ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - 2018 წლის 1 იანვრამდე გზშ-ის სფეროში გაცემულ აღმჭურველ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის შესახებ

როგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსი“, რომლის შესაბამისად, 2018 წლის 1 იანვრამდე გზშ-ის სფეროში გაცემული შესაბამისი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები ინარჩუნებს იურიდიულ ძალას 2021 წლის 1 იანვრამდე.კოდექსის 48-ე მუხლის მე-4 ნაწილის შესაბამისად, პირი, რომელზედაც 2018 წლის 1 იანვრამდე გზშ-ის სფეროში გაცემულია შესაბამისი აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი, ვალდებულია 2021 წლის 1 იანვრამდე, განცხადების საფუძველზე მოითხოვოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემა. სამინისტრო აღნიშნული აღმჭურველი ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის საფუძველზე, კოდექსით გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემისთვის განსაზღვრული პროცედურების გარეშე, მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით გასცემს გარემოსდაცვით გადაწყვეტილებას. ასეთ შემთხვევაში აღნიშნული პირი თავისუფლდება კოდექსით დადგენილი გზშ-ის მოსაკრებლის გადახდისგან.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - შპს „RMG Gold“-ის საყდრისის საბადოზე კარიერებიდან და ფუჭი ქანების სანაყაროებიდან დრენირებული დაბინძურებული წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის  მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „RMG Gold“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: დმანისის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 1 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება- გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვებაში, შპს „ალფას“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ალფა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 14 ივლისამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. ბათუმში, შპს „იმგეს“ წყალში ხსნადი საღებავების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალში ხსნადი საღებავების წარმოება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „იმგე“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის II შესახვევი N2 ა;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 31 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარედ უსახელო ღელეს კალაპოტში გამონამუშევარი ფუჭი ქანების N11 სანაყაროსა და წყალგამტარი არხის მოწყობის პროექტი

 2020 წლის 23 ივნისს  სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვერტყვიჭალას მიმდებარედ უსახელო ღელეს კალაპოტში გამონამუშევარი ფუჭი ქანების N11 სანაყაროსა და წყალგამტარი არხის მოწყობის პროექტის სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26757).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ  N6034/01  წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - შპს "მარინის" თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორიაზე ასფალტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "მარინი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, მდ. ჩოლაბურის მიმდებარე ტერიტორია დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და  მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის  სამინისტროს 2020 წლის 10 ივლისის ჩათვლით,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „ჯორჯიან ალმონდ გარდენის“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წალასყურში სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯორჯიან ალმონდ გარდენი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელ წალასყური;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 ივლისის ჩათვლით. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

ინფორმაცია - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით

2020 წლის 19 ივნისს, სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/26749) ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე, რომელიც ეხება საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტს.გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 26 ივნისს, სამინისტროს მიერ საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტთან გაგზავნილი იქნა სახეობათა კონსერვაციის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი „ნაკრესის“ შენიშვნები აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირევით (წერილი N 5888/01).

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჩხერე-ქვემო ხევის-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის მონაკვეთი კმ 10.6-კმ 20.6-ის (ლოტი 3), მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუტაციის პროექტი

სამინისტროს მოთხოვნის შესაბამისად 2020 წლის 20 მაისს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის საჩხერე-ქვემო ხევის-უზუნთა-შქმერი-ზუდალის საავტომობილო გზის მონაკვეთი კმ 10.6-კმ 20.6-ის (ლოტი 3), მშენებლობა-რეკონსტრუქციის და ექსპლუტაციის პროექტზე წარმოადგენილ დაზუსტებული დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25643 ) - მიმდინარე წლის 25 ივნისის N 5842/01 წერილის შესაბამისად სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტებამდე კვლავ შეაჩერა ადმინისტრაციული წარმოება.