ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს „სანიტარის“ მიერ, სახიფათო ნარჩენების განთავსების (ნაგავსაყრელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის) პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, შპს „სანიტარის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სახიფათო ნარჩენების განთავსების (ნაგავსაყრელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის) პროექტის სკოპინგის განცხადება და სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი)სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე სკოპინგის ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „სანიტარის“ მიერ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციაზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს „სანიტარი“კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს გადამუშავებული სკოპინგის დოკუმენტაციის წარმოდგენას ყველა ზემოაღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით.

სკრინინგის განცხადება - ქ. ზუგდიდში, დემურიას ქ. №1-ში შპს „კოლხეთი ცემენტის“ ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ კოლხეთი ცემენტი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ზუგდიდი, დემურიას ქ. №1; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 6 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში შპს „რეციკლინგის“ სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 1 ნოემბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში შპს „რეციკლინგის“ მიერ წარმოდგენილი იქნა სახიფათო და არასახიფათო ნარჩენების წინასწარი დამუშავების და აღდგენის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში(იხ. განცხადების ლინკი).  სამინისტროს მიერ ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე გზშ ანგარიშში გამოვლენილ იქნა რიგი ხარვეზები, რის გამოც სამინისტრომ შპს „რეციკლინგის“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილ გზშ ანგარიშზე შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოება.დამატებით გაცნობებთ, რომ სამინისტრო მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით იმსჯელებს მას შემდეგ, რაც შპს „რეციკლინგი“კანონმდებლობით დადგენილი წესით უზრუნველყოფს გადამუშავებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის წარმოდგენას ყველა ზემოაღნიშნული შენიშვნის გათვალისწინებით.

ხარვეზის წერილი- ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის (სილაურის) მიმდებარე ტერიტორიაზე სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 15 ნოემბერს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე (იხ. განცხადების ლინკი). აღნიშნული პროექტის სკრინინგის განცხადებაში გამოვლინდა რიგი უზუსტობები, რის შესახებაც სამინისტრომ წერილით მიმართა შპს „ქიუ ემ სის“. გაცნობებთ, რომ სამინისტრო კანონმდებლობის შესაბამისად სკრინინგის გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით აღნიშნულ პროექტზე ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც შპს „ქიუ ემ სი“ უზრუნველყოფს განახლებული სკრინინგის განცხადების წარმოდგენას. 

სკრინინგის განცხადება - ქ. ბათუმში შპს „ოთო ტრანსის“ ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ოთო ტრანსი”; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ბათუმი, დასახლება კახაბერი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 6 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე: თბილისი-მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: თბილისი-მახინჯაურის სარკინიგზო მაგისტრალის მოდერნიზაციის პროექტის ფარგლებში, ზესტაფონი-ხარაგაულის მონაკვეთის პროექტში შეტანილი ცვლილებები.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს რკინიგზა“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ზესტაფონის და ხარაგაულის მუნიციპალიტეტები. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტში, შპს ,,თი ეს გრუპის’’ ცემენტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ცემენტის წარმოება (კლინკერის, თაბაშირის და დანამატების დაფქვით); დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს ,,თი ეს გრუპი’’;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თეთრიწყაროს  მუნიციპალიტეტი, სოფ. მარაბდა; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 5 დეკემბრამდე,  მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება: ქუთაისი - ალპანა - მამისონის გზის (ნამოხვანი - ალპანას მონაკვეთი) ცვლილებების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქუთაისი - ალპანა - მამისონის გზის (ნამოხვანი - ალპანას მონაკვეთი)  ცვლილებების პროექტი.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენკა რენიუებლსი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოსა და ცაგერის მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 9 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ხელვაჩაურის რაიონში, სოფ. განახლებაში შპს „ჯითი ელექტრიკ კომის“ ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს  „ჯითი ელექტრიკ კომ“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხელვაჩაურის რაიონი, სოფ. განახლება;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 23 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge