ძებნა

სტრატეგიული დოკუმენტები

სახელმძღვანელო მითითებები მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების შესახებ

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის მეურნეობის, სურსათისა და სოფლის განვითარების დეპარტამენტში განხილული იქნა  მსოფლიო ბანკის ჯგუფის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის (IFC) საკონსულტაციო პროექტის (აღნიშნულ პროექტს შვეიცარიის ეკონომიკურ საკითხთა სახელმწიფო სამდივნო (SECO) აფინანსებს) მხარდაჭერით მომზადებული „სახელმძღვანელო მითითებები -  მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე“, რომელიც საქართველოს მთავრობის 2016 წლის 1 ივლისის  №301 დადგენილების - „ ტექნიკური რეგლამენტი - მომხმარებლისათვის სურსათის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების თაობაზე დამტკიცების შესახებ“  მიხედვით იქნა მომზადებული. ტექნიკური რეგლამენტი შემუშავებულია ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების - ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) მე-4 თავის - „სანიტარიული და ფიტოსანიტარიული ზომებით“ აღებული ვალდებულებების  შესრულების  ფარგლებში.  დღეისათვის სურსათის თავისუფალი მიმოქცევა შიდა ბაზრის მნიშვნელოვან ასპექტს წარმოადგენს და  არსებით გავლენას ახდენს მოსახლეობის ჯანმრთელობაზე, კეთილდღეობაზე, მათ სოციალურ, ეთიკურ და ეკონომიკურ ინტერესებზე. მომხმარებელთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის კი აუცილებელია მათი სათანადო ინფორმირებულობა  მოხმარებულ სურსათთან დაკავშირებით.  სურსათის შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია მომხმარებელს სწორი არჩევანის საშუალებას აძლევს, ბიზნესოპერატორისათვის კი  ეს   სოციალური მარკეტინგის საშუალებაა, რითაც იგი გავლენას ახდენს მომხმარებლის გადაწყვეტილებაზე. საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, სურსათთან დაკავშირებული ინფორმაცია უნდა იყოს უტყუარი, სრული, რაც უზრუნველყოფს მომხმარებლის დაცვას მოტყუებისა და შეცდომაში შეყვანისაგან, ასევე დაუშვებელია სურსათის იმგვარი ეტიკეტირება, რეკლამა ან წარდგენა, მათ შორის განთავსება, რომელმაც შესაძლებელია მომხმარებელი შეცდომაში შეიყვანოს სურსათის ნამდვილ ბუნებასთან, მის შემადგენლობასთან, თვისებებთან ან სხვა მახასიათებლებთან დაკავშირებით. მომხმარებელთა და ბიზნეოპერატორთა სხვადასხვა ინტერესების გათვალისწინებით, მნიშვნელოვანია რეგულირების მექანიზმების შემუშავება, რომლის მიზანი იქნება როგორც მომხმარებელთა ინტერესების დაცვა, ისე შიდა ბაზრის ეფექტიანი ფუნქციონირება. სწორედ ამ მიზანს ემსახურება ზემოაღნიშნული რეგლამენტი, რომელიც ადგენს სურსათის შესახებ  ინფორმაციასთან დაკავშირებით ზოგად პრინციპებს, მოთხოვნებს და ინფორმაციის წარდგენის პროცედურებს.  წინამდებარე სახელმძღვანელო მითითებები  შემუშავებულია რეგლამენტით განსაზღვრული მოთხოვნებიდან გამომდინარე და  წარმოადგენს  პრაქტიკული რჩევების  და რეკომენდაციების ერთობლიობას, რაც  მნიშვნელოვან დახმარებას  გაუწევს როგორც ბიზნესოპერატორებს, ისე მაკონტროლებელ ორგანოებს  და  გაუადვილებს მათ აღნიშნული ნორმატიული აქტით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულებას.   

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020 წწ

საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგია 2015-2020საქართველოს სოფლის მეურნეობის პოტენციალის მაქსიმალურად ათვისება და მიზნობრივი გამოყენება ქვეყნის ეკონომიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. სწორედ ამიტომ, დადებითი შედეგის მიღწევის უპირველესი გარანტია იქნება მკაფიოდ განსაზღვრული, კონკურენტუნარიანი წარმოებისკენ მიმართული აგრარული პოლიტიკის შემუშავება და ეკონომიკის ამ სექტორში ფინანსური რესურსების მოზიდვის ხელშეწყობა. ამავე დროს, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ქვეყნის სასურსათო უსაფრთხოებისა და სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფის საკითხი.  სტრატეგიის დოკუმენტი წარმოადგენს ქვეყნის განვითარების ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილს, ძირითადი საშუალოვადიანი სტრატეგიული მიმართულებებისა და კონკრეტული ღონისძიებების ერთობლიობას, რომელთა განხორციელება უზრუნველყოფს სოფლის მეურნეობის მდგრად განვითარებას.საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვა, მდგრადი განვითარების პრინციპებზე დაყრდნობით, ითვალისწინებს ისეთი გარემოს შექმნას, რომელიც ხელს შეუწყობს აგროსასურსათო სექტორში კონკურენტუნარიანობის ამაღლებას, მაღალხარისხიანი პროდუქციის წარმოების სტაბილურ ზრდას, სასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფას, სურსათის უვნებლობასა და სოფლად სიღარიბის დაძლევას.სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიული ხედვის განსახორციელებლად განსაზღვრულია 7 სტრატეგიული მიმართულება და შესაბამისი ღონისძიებები, რომელთა მიხედვით შემუშავდება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა - პრიორიტეტების, განხორციელების ვადების და დაფინანსების წყაროების გათვალისწინებით. სტრატეგიის ძირითადი მიმართულებებია:აგრარულ სექტორში დასაქმებულთა კონკურენტუნარიანობის ამაღლებაინსტიტუციური განვითარებამელიორაცია და ნიადაგის ნაყოფიერებარეგიონული და დარგობრივი განვითარება - დამატებული ღირებულების შემქმნელი სრული ციკლის წარმოების განვითარების ხელშეწყობასასურსათო უსაფრთხოების უზრუნველყოფასურსათის უვნებლობა, ვეტერინარია და მცენარეთა დაცვაკლიმატის ცვლილებები, გარემო და ბიომრავალფეროვნების შენარჩუნებასტრატეგიის განხორციელების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა რეგიონებისა და მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური განვითარების ღონისძიებებს, ინსტიტუციური მოწყობის სრულყოფას, საინფორმაციო-საკონსულტაციო სამსახურების ეფექტიან ფუნქციონირებას, ფერმერთა გადამზადებას საბაზრო  ურთიერთობების მოთხოვნების შესაბამისად, სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ინტეგრირებულ განვითარებას, სასოფლო-სამეურნეო ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაციას, სტატისტიკური აღრიცხვიანობის გაუმჯობესებას, საბაზრო საინფორმაციო სისტემის შექმნას, სასურსათო უსაფრთხოების ანალიზისა და მონიტორინგის ხარისხის გაუმჯობესებას, შესაბამისი მოქნილი საკანომდებლო ინიციატივების შემუშავებას და განხორციელებას.სტრატეგია ითვალისწინებს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის ფარგლებში აღებული ვალდებულებების შესრულებას (დაახლოების შეთანხმებული ვადების შესაბამისად), რომელიც უზრუნველყოფს საერთაშორისოდ აღიარებულ სტანდარტებსა და ნორმებთან მაქსიმალურ მიახლოებას და წარმოებული პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესებას.საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განსაკუთრებულად აფასებს, საქართველოს ეროვნულ და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიების, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებთა, დონორი ორგანიზაციების, გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის (FAO), ევროპის სამეზობლო პროგრამის - სოფლის მეურნეობისა და სოფლად განვითარებისათვის (ENPARD) ძალისხმევას, სოფლის მეურნეობის განვითარების სტრატეგიის შემუშავების პროცესში.