტრაქტო ფასი: 4,656,598.13 ლარი

საკონსულტაციო მომსახურება ინტერესის გამოხატვის მოთხოვნა სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის (DIMMA) პროგრამა

სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდის (IFAD) მიერ დაფინანსებული მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და  ბაზარზე წვდომის  (DiMMA) პროგრამა იწვევს სათანადო გამოცდილების მქონე ადგილობრივ პირებს შემდეგი პოზიციების მიმართ ინტერესის გამოსახატავად:  5 საველე ფასილიტატორი (ადგილობრივი ინდივიდუალური პირები) შემდეგი რეგიონებისთვის: 1) კახეთი - 2 საველე ფასილიტატორი2) ქვემო ქართლი - 2 საველე ფასილიტატორი3) რაჭა-ლეჩხუმი - 1 საველე ფასილიტატორი საველე ფასილიტატორები (შემდეგ „კონსულტანტი“) მომსახურებას გაუწევენ მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და  ბაზარზე წვდომის  (DiMMA) პროგრამას, რომლის მიზანია სოფლად ეკონომიკური განვითარება და მოსახლეობის სიღარიბის შემცირება საქართველოში კონკურენტუნარიანი, დივერსიფიცირებული, მოქნილი და მდგრადი მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ჩამოყალიბების ხელშეწყობის გზით.DiMMA პროგრამა ექვსი წლის განმავლობაში განხორციელდება 2019 წლიდან დაწყებული. პროგრამის მთლიანი ღირებულება 46.9 მილიონ ევროს შეადგენს. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იქნება წამყვანი განმახორციელებელი უწყება, რომელიც პროექტის განმახორციელებელი ერთეულის ფუნქციას ასრულებს. პროექტის განხორციელების და საველე დონეზე კოორდინირების პასუხისმგებლობა დაეკისრება იმავე გუნდს, რომელიც ახორციელებს IFAD-ის დაფინანსებულ სოფლის მეურნეობის პროექტებს საქართველოში.  DiMMA პროგრამა ხორციელდება ექვს მეზობელ რეგიონში: იმერეთში, სამეგრელო-ზემო სვანეთში, სამცხე-ჯავახეთში, კახეთი, ქვემო ქართლი და რაჭა-ლეჩხუმი. ღირებულების ჯაჭვის სამი კატეგორიის მონაწლეები მიირებენ სარგებელს ამ პროგრამიდან:  (i) რძის მცირე მწარმოებლები, როგორც პროგრესული, ასევე ბაზრის მიმართ მოწყვლადი; (ii) მეურნეობის დონეზე მომსახურების პროვაიდერები, რომლებიც სპეციალიზირებულ მომსახურებას უწევენ და წარმოებისთვის საჭირო მასალებს აწვდიან რძის მწარმოებლებს და (iii) რძის შემსყიდველები, რომლებიც საბაზრო კავშირებს დაამყარებენ რძის მწარმოებლებთან. რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობებიც  მიიღებენ სარგებელს არამოპოვებითი საქმიანობის საპილოტე პროექტებიდან, რომლებიც ხელს უწყობს საძოვრების აღდგენას და იმ მცირე საწარმოებში დასაქმებიდან, რომლებსაც პროგრამა გაუწევს დახმარებას. თითოეული ამ კატეგორიის ფარგლებში DiMMA პროგრამა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ქალების და ახალგაზრდების ჩართულობას.DiMMA პროგრამას ორი მთავარი და ერთმანეთთან დაკავშირებული ტექნიკური კომპონენტი აქვს:  (i) რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის განვითარება  და (ii) ინსტიტუციური და საორგანიზაციო განვითარება.  რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის განვითარების  კომპონენტის მიზანია რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვის ინოვაციების და  ამ ჯაჭვის მონაწილეთა პოტენციალის განვითარება რძის წარმოების გაუმჯობესების, რძის უვნებლობის, რეალიზაციის და მომგებიანობის უზრუნველსაყოფად სამიზნე ოჯახებისთვის. რძის შემსყიდველები მიიღებენ დახმარებას პროგრამის ფართობზე რძის შესყიდვის გაფართოების და რძის პროდუქტების მიწოდების ჯაჭვის განვითარების მიზნით. 4-P (სახელმწიფო და  კერძო სექტორები, მწარმოებლები, პარტნიორობა) მიდგომის საფუძველზე რძის შემსყიდველებს (მათ შორის გადამამუშავებელ საწარმოებს) და სამიზნე საოჯახო მეურნეობებს შორის ჩამოყალიბდება  მომგებიანი კავშირები.  ინსტიტუციური და საორგანიზაციო განვითარების კომპონენტი მოაგვარებს  ინსტიტუტების სისუსტით გამოწვეული წარმოების და მარკეტინგის შემაფერხებელ ლოკალურ გამოწვევებს, ხელს შეუწყობს დიალოგს მერძევეობის დარგის მონაწილე მხარეებს შორის და მათ ჩართვას სტრატეგიულ დიალოგში. საზოგადოების მობილიზაციის მიზნით პროგრამა გამოიყენებს კლასტერული განვითარების მიდგომას და ექვს სამიზნე რეგიონებში განისაზღვრება მერძევეობის კლასტერები, როგორც ეკონომიკურ-გეოგრაფიული ერთეული, რომელიც მოიცავს რძის წარმოებას, რძის შემგროვებელ ცენტრებს და ღირებულების ჯაჭვის სხვა მონაწილეებს, რომელთანაც დაკავშირებული არიან რძის მწარმოებლები და გადამამუშავებლები. პროგრამა გაუწევს დახმარებას   ფერმერთა ორგანიზაციებს, განსაკუთრებით   საძოვრების მომხმარებელთა ასოციაციებს. DiMMA პროგრამის მიზანია მინიმუმ 6,740 მცირე ფერმერის შემოსავლების გაზრდა. მათგან 4,220 დაკავშირებული იქნება რძის და რძის პროდუქტების ღირებულების ჯაჭვთან რძის შემსყიდველებთან პარტნიორობის საშუალებით; 370 მათგანი დასაქმდება მცირე საწარმოებში პროგრამის ფართობზე; 250 ახალგაზრდა დაიწყებს  არამოპოვებით საქმიანობას, რომელიც ხელს შეუწყობს საძოვრების აღდგენას და 1,900 მიიღებს სარგებელს საძოვრების პროდუქტიულობის  ამაღლებიდან. აღნიშნულის გარდა, DiMMA პროგრამა ხელს შეუწყობს 117 მცირე საწარმოს განვითარებას (75 რძის შემსყიდველები და 42 მეურნეობის დონეზე მომსახურების პროვაიდერები) და პროგრამის ფართობზე შეიქმნება  დღეში 240 ტონა რძის გადამამუშავებელი  საწარმოო სიმძლავრეები; კლიმატის ცვლილებისადმი მდგრადი მართვა განხორციელდება 9,500ჰა-ზე და საძოვრების მისადგომობა გაუმჯობესდება 300კმ გზების რეაბილიტაციის შედეგად.  საველე ფასილიტატორები იმუშავებენ  რეგიონული კოორდინატორების (თითო კოორდინატორი რეგიონში) უშუალო ზედამხედველობის ქვეშ. თითოეული საველე ფასილიტატორი იმოქმედებს, როგორც DiMMA პროექტის განმახორციელებელი გუნდის წარმომადგენელი ველზე. ის განახორციელებს ყოველდღიურ საქმიანობას ლოკალურ/მუნიციპალიტეტის დონეზე, კოორდინირებას გაუწევეს პროგრესული რძის მწარმოებლების მეურნეობებში გამართულ დემონსტრირებებს, დაეხმარება ბაზრის მიმართ მოწყვლად რძის მწარმოებლებს და არაკომერციული მეურნეობის  მქონე ოჯახებს ბიზნეს გეგმების შემუშავებაში, დახვეწაში და განხორციელებაში იმ ინვესტიციებისთვის, რომლებმაც შეიძლება მიიღონ საწყისი კაპიტალის დაფინანსება, ხელს შეუწყობს მერძევეობის ლოკალური საინიციატივო პლატფორმების განვითარებას.   საველე ფასილიტატორი მჭიდროდ ითანამშრომლებს მესაქონლეობის  სპეციალისტთან და პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მის სამიზნე მუნიციპალიტეტში.  ის ასევე ითანამშრომლებს სხვა საველე ფასილიტატორებთან, რომლებიც მის კლასტერში მუშაოებენ. მისი საქმიანობა კოორდინირებული უნდა იყოს ადგილობრივ ხელისუფლების ორგანოებთან და სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოსთან, რომელიც მართავს DiMMA პროგრამის რძის ღირებულების ჯაჭვის განვითარების სახსრებს (DVCF).   საველე ფასილიტატორების მომსახურების აღწერა:• პოტენციური ბენეფიციარების მობილიზაცია და სამიზნე ჯგუფების განსაზღვრა პროგრამის სტრატეგიის შესაბამისად; • სამუშაო ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ადგილობრივი ოფისის წარმომადგენლებთან; • სამუშაო ურთიერთობების დამყარება და შენარჩუნება მუნიციპალიტეტის ხელისუფლებასთან; • ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების გრანტების ბენეფიციართა შერჩევაში/მათ შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაში და პროგრესული რძის მწარმოებლების სადემონსტრაციო მეურნეობების შერჩევაში დახმარება; • პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე პროგრესული რძის მწარმოებლების დემონსტრირებების და ორგანიზება და კონტროლი; • ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების და რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობების დახმარება გამარტივებული ბიზნეს გეგმების მომზადებაში სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს ბიზნეს გეგმების ფორმის შესაბამისად; • პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების ტრენინგები და მომზადება; • პოტენციალის განვითარების მომსახურების პროვაიდერებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე საველე დღეების და გაცვლითი ვიზიტების მომზადება; • ბაზრის მიმართ მოწყვლადი რძის მწარმოებლების და რძის არაკომერციული მწარმოებელი ოჯახური მეურნეობების ბიზნეს გეგმების  განხორციელების მონიიტორინგი და ხელშეწყობა; • ღირებულების ჯაჭვის კლასტერის პლატფორმის ჩამოყალიბების/საწყის ეტაპზე ფუნქციონირების ხელშეწყობა; •  ადგილობრივ მონაწილე მხარეების იმ აქტიური წარმომადგენლების იდენტიფიკაცია, რომლებიც ხელს შეუწყობენ მერძევეობის პლატფორმების საქმიანობას, გააგრძელებენ პლატფორმის წევრთა მობილიზაციას და პროპაგანდას;  • საძოვრებით მოსარგებლეთა ჯგუფების იდენტიფიცირება; საძოვრებით მოსარგებლეთა ასოციაციების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა საძოვრების იმ არასამათავრობო ორგანიზაციასთან მჭიდრო თანამშრომლობით, რომელსაც პროგრამა დაიქირავებს; • საჭირო  ანგარიშების მომზადება იერარქიის შესაბამისად; • DiMMA პროექტის მენეჯერის დავალებით პროექტთან დაკავშირებული სხვა ამოცანების  შესრულება.სამუშაოს ხანგრძლივობა, ადგილი და დასაქმების პირობები  საველე ფასილიტატორი ამ დავალებას შეასრულებს  გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ დავალების ხანგრძლივობა ერთ (1) წელს შეადგენს და შეიძლება გაგრძელდეს მუშაობის დამაკმაყოფილებელი შეფასების შემთხვევაში. ეს დავალება ითვალისწინებს სრულ განაკვეთზე მუშაობას 5 დღე კვირაში, ხშირ მოგზაურობას შერცეული მუნიციპალიტეტების ფარგლებში. დაწყების სავარაუდო თარიღია 2020 წლის ოქტომბერი. სამუშაო პროცედურები საველე ფასილიტატორი უშუალოდ მის რეგიონში მომუშავე რეგიონული კოორდინატორის წინაშე არის ანგარიშვალდებული. დავალების განხორციელების ადგილი მუნიციპალიტეტებია (ქალაქი დაზუსტდება).  საველე ფასილიტატორის კვალიფიკაციის და გამოცდილების მიმართ მოთხოვნები • მინიმუმ ბაკალავრის ხარისხი სოფლად განვითარების /აგროეკონომიკის/ბიზნესის ადმინისტრირების და სხვა შესაბამის სფეროში, რომელიც სოფლად განვითარების პროექტების კოორდინაციასთან არის დაკავშირებული; • სოფლად განვითარების, აგრობიზნესის, მცირე ფერმერული მეურნეობების სფეროში  მუშაობის მინიმუმ 3 წლიანი გამოცდილება;  • უპირატესობა ენიჭება შერჩეულ რეგიონში მუშაობის გამოცდილებას; • უპირატესობა ენიჭება მერძევეობის დარგში გამოცდილებას; • ადგილობრივ თემებთან და სახელმწიფო უწყებებთან მუშაობის დადასტურებული  უნარი; • პროექტის მართვის პრინციპების ღრმა ცოდნა; • ინფორმაციის შეგროვების და მარტივად გადმოცემის უნარი; • პასუხისმგებლობა და მოქნილი მიდგომა, მინიმალური ზედამხედველობით მუშაობის დადასტურებული უნარი; • დადასტურებული ძლიერი სურვილი, დახმარება გაუწიოს კლიენტებს სოფლის ღარიბი მოსახლეობისთვის სარგებლის მომტანი, მომგებიანი და მდგრადი ბიზნესის მშენებლობაში; • ზეპირი და წერილობითი პრეზენტაციის ჩინებული  უნარი; • აუცილებელია რუსული ენის ცოდნა (ქვემო ქართლის რეგიონის შემთხვევაში)  • სასურველია ინგლისური ენის ცოდნა; • კომპიუტერის კარგი ცოდნა (MS Office, ინერნეტი, პროექტის მართვის შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა); • ველზე ინტენსიური მოგზაურობის და ღირებულების ჯაჭვის მონაწილეებთან მუშაობის სურვილი; • ადამიანებთან ურთიერთობის და კოლეგებთან და მონაწილე მხარეებთან სამუშაო ურთიერთობების ჩამოყალიბების უნარი.    დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ ინფორმაცია რომელ რეგიონ(ებ)ში სურთ მუშაობა, რაც გარკვევით უნდა იყოს მითითებული კანდიდატის ინტერესთა გამოხატვის წერილში. დაინტერესებულმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ  ინფორმაცია, რომ აკმაყოფილებენ ზემოთ ჩამოთვლილ საკვალიფიკაციო და გამოცდილების მოთხოვნებს.  წარმოდგენილი ინფორმაცია უნდა შეიცავდეს  (i) თანხმლებ წერილს, რომელშიც მითითებული იქნება, რომელ რეგიონ(ებ)ში სურს კანდიდატს მუშაობა; (ii) კანდიდატის პირადი მონაცემები (CV), მათ შორის მსგავსი შესრულებული დავალებების აღწერა; (iii) დიპლომების, სერტიფიკატების და რეკომენდაციების ასლები.  დაინტერესების შესახებ გამოხატვა (ნაბეჭდი ან ელექტრონული ვერსია) მიწოდებული უნდა იქნეს ან ელ-ფოსტით გაიგზავნის ქვემოთ მითითებულ მისამართზე არა უგვიანეს 2020 წლის 7 სექტემბრის 12:00 საათისა.   კონსულტანტის შერჩევა მოხდება „ინდივიდუალურიო კონსულტანტების შერჩევის“ მეთოდით IFAD-ის შესყიდვების სახელმძღვანელო პრინციპების შესაბამისად (რომელიც IFAD-ის აღმასრულებელი საბჭოს მიერ 2010 წლის სექტემბერში იქნა დამტკიცებული) დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ ამ საკითხზე დეტალური ინფორმაციის მიღება ქვემოთ მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე: სოფლის მეურნეობის განვითარების საერთაშორისო ფონდი (IFAD) მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის (DiMMA) პროგრამა მისამართი: მარშალ გელოვანის #6, თბილისი, 0159, საქართველო, მე-2 კორპუსი, 1-ლი სართული. ელ-ფოსტა: yana.samkharadze@mepa.gov.ge   ასლი (CC) : Ketevan.Sharabidze@mepa.gov.ge