ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. ზესტაფონში ინდ. მეწარმე თემურ ხომასურიძის პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

ინდ. მეწარმე თემურ ხომასურიძის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ზესტაფონში პოლიეთილენის ნარჩენების გადამუშავების (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ 2021 წლის 17 სექტემბრის N 16716 განცხადებით ინდ. მეწარმე თემურ ხომასურიძემ მომართა სამინისტროს პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

სკრინინგის განცხადება - სამტრედიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. საჯავახოში, შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. საჯავახოდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - დაბა ასპინძაში შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ასპინძადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯია“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ თბილისი, აგლაძის ქ. N37  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვიტირში შპს „ემარ“-ის განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაცია

 სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით შპს „ემარ“-ის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვიტირში განადგურებას დაქვემდებარებული საბურავების გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის სკოპინგის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33194).  პროექტთან დაკავშირებით  2021 წლის 17 სექტემბერს 14:00 საათზე, წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვიტირის (ქვედა ქვიტირი) დაწყებითი სკოლის ყოფილ შენობაში (მის: პირველი ქუჩა) ჩაინიშნა სკოპინგის ანგარიშის საჯარო განხილვა. რომელიც ასევე განთავსდა სამინისტროს ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33214).  2021 წლის 15 სექტემბრის N9740/01 წერილის შესაბამისად, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, ზემოაღნიშნულ პროექტზე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. ამასთან, მოცემული გარემოების გათვალიწინებით 2021 წლის 17 სექტემბერს ჩანიშნული საჯარო განხილვა აღარ ჩატარდება.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (6 250 000 კუბ.მ. ოცდახუთ წელიწადში, სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის - მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ადმინისტრაციული ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. მარტვილში, შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. მარტვილი, რუსთაველის ქუჩა; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. თერჯოლა, შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა , ქუჩა რუსთაველი N 137ა; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში, შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯიას“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სან პეტროლეუმ ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძირულა; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 24 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge