ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში შპს "გამწვანება კრწანისის" სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გამწვანება კრწანისი"დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 1 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, მდ. თეძამზე წყალსაცავის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 8 თებერვალს  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება (N04/214) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე  იხ. განცხადების. ლინკისამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, შუამდგომლობით მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს (N 1408/01),  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 18 მარტამდე გაგრძელების შესახებ.     2019 წლის 15 თებერვლის საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  (N 31-04) ბრძანების საფუძველზე,  ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 18 მარტის ჩათვლით.შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geზემოაღნიშნულ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.

სკოპინგის განცხადება - შპს „თბილსერვის ჯგუფის” თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - თბილისის მყარი საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონის ექსპლუატაციაში შეტანილი ცვლილებების პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი - შპს „თბილსერვის ჯგუფი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ნორიო - (დიდი ლილოს მიმდებარე ტერიტორია)დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 13 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ონის მუნიციპალიტეტში სს ,,ონის კასკადის’’ მდ. რიონზე ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. რიონზე  ონის ჰესების კასკადის   მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა : ონის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ონის  კასკადი’’დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geგაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.

განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. მარტყოფში ვაზიანის მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „აშკავეთის“ გაჯის საამქროს მიმდინარე საქმიანობაზე ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

2018 წლის 22 ოქტომბერს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს „აშკავეთის“ გაჯის საამქროს მიმდინარე საქმიანობის გაგრძელების შესახებ გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება. (იხ. განცხადების ლინკი: http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/188 )მიმდინარე წლის 4 თებერვალს, შპს „აშკავეთის“ დირექტორმა   წერილობით მიმართა სამინისტროს, რომლის თანახმადაც, ამ ეტაპზე კომპანია ვერ უზრუნველყოფს სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის მოწოდებას და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა.აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. 

სკოპინგის განცხადება - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის“ ქ. ხაშურის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციის" პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - ქ. ხაშურის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი - შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - ქ. ხაშური და მიმდებარე ტერიტორიებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - თიანეთისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე, სს „იორი ენერჯის“, „მდ. იორზე „პალდო“ ჰესის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი“

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება - დერივაციული ტიპის ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი - სს „იორი ენერჯი”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი - თიანეთისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 8 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება- მესტიის მუნიციპალიტეტში, შპს ,,კავკასენერგოს’’ საპროექტო ჰიდროელექტროსადგურის (ქვესადგურების) ,,ნენსკრას’’ სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად, დროებით ელექტროენერგიით მომარაგების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საპროექტო ჰიდროელექტროსადგურის (ქვესადგურების) ,,ნენსკრას’’ სამშენებლო სამუშაოების საწარმოებლად, დროებით ელექტროენერგიით მომარაგების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,კავკასენერგო’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 18 იანვარს  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება (N04/94) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზესამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, მიზანშეწონილად მიიჩნია გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 20 მარტამდე გაგრძელება,   2019 წლის 30 იანვარს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  (N 21-04) ბრძანების საფუძველზე,  ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 19 მარტის ჩათვლით.მიმდინარე წლის 11 თებერვალს  სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“   მომართა სამინისტროს წერილობით და წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია (N 401/01)დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჯვარი-წყალტუბოს 500 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის და ქვესადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა : წალენჯიხის, ჩხოროწყუს, მარტვილის, ხონის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა’’;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 მარტის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geზემოაღნიშნულ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.