ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება - 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

მიმდინარე წლის 17 იანვარს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა განცხადება 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ. იხ. განცხადების ლინკი.მიმდინარე წლის 17 იანვარს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ განმეორებით  მომართა სამინისტროს წერილობით, პროექტში შესატანი ცვლილებების ასახვის გამო და ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტა. სს„საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ განმარტებით, ადმიმისტრაციული პროცედურის დაწყების თაობაზე განცხადება და შესაბამისი დოკუმენტაცია წარმოდგენილი იქნება დამატებით.აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკრინინგის განცხადება - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სს „ნენსკრა ჰიდროს“ ნენსკრა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნენსკრა ჰესის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ნენსკრა ჰიდრო“დაგეგმილი საქმიანობის განხოლციელების ადგილი: მესტიის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის  28 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება - 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე

2018 წლის 27 დეკემბერს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ სამინისტროში წარმოადგინა განცხადება 220კვ ეგხ. „ხელედულა-ლაჯანურის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის დასკვნის მიღების თაობაზე.იხ.  განცხადების ლინკი2019 წლის 16 იანვარს სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემამ“ წერილობით მიმართა სამინისტროს, პროექტში შესატანი შესაძლო ცვლილებების ასახვის თაობაზე  და მოითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.

სგშ - სკრინინგის განცხადება - „გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმა“

 სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: „გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების (გუდაურის მაღლობების) განაშენიანების რეგულირების გეგმა“დამგეგმავი ორგანო: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: დუშეთის მუნიციპალიტეტი, გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორია (ე.წ. გუდაურის მაღლობები - მთა „ვარცლა“) წარმოდგენილ სკრინინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 23 იანვრის ჩათვლით მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება - მდ. ჩვეშურაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ჩვეშურაზე სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტიდაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ონის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 თებერვლის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილ განცხადებაზე ადმინისტრაციული წარმოება მიმდინარეობს "გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის" 48-ე მუხლის პირველი ნაწილის შესაბამისად, რომლის თანახმად, 2018 წლის 1 იანვრამდე „გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შემთხვევაში, გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება გაიცემა 2018 წლის 1 იანვრამდე გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის გაცემისთვის დადგენილი წესით.,,გარემოზე ზემოქმედების ნებართვის შესახებ“  საქართველოს კანონი არ აკისრებს ადმინისტრაციულ ორგანოს ვალდებულებას განათავსოს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე განცხადება ოფიციალურ ვებ. გვერდზე, მიუხედავად ამისა, სამინისტრო საზოგადოების ინფორმირებისთვის უზრუნველყოფს შემოსული განცხადებების ვებ. გვერდზე განთავსებას, ასევე შესაბამისი ადმინისტრაციული წარმოების ვადების გათვალისწინებით, განსაზღვრავს საზოგადოებისგან შენიშვნების მიღების ვადას.

გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე- ქ. ქუთაისში, შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანას“ 2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 2.6 ტ/სთ (2000 ტ/წელ) წარმადობის, 2 ტ ტევადობის ლითონსადნობი ინდუქციური ღუმელის მოწყობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის ადგილმდებარეობა : ქ. ქუთაისი, ავტომშენებელის ქუჩა N88 ქ, დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქუთაისის ავტომექანიკური ქარხანა“დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 7 მარტის  ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - 2019 წლის 10 იანვრის განცხადებაში ხარვეზის გასწორების შესახებ

გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 10 იანვარს, სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება - ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებააღნიშნულ განცხადებაში დაშვებული იყო ტექნიკური შეცდომა, კერძოდ: დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნებისა და მოსაზრებების მიღების  ვადად მითითებული იყო 2019 წლის 14 იანვარი ნაცვლად 18 იანვრისა.  შესაბამისად შესწორდა  საზოგადოებისგან შენიშვნების წარდგენის თარიღი. გთხოვთ, იხილოთ განახლებული განცხადების ტექსტი შესაბამის ლინკზე - http://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/8349

სკრინინგის განცხადება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების (გრანულირებული კარბამიდი) გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და  ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგური”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმიგარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2018 წლის 26 დეკემბრის N 11643/01 წერილის პასუხად შპს ,,ბათუმის საზღვაო ნავსადგურმა” დამატებით წარმოადგინა ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტზე ( ბათუმის საზღვაო ნავსადგურის მე-7 ნავმისადგომის ტერიტორიაზე ნაყარი ტვირთების (გრანულირებული კარბამიდი) გადასატვირთი ტერმინალის მოწყობა და  ექსპლუატაცია) დაზუსტებული ინფორმაცია, რის საფუძველზეც სამინისტრო აგრძელებს ადმინისტრაციულ წარმოებას. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 18 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - შპს ,,ჯორჯია შენკე ფაუერ ინვესტმენტი’’-ის 23 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელქტროსადგურის (აკავერთა ჰესი) მშენებლობა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 23 მგვტ სიმძლავრის ჰიდროელქტროსადგურის (აკავერთა ჰესი) მშენებლობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,ჯორჯია შენკე ფაუერ ინვესტმენტი’’დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:   ქედას მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 28 იანვრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge