ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - თერჯოლის მუნიცპალიტეტში, ი/მ „შოთა ურიადმყოფელის“, ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციის პროექტი

ი/მ შოთა ურიადმყოფელის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ხება თერჯოლის მუნიცპალიტეტში, ი/მ „შოთა ურიადმყოფელის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) ექსპლუატაციას (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31843) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 7502/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის განცხადება - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ,,ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის” კონცეფციის სამუშაო ვერსია

სტრატეგიული დოკუმენტის დასახელება: ,,ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის” კონცეფციის სამუშაო ვერსიასექტორი: დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობადამგეგმავი ორგანო: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი2018 წელს, საქართველოში დაინერგა ახალი - სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ინსტრუმენტი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს ქვეყნის სექტორული დაგეგმარების პროცესში გარემოსდაცვითი და ადამიანის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული ასპექტების ინტეგრირებას. სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება მოიცავს სკოპინგს, სგშ-ის ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას და მათგან მიღებული რეკომენდაციებისა და შეფასების შედეგების მხედველობაში მიღებას სტრატეგიული დოკუმენტის მიღებისას/დამტკიცებისას.2021 წლის 21 ივლისს, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ,,ქალაქ წყალტუბოს გენერალური გეგმის” კონცეფციის სამუშაო ვერსია და  სკოპინგის განცხადება,  სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით. სკოპინგის პროცედურა განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს.წარმოდგენილ სკოპინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  მოცულობიდან გამომდინარე, სრული დოკუმენტაცია გთხოვთ იხილოთ შემდეგ ელ.ბმულზე. 

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „მდ.რიონის მარცხენა ნაპირზე, ახალი ხიდის მიმდებარე უბნიდან მდ.მალთაყვამდე გზის მშენებლობისა და ექსპლოატაციის (საერთაშორისო მნიშვნელობის ე-70 სენაკი-ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის ნაწილი - სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზა - ლოტი 2, ეტაპი 2) პროექტი“

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გზის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების; დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ფოთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორია.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33189 ).

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ძეგვში შპს "ცეკურის" ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ცეკური";  დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ძეგვი. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 20 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge შეწყდა ადმინისტრაციული წარმოება (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33133). 

სკოპინგის განცხადება - პოლიეთილენისა და პოლიპროპილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენის) საწარმო მოწყობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნარჩენების აღდგენა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „როიალ პლასტიკ“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ბათუმი;   დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge    

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - ქ. ფოთში, სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის" ,,ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის“ პროექტი

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სს ,,კორპორაცია ფოთის საზღვაო ნავსადგურის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილია -  ქ. ფოთში, ახალი ღრმაწყლოვანი მრავალფუნქციური ნავსადგურის მშენებლობის და ექსპლუატაციის გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსებულია სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/31850). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 7808/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - ქედის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზუნდაგაში, შპს "მუხრანის ღვინის" მიერ მდ. აჭარისწყალზე ნაპირდაცვითი სამუშაოების განხორციელება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "მუხრანის ღვინო"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქედის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზუნდაგა, დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

სკრინინგის განცხადება - ქ. ლაგოდეხში, მდ. ლაგოდეხისხევზე წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა და დატბორვის საწინააღმდეგო, ასევე ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ლაგოდეხი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 3 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  ადმინისტრაციული წარმოება შეწყვეტილია (იხ. ლინკი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - აბაშის მუნიციპალიტეტში შპს ,,ფორეჯი I“-ის თევზის მოშენების მიზნით წყლის შესაკავებელი ნაგებობის ექსპლუატაცია

დაგეგმილის საქმიანობის დასახელება: თევზის მოშენების მიზნით წყლის შესაკავებელი ნაგებობის ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ფორეჯი I“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: აბაშის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქოლობანი და სოფ. გეზათი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 17 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge