ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება (5000 მ³ მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი)

2020 წლის 23 სექტემბერს შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა ტერმინალის მიმდინარე საქმიანობის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (5000 მ³ მოცულობის (5 ცალი) ნავთობპროდუქტების საცავი რეზერვუარის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი) გზშ-ის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28088 ). სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ინფორმაცია განთავსდა, ასევე ზემოაღნიშნულ პროექტზე გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შსახებ (იხ. ლინკი- https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29228 ).  2020 წლის 26 ნოემბერს შპს ,,ბათუმის ნავთობტერმინალის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა დამატებითი/დაზუსტებული დოკუმენტაცია. დამატებით/დაზუსტებულ დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი მარშალ გელოვანის გამზირი. N6; ან ელ. ფოსტის მისამართზე eia@mepa.gov.ge     

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, შპს „ლაგოდეხავტოგზის“ ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (30 ტ/სთ წარმადობის ქარხნის ნაცლად 120 ტ/სთ წარმადობის ქარხნის მოწყობა და ექსპლუატაცია) პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  ასფალტ-ბეტონის ქარხნის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება   (30 ტ/სთ წარმადობის ქარხნის ნაცლად 120 ტ/სთ წარმადობის ქარხნის მოწყობა და ექსპლუატაცია);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ლაგოდეხავტოგზა”დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ფონა;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 26 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ქ. ქუთაისში, ახალგაზრდობის გამზ. N19-ში შპს "პოლიმერის" პოლიეთილენის ნარჩენების გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენის  გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) და პლასტმასის ნაკეთობათა საწარმოს (ნარჩენების აღდგენა) მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „პოლიმერი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქუთაისი, ახალგაზრდობის გამზ. N19;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 17 დეკემბრამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კოდისწყაროში, შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კოდისწყაროში მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვეგვერდზე (იხ. ლინკი)ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შპს "საქართველოს უნივერსალურმა ჯგუფმა" სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია.  დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებაზე წარმოდგენილი დამატებით ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გელათში ინდივიდუალური მეწარმე ირაკლი ნიშნიანიძის ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავი) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ინდივიდუალური მეწარმე ირაკლი ნიშნიანიძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გელათი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 4 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. რუისპირში შპს „აბს“ მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (ღორღი) გადამუშავების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის (ღორღი) გადამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,აბ’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი რუისპირი;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 25 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - მცხეთის მუნიციპალიტეტში, შპს „ჯეო ფაუერის“ მდ. მტკვარზე 15 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „ძეგვი ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. მტკვარზე 15 მგვტ დადგმული სიმძლავრის კალაპოტური ტიპის ჰესის „ძეგვი ჰესის“ მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯეო ფაუერი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მცხეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ძეგვიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 15 დეკემბრამდე მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში, შპს "ნათს ინქორფორეითიდის" მიერ სამელიორაციო სისტემის, წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 შპს "ნათს ინქორფორეითიდის" მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში სამელიორაციო სისტემის, წყალშემკრები ჰიდროტექნიკური ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგრევრდზე (იხ. ლინკი). ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შპს "ნათს ინქორფორეითიდმა" სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია.  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებაზე წარმოდგენილი დამატებით ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ზემო გურგენიანში მდ. ნინოსხევის მარჯვენა სანაპიროზე, ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნაპირსამაგრი გაბიონის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ზემო გურგენიანი.  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge