ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჯარო განხილვა - ტერმინალის მიმდნიარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (გათხევადებული ნახშირწყალბადოვანი აირის საცავების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება - მიღების და გადატვირთვის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  გათხევადებული ნახშირწყალბადოვანი აირის საცავების მიღების და გადატვირთვის ტექნოლოგიური ინფრასტრუქტურის რეკონსტრუქცია-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, იუსუფ ფაღავას N 69 საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო: • 2020 წლის 6 ნოემბერი. 15:30 საათი. ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0 ), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით.საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Join via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83155695455  Meeting ID: 831 5569 5455დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 ნოემბრამდე მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge      

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჯარო განხილვა - შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 მ³ მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი)

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 მ³ მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაცია);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალი";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო: • 2020 წლის 6 ნოემბერი. 14:00 საათი . ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0 ), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას.ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით.საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Join via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/83155695455  Meeting ID: 831 5569 5455დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 ნოემბრამდე მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge    

2020 წლის 1 ოქტომბრიდან ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით” გათვალისწინებული საჯარო განხილვების დისტანციურად ჩატარების შესახებ

გაცნობებთ, რომ „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” ცვლილება შევიდა, რომელიც პანდემიის დროს ქვეყანაში შექმნილი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, გარემოზე ზემოქმედების შეფასებისა და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროცესში საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარებას გულისხმობს. შესაბამისად, დანიშნული საჯარო განხილვები, რომელთა ჩატარების შესახებ ინფორმაცია გავრცელებულია გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით დადგენილი წესით და დაგეგმილია 2020 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ, ჩატარდება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით.საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით.1) საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის „სოფელ ველისციხიდან სოფელ კაკაბეთამდე (ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფ. ჭერემის გავლით) გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 2020 წლის 5 ოქტომბერი, 12:00 საათი; (,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID - 878 5391 7883Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/878539178832) შპს ,,რომპეტროლ საქართველოს" „ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 2020 წლის 7 ოქტომბერი, 12:00 საათი; (,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID -   824 6930 9843Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/824693098433) სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრის  სახიფათო (სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაცია) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების” სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა- 2020 წლის 7 ოქტომბერი, 14:00  საათი;(,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID - 869 6905 5117Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/869690551174) შპს „პოლიპლასტის" „პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა-ექსპლუატაციის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა- 2020 წლის 7 ოქტომბერი, 17:00 საათი; (,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე) Zoom meeting ID - 870 4596 8078Join Zoom Meeting- https://us02web.zoom.us/j/870459680785) სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრის „ბათუმის ფილიალის სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების” სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 2020 წლის 8 ოქტომბერი, 12:00 საათი; (,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID - 889 0286 4250Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/889028642506) შპს „მედიკალ საპორტ ენდ ტექნოლოჯის“ „სახიფათო ნარჩენების ინსინერაციის (სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაცია და დამუშავება) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 2020 წლის 8 ოქტომბერი, 15:00 საათი;(,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID - 872 9495 7862Join Zoom Meeting -  https://us02web.zoom.us/j/872949578627) სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრის ,,სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების” სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - 2020 წლის 8 ოქტომბერი, 17:00 საათი; (,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID - 876 3348 7364Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/876334873648) შპს „POLIMARR” „პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა-ექსპლუატაციის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 2020 წლის 9 ოქტომბერი, 17:00 საათი; (,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე )Zoom meeting ID - 864 7442 9111Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/864744291119) სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ „110/35/10 კვ ძაბვის ქვესადგური „გამარჯვების“ განთავსებისა და 35 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის „გამარჯვება-ვაზიანის“ გაყვანის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა -  2020 წლის 16 ოქტომბერი, 16:00 საათი;(,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID - 881 2865 6639Join Zoom Meeting https://us02web.zoom.us/j/8812865663910) საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სალხინო-დადიანების სასახლესთან მისასვლელი საავტომობილო გზის კმ5+530-ზე მდ. ვახაზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის” გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - 2020 წლის 22 ოქტომბერი, 16:00 საათი;(,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვის ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე)Zoom meeting ID - 823 0258 2749Join Zoom Meetinghttps://us02web.zoom.us/j/8230258274911) სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ გაყვანისა”  და „500კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ეგხ „ლაჯანური-წყალტუბოს“ გაყვანის“ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების  საჯარო განხილვა  - 2020 წლის 23 ოქტომბერი, 14:00 საათი და 15:30 საათი;(,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 32-ე მუხლის შესაბამისად საჯარო განხილვების ჩატარების შესახებ ინფორმაცია და  დოკუმენტაცია განთავსებულია სამინისტროს ვებგვერდზე  იხ. ელ. ბმულზე 1, ელ. ბმული 2)Zoom meeting ID - 830 6015 0246Join Zoom Meeting -  https://us02web.zoom.us/j/83060150246                         

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ჭიათურაში, შპს „მ.გ.ტ"-ს მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (წარმადობის გაზრდა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მანგანუმის მადნის გამამდიდრებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (წარმადობის გაზრდა);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „მ.გ.ტ";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ჭიათურა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო;საჯარო განხილვის დრო: 2020 წლის 30 ოქტომბერი, 14:00 სთ;საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Join Zoom Meeting-  https://us02web.zoom.us/j/86365919557Meeting ID: 863 6591 9557ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება ( https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0 ), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge           

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქარელის მუნიციპალიტეტში, შპს „აგრო ალიანსის“ მეფრინველეობის ფერმის და ფრინველის სასაკლაოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეფრინველეობის ფერმის და ფრინველის სასაკლაოს მოწყობა-ექსპლუატაცია დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აგრო ალიანსი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქარელის მუნიციპალიტეტი; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო:• 2020 წლის 9 ოქტომბერი, 14:00 საათი ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0 ), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით. საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Zoom meeting ID -  830 6015 0246 Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/83060150246  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ქუთაისში, „სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრის“ სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო (სამედიცინო ნარჩენების ინსინერაცია) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ოცხელის ქ. N 2; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვის დრო: 2020 წლის 8 ოქტომბერი, 17:00 სთ.  საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Zoom meeting ID - 876 3348 7364Join Zoom Meeting -  https://us02web.zoom.us/j/87633487364  ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჯარო განხილვა - 500კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ეგხ „ლაჯანური-წყალტუბო“-ს გაყვანის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  წყალტუბოს, ტყიბულის და ცაგერის მუნიციპალიტეტები საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო: 2020 წლის 23 ოქტომბერი 15:30 საათი; ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით. საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Zoom meeting ID -  830 6015 0246 Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/83060150246  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 12 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საჯარო განხილვა - ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ გაყვანის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  წყალტუბოს, ტყიბულისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტები; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო: 2020 წლის 23 ოქტომბერი 14:00 საათი;  ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტაციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით.  საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Zoom meeting ID -  830 6015 0246 Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/83060150246  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. ბათუმში, სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (წარმადობის გაზრდა) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სახიფათო (სამედიცინო) ნარჩენების ინსინერაცის  საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ქათამაძის ჩიხი N4; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; საჯარო განხილვის დრო: 2020 წლის 8 ოქტომბერი, 12:00 სთ; საჯარო განხილვაზე დასწრების ბმული:Zoom meeting ID -  889 0286 4250Join Zoom Meeting - https://us02web.zoom.us/j/88902864250   ვინაიდან საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით ქვეყანაში სხვადასხვა პერიოდში მოქმედებს სხვადასხვა სახის შეზღუდვები, კოდექსით გათვალისწინებული პროცედურების შეუფერხებლად ჩატარების მიზნით, 2020 წლის 18 სექტემბერს ,,გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსში” განხორციელდა ცვლილება (https://matsne.gov.ge/document/view/4994730?publication=0), რომელიც ითვალისწინებს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული პანდემიის/ეპიდემიის დროს, ქვეყანაში არსებული ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით, საჯარო განხილვის დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით ჩატარების შესაძლებლობას.  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით საჯარო განხილვა გაიმართება დისტანციურად, კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით. საჯარო განხილვები ღიაა, მათში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს.  საჯარო განხილვებში მონაწილეობისთვის, გთხოვთ, უზრუნველყოთ კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალების Zoom-ის აპლიკაციის დაყენება. აღნიშნული შესაძლებელია განხორციელდეს ავტომატურ რეჟიმში, შეხვედრის ელ. ბმულზე გადასვლის შემდგომ. აპლიკაციით სარგებლობა შესაძლებელია როგორც სმარტფონით, ასევე პერსონალური კომპიუტერითა და ლეპტოპით.  დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 ოქტომბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov