ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება -ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: რიცეულა ჰესის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაცია’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ამბროლაურის მუნიციპალიტეტი,  სოფ. სადმელის მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 3 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ახალციხე-ბათუმის 220 კვ-იანი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (შუახევი-ბათუმის 52 კმ-იანი მონაკვეთის) პროექტი

2019 წლის 15 თებერვალს  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოადგინა  განცხადება (N04/233) გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე  იხ.განცხადების ლინკისამინისტრომ პროექტის სიღრმისეული განხილვისა და საფუძვლიანი შესწავლის მიზნით, შუამდგომლობით  მიმართა საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების  სამინისტროს  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით დაწყებული  ადმინისტრაციული წარმოების ვადის 2019 წლის 30 აპრილამდე გაგრძელების შესახებ.     2019 წლის 6 მარტს  საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს  (N 42-04) ბრძანების საფუძველზე,  ადმინისტრაციული წარმოების ვადა გაგრძელდა 2019 წლის 30 აპრილამდე.შესაბამისად დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 30 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე:eia@mepa.gov.ge ზემოაღნიშნულ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.

სკრინინგის განცხადება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’ ალაზანი ჰესის ძალური კვანძების ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის განთავსების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ალაზანი ჰესის ძალური კვანძების ტერიტორიაზე წარმოქმნილი ჩამდინარე წყლების ბიოლოგიური გამწმენდი დანადგარის განთავსების პროექტი;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს საერთაშორისო ენერგეტიკული კორპორაციის’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვეჯინი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ადიგენის მუნიციპალიტეტში, დაბა აბასთუმნის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: დაბა აბასთუმნის წყალარინების სისტემებისა და ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მშენებლობა-ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ადიგენის მუნიციპალიტეტი, დაბა აბასთუმანი დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  2 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - 10 000 მ3 ტევადობის (160000 ტ. წლიური ტვირთბრუნვით) ნავთობბაზის (საცავის) მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობბაზის (საცავის) მშენებლობა და ექსპლუატაციასაქმიანობის განმახორციელებელი: შპს “სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი” დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. სამტრედია, ბახტაძის ქუჩა, ჩიხი 1, #23,დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის შიდა სახელმწიფოებრივი საავტომობილო გზის 116-ე კმ-ზე არსებულ მეწყრულ უბანზე (შავი ღელე) საავტომობილო გზის რეკონსტრუქციასაქმიანობის განმახორციელებელი: საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ეცერიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 1 აპრილამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამხარისხებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციასაქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „მ.გ.ლ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი,რიონჰესის ტერიტორია,წყალწითელის მიმდებარედწერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 20 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქალაქ ბათუმში საღებავების დამამზადებელი საწარმოს მოწყობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საღებავების დამამზადებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაციასაქმიანობის განმახორციელებელი:ფიზიკური პირი ჯემალ იაკობაძედაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქალაქი ბათუმი, ფრიდონ ხალვაშის გამზ.დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 20 მარტამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge