ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება დამატებითი ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, შპს "კომპოზიტური მასალების" კომპოზიტური პლაკირებული ფხვნილების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის (შუალედური პროდუქტის ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერების წარმოება) პროექტი

გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 3 ივლისს სამინისტროს ვებგვერდზე განთავსდა სკრინინგის განცხადება შპს "კომპოზიტური მასალების" კომპოზიტური პლაკირებული ფხვნილების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის (შუალედური პროდუქტის ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერების წარმოება) პროექტის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).მიმდინარე წლის 23 ივლისს შპს "კომპოზიტური მასალების" მიერ სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა დამატებით ინფორმაცია დაგეგმილ საქმიანობასთან დაკავშირებით. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 5 აგვისტომდე, მისამართზე; ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.geდაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კომპოზიტური პლაკირებული ფხვნილების  საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია (შუალედური პროდუქტის ქიმიური დამუშავებით ქიმიური ნივთიერების წარმოება);დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს "კომპოზიტური მასალები";დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი;

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ - ცაგერის მუნიციპალიტეტში, შპს "ჯონოული 2"-ის მდ. ჯონოულზე 32 მგვტ დადგმული სიმძლავრის ჰიდროელექტროსადგურის (ჯონოული 2 ჰესის) მშენებლობა და ექსპლუატაცია.

შპს „ჯონოული 2“-ს მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების გაცემის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილი იქნა, ცაგერის მუნიციპალიტეტში, მდინარე ჯონოულზე 32 მგვტ. დადგმული სიმძლავრის „ჯონოული 2 ჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და კანონით გათვალისწინებული თანდართული დოკუმენტაცია. (იხ. ლინკი) დაინტერესებული საზოგადოების მიერ წარმოდგენილი შენიშვნების საფუძველზე, 2020 წლის 23 ივლისს (წერილი N7005/01) სამინისტრომ  პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების შესახებ.

სკოპინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გაჩიანში შპს „ჯი ეი ეფ გრუპ“-ის ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება.დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჯი ეი ეფ გრუპი“.დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გაჩიანი.დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2020  წლის  17 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის  მისამართზე : eia@mepa.gov.ge.   

სკრინინგის განცხადება - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფელი ახაშენის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შპს „მრეწველობა 2020“-ის ინერტული მასალების სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქრო მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ქვიშა-ხრეშის სამსხვრევ-დამახარისხებელი საწარმოს ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „მრეწველობა 2020“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გურჯაანის მუნიციპალიტეტი, სოფელი ახაშენის მიმდებარე ტერიტორია  შპს "მრეწველობა 2020-მა" სამინისტროს შენიშვნების გათვალისწინებით წარმოადგინა განახლებული სკრინინგის განცხადება, რომლის საფუძველზეც სამინისტრომ უზრუნველყო ადმინისტრაციული წარმოების გაგრძელება. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 4 აგვისტოს ჩათვლით, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - შპს „ჯორჯიან ალმონდ გარდენის“ გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წალასყურში სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „ჯორჯიან ალმონდ გარდენის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფელ წალასყურში სარწყავი (სამელიორაციო) სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგრევრდზე (იხ. ლინკი )  ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით შპს „ჯორჯიან ალმონდ გარდენმა“ სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია.  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებაზე წარმოდგენილი დამატებით ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 3 აგვისტომდე. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „ოდის“ ქ. გორში, სოფ. მეჯვრისხევში კომბინირებული სასუქის დამამზადებელი საწარმოს მოწყობის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კომბინირებული სასუქის მიღება სასუქების დაფქვისა და შერევის გზითდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ოდი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. გორი, სოფ. მეჯვრისხევი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის  4 აგვისტომდე მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - კასპის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კოდისწყაროში, შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფის“ მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი (ნარჩენების აღდგენა) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილისაქმიანობისდასახელება: მეორადი ზეთის გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილისაქმიანობისგანმახორციელებელი: შპს „საქართველოს უნივერსალური ჯგუფი“; დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: კასპის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კოდისწყარო. დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის18 სექტემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - შპს „აჭარისწყალი ჯორჯიას“ მდ. აჭარისწყალზე შუახევის ჰიდროელექტროსადგურის კასკადის (შუახევი ჰესის - 175 მგვტ და 9,8 მგვტ სხალთა ჰესის) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „აჭარისწყალი ჯორჯია; დაგეგმილისაქმიანობისგანხორციელებისადგილი: შუახევის მუნიციპალიტეტი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 31 ივლისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა დამატებითი ინფორმაციის წარმოდგენის შესახებ-საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის აბასთუმნის შემოსავლელი საავტომობილო გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შეგახსენებთ, რომ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ წარმოდგენილია აბასთუმნის შემოსავლელი გზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში თანდართული დოკუმენტაციით (იხ. ლინკი) აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, ადმინისტრაციული წარმოების ეტაპზე, სამინისტრომ გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით წერილობით მიმართა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტს.მიმდინარე წლის 20 ივლისს სამინისტროს წერილის პასუხად (იხ. წერილი) საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა აღნიშნულ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშთან დაკავშირებით წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია. დამატებით წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 7 აგვისტოს ჩათვლით,  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge