ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - სს სვანეთი ჰიდროს, მდ. მესტიაჭალაზე ჰიდროელექტროსადგურის (მესტიაჭალა 1 ჰესის წყალმიმღების პროექტში) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები

2019 წლის 25 ნოემბერს ,,სს სვანეთი ჰიდროს’’ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იყო სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება  მდ. მესტიაჭალაზე ჰიდროელექტროსადგურის (მესტიაჭალა 1 ჰესის წყალმიმღების პროექტში) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილ ცვლილებებს. აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი).,,სს სვანეთი ჰიდრომ’’ 2019 წლის 11 დეკემბრის წერილის (N17957) საფუძველზე ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება, ვინაიდან კომპანიის განმარტებით აღნიშნული პროექტი საჭიროებს გარკვეული საკითხების დაზუსტებას და დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენას. შესაბამისად სამინისტრო აჩერებს აღნიშნულ პროექტზე დაწყებულ ადმინისტრაციულ წარმოებას.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - შპს „ეისიი მეტალსის“ მიერ ქ. თბილისში სორტული ნაგლინის წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის (ლითონის ცხლად დამუშავება) პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, შპს „ეისიი მეტალსის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ქ. თბილისში სორტული ნაგლინის წარმოების ქარხნის მოწყობისა და ექსპლუატაციის (ლითონის ცხლად დამუშავება) პროექტის სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი)სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკოპინგის ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „ეისიი მეტალსის“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს „ეისიი მეტალსი“ უზრუნველყოფს გადამუშავებული სკოპინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ყველა ზემოაღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით.

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში შპს „ოთო ტრანსის“ ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ოთო ტრანსი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, დასახლება კახაბერი; 2019 წლის 22 ნოემბერს შპს „ოთო ტრანსმა“ სამინისტროში წარმოადგინა ქ. ბათუმში, დასახლება კახაბერის მიმდებარე ტერიტორიაზე ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი-https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17150). მიმდინარე წლის 27 ნოემბერს შპს „ოთო ტრანსს“ გაეგზავნა ხარვეზის წერილი (N11693/01) დაზუსტებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის სამინისტროში წარმოდგენის შესახებ.  2019 წლის 6 დეკემბერს შპს „ოთო ტრანსმა“ სამინისტროში აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინა დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება, რაზეც სამინისტრომ თავიდან დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება.  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. რუსთავში შპს ,,ჯეოსთილის" მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, შპს „ჯეოსთილის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ქ. რუსთავში შპს ,,ჯეოსთილის" მეტალურგიული საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტის სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი)სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკოპინგის ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „ჯეოსთილის“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს „ჯეოსთილი“ უზრუნველყოფს გადამუშავებული სკოპინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ყველა ზემოაღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით.

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში სს ,,ონის კასკადის’’ მდ. რიონზე ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონზე  ონის ჰესების კასკადის   მშენებლობა და ექსპლუატაცია.დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა: ონის მუნიციპალიტეტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ონის  კასკადი’’დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geდაინტერესებულ საზოგადოებას ეცნობა, რომ სს „ონი კასკადმა” 2017 წლის 27 დეკემბერს სამინისტროში საჯარო განხილვის მიზნით წარმოადგინა „მდ. რიონზე ონის ჰესების კასკადის (ონი 1 ჰესი 122.4 მგვტ; ონი 2 ჰესი 83.8 მგვტ) მშენებლობისა და ექსპლუატაციის” პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომელზეც ადმინისტრაციული წარმოება დაიწყო გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.„გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის” 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/53).2019 წლის 15 თებერვალს (წერილი N04/238, https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/11399) სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით, სამინისტროში წარმოადგინა სს „ონი კასკადის“ „მდინარე რიონზე, 206.1 მგვტ სიმძლავრის „ონის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის“ პროექტი თანდართული დოკუმენტაციით. პროექტის სირთულის გათვალისწინებით და საჯარო განხილვის დროს სამინისტროს მიერ კომპანიისათვის წარდგენილი შენიშვნებიდან გამომდინარე, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26–ე მუხლის მე–4 პუნქტის შესაბამისად და ,,მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 79-ე მუხლის მე-2 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოხდა ადმინისტრაციული წარმოებისათვის კანონით დადგენილი ვადის გაზრდა 2019 წლის 25 აპრილამდე (https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/11416). 2019 წლის 17 ივნისს (N 6081/01), სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს ეცნობა, რომ სამინისტროში მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე გამოიკვეთა რიგი საკითხები, რომლებიც საჭიროებდნენ კომპანიის მხრიდან დაზუსტებას და დამატებითი ინფორმაციის სამინისტროში წარმოდგენას. შესაბამისად, „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად და „მშენებლობის ნებართვის გაცემის წესისა და სანებართვო პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2009 წლის 24 მარტის №57 დადგენილების 79-ე მუხლის „ე“ ქვეპუნქტის საფუძველზე მოხდა ადმინისტრაციული წარმოებისათვის კანონით დადგენილი ვადის გაზრდა 2019 წლის 20 სექტემბრამდე (ბრძანება N101-04).საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 2 სექტემბერის №1932 განკარგულებით, მშენებლობის ნებართვის ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 18 დეკემბრამდე (განკარგულება N1932). 

სკოპინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს „მარიამი 2019“-ის ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქაღალდის ნარჩენების გადამუშავება (ნარჩენების აღდგენა);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მარიამი 2019“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ქინძმარაულის ქ. N40დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 31 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "გრინლანდიას" საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გრინლანდია"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თელავის მუნიციპალიტეტში, სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის-მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (სამეწარმეო მიზნით) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მიწისქვეშა მტკნარი წყლის (146 000 მ3) სამეწარმეო მიზნით მოპოვება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფ. წინანდლის მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შ.პ.ს "ნახიდური ჰესი"-ს მდ. ხრამზე 7,8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის "ნახიდური ჰესი"-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდინარე ხრამზე 7,8 მგვტ დადგმული სიმძლავრის "ნახიდური ჰესი"-ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ნახიდური ჰესი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 31 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge