ძებნა
შშმ პირებზე მორგებული

სტრატეგიული დოკუმენტები

ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის 2023-2025 წლების გეგმა ცენტრალური ზონისთვის

 

„ატმოსფერული ჰაერის დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და საქართველო-ევროკავშირს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების ვალდებულებების შესაბამისად, შემუშავდა და საქართველოს მთავრობის 2023 წლის 7 აგვისტოს N1431 განკარგულებით დამტკიცდა ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მართვის 2023-2025 წლების გეგმა ცენტრალური ზონისთვის. ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგისა და მართვის ცენტრალური ზონა მოიცავს ქვემო და შიდა ქართლის რეგიონებსა და მცხეთის მუნიციპალიტეტს.

გეგმა შემუშავდა გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და შვედეთის მთავრობის მხარდაჭერით, სამინისტროს მიერ შექნილი სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში, რომელშიც ჩართული იყვნენ სამთავრობო უწყებების, ადგილობრივი ხელისუფლების, საქართველოს პარლამენტისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები. გეგმა შემუშავებულია „პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების, მონიტორინგისა და შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთვარობის 20.12.2019 წლის №629 დადგენილების შესაბამისად.