ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

საქართველოში სურსათის/აგროლაბორატორიების განვითარების კონცეფცია

 

“საქართველოში სურსათის/აგროლაბორატორიების განვითარების კონცეფცია” შემუშავდა ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA) მხარდაჭერით - ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული პროექტის „საქართველოში სურსათის უვნებლობისა და SPS სექტორის მხარდაჭერა ENPARD IVის ფარგლებში“ (GCP/GEO/022/EC, რომელსაც ახორციელებენ გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) და ჩეხეთის განვითარების სააგენტო (CzDA)), 3.1.1. აქტივობის ფარგლებში - „SLA-ის და სხვა ლაბორატორიების შესაძლებლობების გაზრდა სურსათის უვნებლობის, ცხოველთა და აკვაკულტურების ჯანმრთელობისა და მცენარეთა დაცვის საჭიროებების მხარდასაჭერად“.