ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - შპს „ბაგო“-ს გაზსადენის მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 8 კმ სიგრძის გაზსადენის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბაგო“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მინიციპალიტეტის და ქ. რუსთავის ტერიტორიები; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 10 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებების (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია) პროექტი

2019 წლის 30 ოქტომბერს შპს "აკვაჰიდროენერჯის" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იყო სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება მდ. ლაჯანურის ხეობაში "ლაჯანური 3 ჰესის" მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტში შეტანილი ცვლილებებს (ძირითადი კომუნიკაციების განლაგების მოდიფიკაცია). აღნიშნული განცხადება განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი).შპს "აკვაჰიდროენერჯიმ" 2019 წლის 24 დეკემბრის წერილის (N18888) საფუძველზე ითხოვა ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერება. შესაბამისად სამინისტრო აჩერებს აღნიშნულ პროექტზე დაწყებულ ადმინისტრაციულ წარმოებას.

სკრინინგის განცხადება - ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ვლადიმიროვკას მიმდებარე ტერიტორიაზე სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტოს სასარგებლო წიაღისეულის (ვულკანური წიდის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვება; ლიცენზიის გამცემი ორგანო: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ვლადიმიროვკას მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გაჩიანში შპს „ჯი ეი ეფ გრუპ“-ის ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი;

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯი ეი ეფ გრუპ“ ; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გაჩიანი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 9 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - ქ. თბილისში, შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ არსებული ამორფული ბორის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

გაცნობებთ, რომ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ქ. თბილისში არსებული ამორფული ბორის საწარმოს ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში (იხ. ლინკი) მიმდინარე წლის 20 დეკემბერს შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ მიერ სამინისტროში დამატებით წარმოდგენილი იქნა იმ პირების ხელმოწერები, რომლებიც მონაწილეობდნენ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადებაში

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის სარფი-თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარის მონაკვეთის (მდინარე მალთაყვიდან მდინარე სუფსამდე) მშენებლობა და ექსპლუატაცია

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის სარფი-თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარის მონაკვეთის (მდინარე მალთაყვიდან მდინარე სუფსამდე) მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტებში, სოფ. ველისციხიდან სოფ. კაკაბეთამდე (ცენტრალური მაგისტრალიდან სოფ. ჭერემის გავლით) გზის რეკონსტრუქციისა და მშენებლობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: გზის რეკონსტრუქცია და მშენებლობა;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: მუნიციპალური განვითარების ფონდი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანისა და საგარეჯოს მუნიციპალიტეტები;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 24 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება- ხაშურის მუნიციპალიტეტის სოფ. გომში ი/მ თამაზ გონგლაძის ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ავტოგასამართი სადგურის რეკონსტრუქცია და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: ი/მ თამაზ გონგლაძე; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ხაშურის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გომი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 8 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - „მდ. მალთაყვადან მდ. სუფსამდე გზის მშენებლობა-ექსპლუატაციის (საერთაშორისო ე–70 სენაკი–ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის ნაწილი – სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზა - ლოტი 2, ეტაპი 3)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: „მდ. მალთაყვადან მდ. სუფსამდე გზის მშენებლობა-ექსპლუატაცია“ დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: სამეგრელო - ზემო სვანეთის და გურიის რეგიონები; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 21 თებერვლამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge