ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში შპს ,,რუსელოისის’’ ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლუატაცის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,რუსელოისი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მარის არხის დასახლება N 174;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: 2019  წლის  11 ოქტომბერი  13:00  სთ. - რუსთავის  მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 16 სექტემბერს, შპს ,,რუსელოისma’’ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. რუსთავში, მარის არხის დასახლება N 174;-ში, ფეროშენადნობთა ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებისა და აგლომერაციის საამქროს მოწყობა-ექსპლუატაცის პროექტის სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით რუსთავის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 11 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.     

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ქუთაისში, შპს ,,საქართველოსჰონგჩუანის’’ პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პლასტმასის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და  ექსპლუატაცია;   დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოსჰონგჩუანი’’; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ავტომშენებლის ქუჩა #88 (ქუთაისის ჰუალინგის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა); გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 18 ოქტომბერი, 14:00 საათი,  საათი ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით ქალაქ ქუთაისის მერიის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 11 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geიხილეთ საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნის“ მდ ნატანებზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი, 9.085 მგვტ სიმძლავრის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 4 ივლისს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნის“ მდ. ნატანებზე ჰიდროელექტროსადგურის (ნატანები 3 ჰესი, 9.085 მგვტ სიმძლავრის) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება (იხ. განცხადების ლინკი).აღნიშნული პროექტის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნებული იყო სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვედზე (იხ. განცხადების ლინკი).გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 26 ივლისს ჩანიშნული სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა ვერ შედგა, მოსახლეობის პროტესტის გამო. შპს „უნივერსალ ენერჯი ქორფორეიშნმა“ წერილობით მომართა სამინისტროს ( სამინისტროს სარეგისტრაციო ნომრით: N12392, 29.08.2019)  და განმარტა, რომ  გასული პერიოდის განმავლობაში აქტიურად იმუშავა მოსახლეობასთან,  შესაბამისად მოითხოვა  სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის განმეორებით ჩანიშვნა.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება 2019 წლის 30 სექტემბერს 13:30 საათზე ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ვაკიჯვარის ადმინისტრაციული ერთეულის  შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 7 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.ასევე, მოთხოვნის შემთხვევაში, სამინისტრო უზრუნველყოფს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული დოკუმენტაციის მიწოდებას  ნაბეჭდი სახით.იხ. საჯარო განხილვის წესი 

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ძეგვისა და ლისის თემების ტერიტორიაზე სს ,,კავკასიის ქარის კომპანიის’’ თბილისის ქარის ელექტროსადგურის, 220კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისის ქარის ელექტროსადგურის, 220 კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობა და ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,კავკასიის ქარის კომპანია’’ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ძეგვისა და ლისის თემების ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: სოფ. დიღმის N210-ე საჯარო სკოლის შენობა - 2019 წლის 27 სექტემბერი 16:00 სთ. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 3 სექტემბერს, სს ,,კავკასიის ქარის კომპანიამ’’ სამინისტროში წარმოადგინა მცხეთის მუნიციპალიტეტში, ძეგვისა და ლისის თემების ტერიტორიაზე თბილისის ქარის ელექტროსადგურის, 220კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის’’ თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნული სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით სოფ. დიღომის N210-ე საჯარო სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 30 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - სენაკი - ლესელიძის საავტომობილო გზის მე-40 კმ-ზე მდ. ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - სენაკი - ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-40 კმ-ზე მდ. ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტის მიმდებარედ;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის  დრო და ადგილი: • 2019 წლის 11 ოქტომბერი 16:00 საათი სოფ. აღაიანის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.მიმდინარე წლის 4 სექტემბერს შპს „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა" საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი - სენაკი - ლესელიძე (რუსეთის ფედერაციის საზღვარი) საავტომობილო გზის მე-40 კმ-ზე მდ. ქსანზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 5 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტი“

აღნიშნულ პროექტზე საჯარო განხილვა ჩაინიშნა ადიგენის მუნიციპალიტეტში დაბა აბასთუმნის საზოგადოებრივი ცენტრის შენობაში 16 სექტემბერს 14:00 საათზე, (იხ. საჯარო განხილვის ლინკი https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16890), რის შესახებაც ინფორმაცია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა 27 აგვისტოს, ხოლო 29 აგვისტოს სამინისტროს წერილით ეცნობა ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერიას (იხ. წერილი N 8546/01).საჯარო განხილვის ჩატარების ადგილთან დაკავშირებით დამატებითი ინფორმაციის მოწოდების მიზნით, გაცნობებთ, რომ დაბა აბასთუმნის წარმომადგენლის ინფორმაციით საზოგადოებრივ ცენტრად მოიხსენიებენ ,,აბასთუმნის ფილტვის ცენტრს“, რომლის საზოგადოებრივ დარბაზში ჩატარდება საჯარო განხილვა 2019 წლის 16 სექტემბერს, 14:00 საათზე. 2019 წლის 21 აგვისტოს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, „აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობის პროექტის სკოპინგის განცხადება. ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დაბა აბასთუმნის ,,ფილტვის ცენტრის" საზოგადოებრივ დარბაზში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 17 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.

სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო წარმოგიდგენთ შპს ”იორის რესურსებზე"-ზე გაცემული სამონადირეო მეურნეობის სპეციალური ლიცენზიის პირობების შესაბამისად შემუშავებულ, სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის პროექტს, საჯარო განხილვისათვის.  გთხოვთ, შენიშვნები და წინადადებები წერილობით წარადგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში 2019 წლის 27 სექტემბრამდე.  სამონადირეო მეურნეობის მართვის გეგმის საჯარო განხილვა გაიმართება გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში (მისამართი: გულუას #6), 2019 წლის  4 ოქტომბერს, 16 საათზე.

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ,,ჟინვალი-ბარისახო-შატილის როშკა-ღელისვაკის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი”

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ,,ჟინვალი-ბარისახო-შატილის როშკა-ღელისვაკის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი”დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019  წლის 25 სექტემბერი 14:00 სთ. დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბარისახოს სკოლის შენობასაჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.2019 წლის 2 სექტემბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა სამინისტროში წარმოადგინა ,,ჟინვალი-ბარისახო-შატილის როშკა-ღელისვაკის საავტომობილო გზის მონაკვეთის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის“ სკოპინგის განცხადება. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად,  სკოპინგის დასკვნის მიმღებ  უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.აღნიშნულ სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით დუშეთის მუნიციპალიტეტის ბარისახოს სკოლის შენობაში გაიმართება საჯარო განხილვა. საჯარო განხილვა ღიაა,  მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. პროექტის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული  შენიშვნები და მოსაზრებები ასევე შეგიძლიათ წარუდგინოთ სამინისტროს 2019 წლის 26 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6,  ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge.  

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა- ხობის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის ბაქანი საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდინარე ცივაზე (ლუბეკის არხი) ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის ბაქანი საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდინარე ცივაზე (ლუბეკის არხი) ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიგარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2019 წლის 17 ოქტომბერი, 15:00 საათი, ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფელის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა.საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 2019 წლის 4 სექტემბერს „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება, ხობის  მუნიციპალიტეტში, „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ხობი-ახალსოფელი-რკინიგზის ბაქანი საავტომობილო გზის მე-10 კმ-ზე მდინარე ცივაზე (ლუბეკის არხი) ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე. “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge