ძებნა

საჯარო განხილვისთვის

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ყულევის ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების გადასატვირთ საზღვაო ტერმინალში, №6 სარეზერვუარო პარკის რეკონსტრუქციისა და დამატებით ახალი 1x5000 მ³ მოცულობის რეზერვუარის მოწყობა-ექსპლუატაციის (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „შავი ზღვის ტერმინალი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხობის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა დრო და ადგილი:• 2021 წლის 7 ოქტომბერი 15:00 საათი. ხობის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ყულევის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო; “გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” თანახმად, სკოპინგის დასკვნის მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობისსამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 12 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

,,ცხოველის საკვების სახელმწიფო კონტროლისათვის ნიმუშის აღებისა და გამოკვლევის მეთოდების დამტკიცების შესახებ" - საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტის საჯარო განხილვა

დაასრულა მუშაობა ,,ცხოველის საკვებისსახელმწიფო კონტროლისათვის ნიმუშის აღებისა და გამოკვლევის მეთოდებისდამტკიცების შესახებ“ - საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტზე,რომელიც ეფუძნება ევროკავშირის რეგულაციით ,, COMMISSION REGULATION (EC) No152/2009 of 27 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the officialcontrol of feed” განსაზღვრულ მოთხოვნებს გთხოვთ, პროექტთან დაკავშირებული შენიშვნები და მოსაზრებები, მიმდინარე წლის 15 ოქტომბრამდე წარმოადგინოთელექტრონულ მისამართზე:  maia.beruashvili@mepa.gov.ge, ტელ. 595 530194საკონტაქტო პირი - მაია ბერუაშვილი

განცხადება საჯარო განხილვის შესახებ - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშისა და გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტი

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმადამგეგმავი ორგანო: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტისაჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 28 სექტემბერი, 15:00 საათი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია, მისამართი, ლანჩხუთი, კოსტავას 37საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაროგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ნაწილი - ამავე კოდექსით გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ პროცედურის გავლა სავალდებულოა იმ სტრატეგიული დოკუმენტისთვის, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ადმინისტრაციული ორგანოს გამოცემულ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტს, რომლითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო კოდექსით განსაზღვრულ სექტორებში (სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, თევზჭერა, ენერგეტიკა, მრეწველობა, ტრანსპორტი, ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ელექტრონული კომუნიკაციები, ტურიზმი, დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა) და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები.2020 წლის 30 დეკემბერს, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის №2-1259 ბრძანებით გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმაზე გაიცა  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნა, რომლითაც განისაზღვრა სგშ-ის ანგარიშისთვის გასათვალისწინებელი კვლევები, ასევე მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაცია.2021 წლის 17 ივლისს, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიამ №30-302119745 წერილით სამინისტროში წარმოადგინა  გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტი და სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ანგარიში, რის საფუძველზეც საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მიმდინარეობს რეკომენდაციების გაცემის მიზნით ადმინისტრაციული წარმოება.როგორც მოგეხსენებათ, მიმდინარე წლის 10 სექტემბერს 15 საათზე ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობაში დაგეგმილი იყო გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა (იხ. ელ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33058). ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით აღნიშნული ღონისძიება გადაიდო (იხ. ელ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33221). გაცნობებთ, რომ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშისა და გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტის განხილვა გაიმართება 2021 წლის 28 სექტემბერს, 15:00 საათზე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.იხ. საჯარო განხილვის წესიწარმოდგენილ სგშ-ის ანგარიშსა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 15 სექტემბრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯორჯია მეტალის“ მეტალურგიული საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯია მეტალი“;  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. არგვეთა; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 8 ოქტომბერი, 13:00 საათი, ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქვედა საქარას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვედა საქარას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 22 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა - საქართველოს საავტომობილო დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 80 (79+832)-ზე, მდ. ივლიტისხევზე (მდ. ლერწიანაზე) არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის (ს-8) (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 80 (79+832)-ზე, მდ. ივლიტისხევზე (მდ. ლერწიანაზე) არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ახალციხის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 7 ოქტომბერი, 15:00 საათი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ივლიტას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ახალციხის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ივლიტას ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 22 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება საჯარო განხილვის გაუქმების შესახებ - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშისა და გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტი

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშისა და   გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის პროექტის საჯარო განხილვა ჩანიშნულ იქნა 2021 წლის 10 სექტემბერს, 15:00 საათზე, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიაში (მისამართი: ლანჩხუთი, კოსტავას 37). აღნიშნულთან დაკავშირებით ინფორმაცია გამოქვეყნდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე, იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33058 2021 წლის 7 სექტემბერს ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა განცხადება, რომლის მიხედვით - ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობის გათვალისწინებით აღნიშნული ღონისძიება გადაიდო. საჯარო განხილვის დროისა და ფორმის შესახებ, დაინტერესებულ საზოგადოებას გეცნობებათ დამატებით.

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის მიმდინარე საქმიანობის ტექნოლოგიური ციკლის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტ

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეტალურგიული წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „რუსთავის ფოლადი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი; გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 8 ოქტომბერი, 14:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა; საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge       

გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. რუსთავში, შპს „გია-2019“-ს ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „გია-2019“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშენებელთა ქ. N72.გზშ-ის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი:• 2021 წლის 4 ოქტომბერი, 14:00 საათი, ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერიის შენობა;საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.დაგეგმილი საქმიანობის გზშ-ის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 18 ოქტომბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა - ქ. თბილისში შპს "პოლიკორპის" პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "პოლიკორპ";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი. ს.შოთაძის N10;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვის დრო და ადგილი: 2021 წლის 17 სექტემბერს 11:00 საათი, გლდანის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობა. საჯარო განხილვის ორგანიზატორი: საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო.  "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" თანახმად, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიმღებ უფლებამოსილ ორგანოს წარმოადგენს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა გაიმართება ქ თბილისში, გლდანის რაიონის გამგეობის ადმინისტრაციული ერთეულის შენობაში (სარაჯიშვილის გამზ. 1გ) საჯარო განხილვა ღიაა, მასში მონაწილეობის, ასევე შენიშვნებისა და მოსაზრებების წარდგენის უფლება აქვს საზოგადოების ნებისმიერ წარმომადგენელს. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge