ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკოპინგის განცხადება - ორჯაჭვა 110 კვ ელ.გადამცემი ხაზი ,,ატზ-7”- ,,ატზ-8”-ის (,,ქ/ს რუსთავი-220”-დან ს.ს. ,,რუსთავი აზოტი”-ს კუთვნილ ,,ქ/ს-02”-მდე) და ერთჯაჭვა 110 კვ ელ. გადამცემი ხაზი `ატზ-8ა”-ს (ს.ს. ,,რუსთავის აზოტი”-ს კუთვნილი ,,ქ/ს-02”-დან ,,ქ/ს-01”-მდე) მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „რუსთავის აზოტი“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: რუსთავისა და გარდაბნის მუნიციპალიტეტები დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 10 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ინერტული მასალების საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება:  სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ჰაიდელბერგცემენტ ჯორჯია“ დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტის, სოფელი  ლეჟბადინი დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაუგვიანეს 2019 წლის 27 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. თბილისში შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" 1100 მ3 ტევადობის გათხევადებული აირის ბაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 1100 მ3 ტევადობის გათხევადებული აირის ბაზის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი"დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისიდაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 16 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ოზურგეთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ახალსოფლის (სილაურის) მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „ქიუ ემ სის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეში) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ქიუ ემ სი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახალსოფელის (სილაურის) მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 27 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იელის მიმდებარედ, შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ის  მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სკოპინგის შესახებ განცხადება (წერილი - N 15807), რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე ( იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/17094 ) დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2019 წლის 13 ნოემბერს სამინისტრომ N 11137/01 წერილის საფუძველზე პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახბ.

განცხადება - სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ „წყალტუბო-ახალციხის“ (500 კვ.) და „ახალციხე-თორთუმის“ (400 კვ.) საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების გაყვანის პროექტებზე ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე

2019 წლის 31 ივლისს სამინისტროს ვებ. გვერდზე განთავსდა: 1. ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „ახალციხე-თორთუმის“ (400 კვ.) პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია. იხ. განცხადების ლინკი2. წყალტუბოს, ვანის, ახალციხის და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში, სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ ორჯაჭვა ელექტროგადამცემი ხაზის „წყალტუბო-ახალციხის“ (500 კვ.) პროექტის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში და თანდართული დოკუმენტაცია. იხ. განცხადების ლინკიგარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში გამოიკვეთა, რომ წარმოდგენილი გზშ-ის ანგარიშები არ მოიცავენ სკოპინგის დასკვნებით გათვალისწინებულ საკითხებს. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის საფუძველზე სამინისტრომ აღნიშნულ პროექტებზე შეწყვიტა ადმინისტრაციულ წარმოებები. სამინისტრო  გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს განახლებული გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშების და თანდართული დოკუმენტაციის  კანონმდებლობით დადგენილი წესით წარმოდგენის შემდგომ. 

განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ქვედა ნამახვანი) პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში, მდ. რიონზე ორსაფეხურიანი ჰესების კასკადის (ტვიში ჰესი 100 მგვტ დადგმული სიმძლავრით და ნამახვანი-ჟონეთი ჰესი - 333 მგვტ დადგმული სიმძლავრით) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ენკა რინიუებლზ“,დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 იანვრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge გეოლოგია 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, რუსთავის გზატკეცილის N36-ში შპს „კავკას მეტალის“ ლითონის მავთულის ცხელი მოთუთიების (გალვანიზაციის) საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ლითონის მავთულის ცხელი მოთუთიების (გალვანიზაციის) საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „კავკას მეტალი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, რუსთავის გზატკეცილი N36; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 22 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge