ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ტყიბულას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

2020 წლის 3 სექტემბერს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ ტყიბულის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ტყიბულას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების სკრინინგის გადაწყვეტილების მიღების მიზნით წარმოდგენილი განცხადება თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28014).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 8663/01  წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში შპს "ვესტ ჯორჯიას" ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 20 აგვისტოს სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით შპს "ვესტ ჯორჯიას" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფელ ახალსოფელში ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში. აღნიშნული სკოპინგის ანგარიში თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ 2020 წლის 10 სექტემბერს შპს "ვესტ ჯორჯიამ" მომართა სამინისტროს პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე, შესაბამისად 2020 წლის 10 სექტემბერს დაგეგმილი საჯარო განხილვა აღარ გაიმართება (იხ. ლინკი).   

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ნამახვანი-ტვიში-ლაჯანურის“ გაყვანის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  წყალტუბოს, ტყიბულისა და ცაგერის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 6 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ზე, არსებული მეწყრული უბნის ასაქცევი გვირაბის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 2020 წლის 25 ივნისს სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ფშაველი-აბანო-ომალოს საავტომობილო გზის 56-ე კმ-ზე, არსებული მეწყრული უბნის ასაქცევი გვირაბის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში. აღნიშნული სკოპინგის ანგარიში თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ 2020 წლის 9 სექტემბერს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა მომართა სამინისტროს პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით. აღნიშნულიდან გამომდინარე სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

სკრინინგის განცხადება - შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის" გორის მუნიციპალიტეტის, სოფელ ვარიანში მდინარე დიდი ლიახვის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. დიდი ლიახვის ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, სოფელ ვარიანი. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge პროექტთან დაკავშირებით წარმოდგენილია დამატებითი ინფორმაცია (იხ. ლინკი)

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვების მიმდებარე ტერიტორიაზე 110/35/10 კვ ძაბვის ქვესადგური „გამარჯვება“-ს და 35 კვ ძაბვის ელექტრო-გადამცემი ხაზის „გამარჯვება-ვაზიანი“- ს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  35 კილოვოლტი მიწისზედა ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა და 110 კილოვოლტი ქვესადგურის განთავსება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „ენერგო-პრო ჯორჯია“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 4 ივნისს გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" მიერ  სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში.  აღნიშნული გზშ-ის ანგარიშები განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ბმული https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25696).სამინისტრომ გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.სამინისტრო ადმინისტრაციულ წარმოებას განაახლებს მას შემდეგ, რაც  სს „კავკასიის ქარის კომპანია" წარმოადგენს დამატებით ინფორმაციას ზემოაღნიშნული შენიშვნების გათვალისწინებით.

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქ. N8-ში შპს „კაპაროლ ჯორჯიას“ საღებავების საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მშრალი ნარევის საამქროში ასპირაციულ სისტემებში ციკლონების გამოყენება (ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება);  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "კაპაროლ ჯორჯია"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, ალექსანდრე ქართველიშვილის ქ. N8; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 17 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ

2020 წლის 18 აგვისტოს სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია:  1. ქ. ბათუმში, სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (წარმადობის გაზრდა) პროექტი (იხ. სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე განთავსების ბმული);2. ქ. ქუთაისში, „სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის ეროვნული ცენტრის“ სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენების) ინსინერაციის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაცის პირობების ცვლილების პროექტი (იხ. სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე განთავსების ბმული);3. ქ. თბილისში, სსიპ „ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის“ ტერიტორიაზე, სახიფათო ნარჩენების (სამედიცინო ნარჩენები) ინსინერაციის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (წარმადობის გაზრდა) პროექტი (იხ. სამინისტროს ოფიციალურ ვებ. გვერდზე განთავსების ბმული); დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ მიმდინარე წლის 27 აგვისტოს სამინისტრომ, N 8261/01 წერილის შესაბამისად, ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.ამასთან გაცნობებთ, რომ სამინისტრო სკოპინგის დასკვნების გაცემის მიზნით ზემოაღნიშნულ პროექტებზე ადმინისტრაციულ წარმოებებს დაიწყებს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ შესაბამისად სრულყოფილი დოკუმენტაციის წარმოდგენის შემდეგ.