ძებნა

განცხადებები

დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების თანახმად, 2021 წლის 1 ივნისიდან სავალდებულოა უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის წარმოება, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის სუბიექტისთვის, რომელიც ახორციელებს „ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის დანართითა და „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის №413 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტის მე-5 დანართით განსაზღვრულ საქმიანობას:ნედლი ნავთობის (გარდა საზეთ-საპოხი მასალისა) გადამუშავება;10 მეგავატი ან 10 მეგავატზე მეტი სიმძლავრის თბოელექტროსადგურის ექსპლუატაცია;თუჯის, ფოლადის ან/და ფეროშენადნობების წარმოება, პირველადი ან/და მეორეული დნობის ჩათვლით;თუჯის ან ფოლადის დნობა პროდუქციის წარმოების მიზნით;შავი ლითონის დამუშავება: ლითონის ცხლად დამუშავება, სამჭედლო გრდემლით, დამცავი ლითონის ფენით დაფარვა წელიწადში 50 ტონა ან 50 ტონაზე მეტი წარმადობით;ფერადი ლითონის (გარდა ძვირფასი ლითონისა) დნობა წელიწადში 20 ტონა ან 20 ტონაზე მეტი წარმადობით;ლითონშემცველი მადნის გამოწვა და აგლომერირება; მეტალურგიული, ქიმიური ან ელექტროქიმიური პროცესების მეშვეობით მადნიდან, კონცენტრატებიდან ან მეორეული ნედლეულიდან ფერადი ლითონების წარმოება, გარდა საიუველირო წარმოებისა;ძირითადი ორგანული ნაერთების წარმოება;ძირითადი არაორგანული ნაერთების წარმოება;ფოსფოროვანი, აზოტოვანი ან/და კალიუმოვანი სასუქების მარტივი ან/და რთული წარმოება; შუალედური პროდუქტის ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერების წარმოება; ფარმაცევტული პროდუქტების, საღებავების, ლაქების, პეროქსიდის, ელასტომერის ან/და პლასტიკური მასალის წარმოება; ცემენტის, კირის, გაჯის ან/და თაბაშირის წარმოება; მინის ან/და მინის პროდუქციის (მათ შორის, მინის ბოჭკოს) წარმოება. „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის“ 761-ე მუხლის თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილებისადმი დაქვემდებარებული საქმიანობის განმახორციელებელი სუბიექტის მიერ მავნე ნივთიერებების ორგანიზებული გაფრქვევისას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევების ფაქტობრივი რაოდენობის ინსტრუმენტული მეთოდით უწყვეტად განსაზღვრის ვალდებულების შეუსრულებლობა გამოიწვევს დაჯარიმებას 10 000 ლარის ოდენობით.თვითმონიტორინგის კანონმდებლობის მოთხოვნების დაცვით განხორციელების მიზნით, საჭიროა საქმიანობის სუბიექტის დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაცია.ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის მიზნით, განაცხადის შევსებული ფორმა (იხ. დანართი) და „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების უწყვეტი ინსტრუმენტული თვითმონიტორინგის ელექტრონული სისტემის წარმოების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2021 წლის 24 მაისის №2-740 ბრძანებით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია წარდგენილ უნდა იქნეს გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში (თბილისი, გ. გულუას ქ. 6), info@des.gov.ge.  

საქართველოს მთავრობის დადგენილება N510 -ში (2016 ) - „სურსათზე კვებით ღირებულებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადის განთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“

საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისს N301 დადგენილებით დამტკიცდა „ტექნიკური რეგლამენტი - მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციისმიწოდების თაობაზე დამტკიცების შესახებ“.რეგლამენტის თანახმად, „სავალდებულო მონაცემების ჩამონათვალში“ (მუხლი 8.) განსაზღვრულია „ალერგიის გამომწვევი ან მომეტებულიმგრძნობელობის მქონე ნივთიერებები ან პროდუქტების, მათ შორის გლუტენის შემცველი მარცვლოვნების და მათგან მიღებული პროდუქტების აღნიშვნისვალდებულება.გლუტენი წარმოადგენს რთულ ცილას. ზოგიერთი ადამიანის ორგანიზმს,რომელსაც აღენიშნება გლუტენის აუტანლობა, გლუტენის ერთ-ერთ ფრაქციაზეუვითარდება ანთებითი რეაქცია, ვითარდება დაავადება ცელიაკია (გლუტენის აუტანლობა). ამ სნეულებით დაავადებულების იმუნური სისტემა ამოიცნობს ამცილას, ზიანდება სწორი ნაწლავის კედლები, საჭმლის მომნელებელი სისტემისგარდა ზიანდება ტვინი, გული, სახსრები და სხვა ორგანოები.საქართველოს შიდა ბაზარზე, საცალო ვაჭრობის ქსელში მრავლადააგანთავსებული სურსათი (ორცხობილები, ფქვილოვანი საკონდიტრო ნაწარმი,ბავშვთა კვების პროდუქტები, რძის ნაწარმი და სხვ.), რომელზედაცგანთავსებულია ინფორმაცია და აღნიშვნა „გლუტენის გარეშე“, “ გლუტენისდაბალი შემცველობა“, თუმცა, საქართველოს კანონმდებლობით არ არისგანსაზღვრული ამ ტერმინების განმარტებები და მათი გამოყენების პირობები.ევრორეგულაცია REGULATION (EU) No 609/2013 OF THE EUROPEANPARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 12 June 2013 on food intended for infantsand young children, food for special medical purposes, and total diet replacement forweight control and repealing Council Directive 92/52/EEC, Commission Directives96/8/EC, 1999/21/EC, 2006/125/EC and 2006/141/EC, Directive 2009/39/EC of theEuropean Parliament and of the Council and Commission Regulations (EC) No 41/2009and (EC) No 953/2009 ადგენს აღნიშნული ტერმინების გამოყენებისთვის შესაბამისინორმატიული აქტის მიღების აუცილებლობას, სულ მცირე COMMISSIONREGULATION (EC) No 41/2009of 20 January 2009 concerning the composition and labelling of foodstuffs suitable forpeople intolerant to gluten მოთხოვნების შესაბამისად. აღნიშნული საკითხირეგულირებულია ასევე „კოდექს ალიმენტარიუს“-ის სტანდარტით - „STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR PERSONS INTOLERANTTO GLUTEN CXS 118-1979 Adopted Adopted in 1979. Amended in 1983 and 2015.Revised in 2008“. საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდიანრე, წარმოგიდგენთსაქართველოს მთავრობის დადგენილება N510 -ში (2016 ) - „სურსათზეკვებით ღირებულებასა და ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული განაცხადისგანთავსების წესის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილებების პროექტს, რომელშიცგანსაზღვრულია ეტიკეტზე გლუტენთან დაკავშირებული ინფორმაციის - „არშეიცავს გლუტენს“ („გლუტენის გარეშე“) და „გლუტენის დაბალი შემცველობა“განთავსების პირობები.აღნიშნული ცვლილებების განხორციელება ხელს შეუწყობს როგორცმომხარებელთა ჯანმრთელობისა და ინტერესების დაცვას, ასევე შიდა ბაზრისეფექტიან ფუნქციონირებას. პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 1 მაისამდე  ელექტრონულ მისამართზე:  ketevan.laperashvili@mepa.gov.geსაკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი  

საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტს - „ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათში ნიტრატების განსაზღვრისათვის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის (გამოკვლევის) მეთოდების შესახებ“

ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველითავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის -„სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომების“ ფარგლებში აღებულივალდებულებების შესრულების მიზნით, წარმოგიდგენთ საქართველოსმთავრობის დადგენილების პროექტს - „ტექნიკური რეგლამენტი - სურსათში ნიტრატების განსაზღვრისათვის ნიმუშის აღებისა და ანალიზის (გამოკვლევის) მეთოდების შესახებ“ დამტკიცების თაობაზე.პროექტი შემუშავებულია პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალიმიმოქცევის კოდექსის 56-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 58-ე მუხლის მე-2ნაწილის, სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა დამცენარეთა დაცვის კოდექსის 75-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, COMMISSIONREGULATION (EC) No 1882/2006of 19 December 2006, laying down methods of sampling and analysis for the officialcontrol of the levels of nitrates in certain foodstuffs და საქართველოსკანონმდებლობით განსაზღვრულ მოთხოვნათა შესაბამისად.  პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები შესაძლებელია წარადგინოთ მიმდინარე წლის 26 აპრილის ჩათვლით ელექტრონულ მისამართზე:  ketevan.laperashvili@mepa.gov.geსაკონტაქტო პირი - ქეთევან ლაფერაშვილი

საგრანტო კონკურსი: ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი საგრანტო პროგრამა სოფლის განვითარებისთვის

ევროკავშირი (EU) და გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP) იწვევენ დამწყები და მოქმედი  ბიზნესების წარმომადგენლებს სოფლად არასასოფლო-სამეურნეო საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, რომლის მიზანია სოფლად ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისთვის შესაბამისი პირობების უზრუნველყოფა, ეკონომიკური დივერსიფიკაცია სოფლად სამეწარმეო საქმიანობის განვითარების ხელშეწყობის გზით და სოფლად გარემოს დაცვა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება და კლიმატის ცვლილებების შერბილების ღონისძიებების ხელშეწყობა. პროგრამა განხორციელდება შემდეგ მუნიციპალიტეტებში: ქედა, ხულო, ბორჯომი, ახალქალაქი, თეთრიწყარო, ყაზბეგი, ლაგოდეხი და დედოფლისწყარო. საგრანტო კონკურსი ტარდება ევროკავშირის (EU) უფრო ფართომასშტაბიანი პროგრამის, ENPARD საქართველოს ფარგლებში, რომელიც სოფლის განვითარების ეფექტიანი პოლიტიკის შექმნასა და სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდას ემსახურება. პროგრამა ENPARD 2013 წლიდან ხორციელდება, ხოლო მისი ბიუჯეტი 179.5 მილიონ ევროს შეადგენს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ENPARD-ის ვებ-გვერდს: www.enpard.ge   თანადაფინანსება გაიცემა შემდეგი კომპონენტების მიხედვით: 1. სამეწარმეო საქმიანობების დაწყებისთვის და განვითარებისთვის. მინიმალური საგრანტო მოცულობა ერთ ბენეფიციარზე შეადგენს 20,000 ლარს და მაქსიმალური: 300,000 ლარს, თუმცა თანადაფინანსების მაქსიმალური მოცულობა თითოეულ პროექტზე განსაზღვრულია არაუმეტეს 170,000 ლარით, რომელიც არ აღემატება პროექტის ჯამური ღირებულების 80%-ს.2. საწყის ეტაპზე,  ბიზნეს საქმიანობისთვის  განახლებადი და ენერგოეფექტური რესურსების გამოყენებაზე გათვლილი პროექტები,. მინიმალური საგრანტო მოცულობა: 1,500 ლარი და მაქსიმალური: 30,000 ლარი ერთ პროექტზე, რომელიც არ აღემატება პროექტის ჯამური ღირებულების 80%-ს.პროგრამაში განაცხადების მიღება განხორციელდება ორ ეტაპად: 1. განაცხადების და ბიზნეს მოდელის (ბიზნეს კანვას მოდელის საფუძველზე)/განახლებადი ენერგიების და ენერგო ეფექტური პროექტის მიღება და შეფასება. 2. ბიზნეს გეგმის/განახლებადი ენერგიების და ენერგო ეფექტური დეტალური პროექტის მიღება და თანადაფინანსების კომიტეტზე წარდგენა/შეფასება.პროგრამის ფარგლებში არ დაფინანსდება პროექტები, რომლებიც უკავშირდება: • სამხედრო, ბირთვულ, სპირტის და ალკოჰოლური სასმელების, თამბაქოს, და სახიფათო ნივთიერებების წარმოებას; • სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის პირველად და სურსათის წარმოებას (გამონაკლისის სახით დაიშვება ამ საქმიანობებთან დაკავშირებული ენერგოეფექტური და განახლებადი ენერგიების გამოყენების პროექტები); • სათამაშო ბიზნესს, აზარტული თამაშებს; • საფინანსო მომსახურებას (მათ შორის სალომბარდო); • საქველმოქმედო და რელიგიურ საქმიანობას; • ვაჭრობას.განაცხადების მიღების ბოლო ვადა: 2021 წლის 31 მარტი დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ შემდეგ მისამართზე: http://www.rda.gov.ge/საკონტაქტო ინფორმაცია: • სოფლის განვითარების სააგენტო, ცხელი ხაზი: 1501• თორნიკე კაპანაძე, +995 595 036078• ბესიკ მაჭარაშვილი, +995 555 272869

მაცივარაგენტების მოხმარების სახელმწიფო აღრიცხვა

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 71 მუხლის მიხედვით, საქმიანობის განმახორციელებელი, რომელიც ფლობს 3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარულ მოწყობილობას, აგრეთვე ტექნიკოსი, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებს, ვალდებული არიან: ა) აწარმოონ სარეგისტრაციო ჟურნალი, რომელშიც აღირიცხება მოწყობილობის მომსახურება და მოხმარებული მაცივარაგენტების რაოდენობა. პირველი ჟურნალის გახსნის შესახებ უნდა ეცნობოს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს.ბ) საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს (ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. N6, info@mepa.gov.ge) ყოველწლიურად, 1 მარტამდე შესათანხმებლად წარუდგინონ ინფორმაცია გასულ წელს მოხმარებული მაცივარაგენტების რაოდენობის შესახებ, მაცივარაგენტების მოხმარების ანგარიშგების ფორმის შესაბამისად.  მაცივარაგენტების მოხმარების ანგარიშგების ფორმა სამინისტროში წარდგენილი უნდა იქნეს იმ შემთხვევაშიც, თუ 3 კგ ან 3 კგ-ზე მეტ მაცივარაგენტზე მომუშავე სტაციონარული მოწყობილობის მფლობელს, აგრეთვე ტექნიკოსს, გასული წლის განმავლობაში შესაბამისი მომსახურება არ მიუღია/მომსახურება არ გაუწევია. სარეგისტრაციო ჟურნალისა და მაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშგების ფორმები, აგრეთვე, ფორმების შევსების წესი განსაზღვრულია  „მაცივარაგენტზე მომუშავე მოწყობილობის მომსახურების სარეგისტრაციო ჟურნალის ფორმისა და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 27 ივნისის №304 დადგენილებით. აგრეთვე, ხელმისაწვდომია სარეგისტრაციო ჟურნალისა და მაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშის შევსების ვიდეოინსტრუქციები.სარეგისტრაციო ჟურნალის შევსების ინსტრუქციასტაციონარული მოწყობილობის მფლობელისთვისტექნიკოსისთვის, რომელიც ემსახურება ჰაერის კონდიცირებისა და სამაცივრო მოწყობილობებს ან თბურ ტუმბოებსტექნიკოსისთვის, რომელიც ემსახურება სატრანსპორტო საშუალების ჰაერის კონდიცირების სისტემებსმაცივარაგენტების მოხმარების შესახებ ანგარიშის შევსების ინსტრუქციასტაციონარული მოწყობილობის მფლობელისთვისმომსახურე ტექნიკოსისთვის 

წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვა

 საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი წყალმოსარგებლე ობიექტები, „წყლის შესახებ“ საქართველოს კანონის 41-ე მუხლის თანახმად, ვალდებულნი არიან საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის ქ. #6, info@mepa.gov.ge) 2021 წლის 15 თებერვლამდე წარმოადგინონ „სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმა”, რომლის შევსება ხორციელდება „წყლის გამოყენების სახელმწიფო აღრიცხვის სახელმწიფო სტატისტიკური ანგარიშგების ფორმების შევსებისა და წარდგენის შესახებ“ ინსტრუქციის შესაბამისად (იხ. დანართი). სტატისტიკურ ანგარიშგებას ექვემდებარება ყველა წყალმოსარგებლე რომელიც: ა) ჩამდინარე წყლებს უშვებს უშუალოდ ზედაპირულ ან მიწისქვეშა წყლის ობიექტებში, აგრეთვე სანიაღვრე კანალიზაციაში, დამაგროვებლებში, ფილტრაციის მოედნებში, ამაორთქლებლებში, სამიწათმოქმედო რწყვის მინდვრებზე, ადგილის რელიეფზე და ა. შ. ბ) ჩამდინარე წყლებს უშვებს საკანალიზაციო სისტემაში და აქვს საკუთარი წყალაღება ზედაპირული ან მიწისქვეშა წყლის ობიექტებიდან; გ) ჩამდინარე წყლებს უშვებს საკანალიზაციო სისტემაში და წყალაღება აქვს წყალაღების სისტემიდან არანაკლებ 20 მ3/დღ-ში. აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე განთავსებული ობიექტების მიერ შევსებული ფორმების შეგროვება ხდება უშუალოდ აჭარის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამმართველოს მიერ. 

ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 38-ე მუხლისა და „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების თანახმად, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აწარმოებს ატმოსფერულ ჰაერში მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვას დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვა ხორციელდება მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების მიხედვით, რომლებიც საქმიანობის სუბიექტებმა, საანგარიშო 2020 წლის დასრულების შემდეგ, 2021 წლის 15 თებერვლამდე, ელექტრონული სისტემის (http://emoe.gov.ge/) მეშვეობით უნდა შეავსონ და შესათანხმებლად წარუდგინონ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, ხოლო აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების ტერიტორიაზე განთავსებული ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების სტაციონარული ობიექტების შემთხვევაში – აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამის სამსახურებს.საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და აფხაზეთისა და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკების გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების შესაბამისი სამსახურები გადაწყვეტილებას წარდგენილ მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმების შეთანხმების თაობაზე იღებენ 15 მარტამდე.მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების სახელმწიფო აღრიცხვის ფორმის შევსებას ელექტრონული სახით აწარმოებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ყველა სტაციონარული ობიექტი, გარდა „დაბინძურების სტაციონარული წყაროებიდან მავნე ნივთიერებათა გაფრქვევების თვითმონიტორინგის და ანგარიშგების წარმოების ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის #413 დადგენილების მე-41 მუხლით განსაზღვრული საქმიანობების განმახორციელებელი ობიექტებისა.