ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სგშ სკოპინგის განცხადება - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიის„გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმის“ პროექტი

სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტის დასახელება: გრიგოლეთისა და ყვავილნარის სანაპირო ზოლის განაშენიანების გეგმადამგეგმავი ორგანო: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერიასტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელების არეალი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიროგორც თქვენთვის ცნობილია, 2018 წლის 1 ივლისიდან ამოქმედდა „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების (სგშ) ნაწილი - ამავე კოდექსით გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ პროცედურის გავლა სავალდებულოა იმ სტრატეგიული დოკუმენტისთვის, რომელიც წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე ადმინისტრაციული ორგანოს გამოცემულ კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტს, რომლითაც დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო კოდექსით განსაზღვრულ სექტორებში (სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, თევზჭერა, ენერგეტიკა, მრეწველობა, ტრანსპორტი, ნარჩენების მართვა, წყლის რესურსების მართვა, ელექტრონული კომუნიკაციები, ტურიზმი, დაგეგმარება და სივრცითი მოწყობა) და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები.სტრატეგიული დოკუმენტი – საქართველოს კანონმდებლობის საფუძველზე გამოცემული ადმინისტრაციული ორგანოს კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტი, რომლითაც ცალკეული სექტორებისთვის დგინდება სამომავლო განვითარების ჩარჩო „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ III თავის შესაბამისად და კოდექსის I და II დანართებით გათვალისწინებული საქმიანობების სახეობებისთვის განისაზღვრება მახასიათებლები ან/და მოცულობები.სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასება (სგშ) – „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსით“ გათვალისწინებული სტრატეგიული დოკუმენტის განხორციელებით გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე შესაძლო ზემოქმედების შესწავლისა და ზოგადი პროგნოზირების პროცედურა. სგშ მოიცავს სკოპინგს, სგშ-ის ანგარიშის მომზადებას, საზოგადოების მონაწილეობას, უფლებამოსილ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან კონსულტაციების გამართვას და მათგან მიღებული რეკომენდაციებისა და შეფასების შედეგების მხედველობაში მიღებას სტრატეგიული დოკუმენტის მიღებისას/დამტკიცებისას.სკოპინგი – პროცედურა, რომელიც განსაზღვრავს სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისთვის მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალს და ამ ინფორმაციის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების ანგარიშში ასახვის საშუალებებს.წარმოდგენილ სკოპინგის განცხადებასა და სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 4 დეკემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი №6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილის არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციის პროექტი

ფ/პ გელა გამტკიცულაშვილის მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2020 წლის 22 ოქტომბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება თელავის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნაფარეულის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული წყალსაცავის (ტბორის) ექსპლუატაციას. (იხ. ლინკი -  https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29188 ).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10297/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.  

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში, შპს „აგროსისტემს ჯის“ სასუქის დამამზადებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს „აგროსისტემს ჯი“-ს მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2020 წლის 22 ოქტომბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. შინდისში სასუქების დამამზადებელი საწარმოს მოწყობასა და ექსპლუატაციას. (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29189 ).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10615/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტბეთში (ხადიკი) ფიზიკური პირი მანუჩარ ირემაძეს მიერ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

 ფიზიკური პირი მანუჩარ ირემაძეს მიერ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით 2020 წლის 28 ოქტომბერს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ტბეთში (ხადიკი) ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდუქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/29198).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N 10609/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - 500კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ეგხ-ის „ლაჯანური-წყალტუბო“ გაყვანის პროექტი

სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის“ მიერ  სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა 500კვ ერთჯაჭვა საჰაერო ეგხ-ის „ლაჯანური-წყალტუბო“ გაყვანის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში, რომლიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28045 ).   ზემოაღნიშნულ გზშ-ის ანგარიშებთან დაკავშრებით დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ სამინისტრომ N 10597/01 წერილში მითითებული შენიშვნების გათვალისწინებით შეწყვიტა ადმინისტრაციული წარმოებები.

განცხადება - სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2020 წლის 7 სექტემბერს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტთან დაკავშირებით, გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეჩერების თაობაზე (იხ. ლინკი- https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28023). აღნიშნულთან დაკავშირებით მიმდინარე წლის 17 სექტემბერს სს „კავკასიის ქარის კომპანიამ" სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/28068). სს „კავკასიის ქარის კომპანიის" მიერ 17 სექტემბერს წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, სამინისტროში გამოგზავნილი იქნა არასამთავრობო ორგანიზაცია „საბუკოს“ და საერთაშორისო ორგანიზაცია Birdlife-ს წერილები. აღნიშნული წერილები სამინისტროს მიერ გადაგზვნილი იქნა სს „კავკასიის ქარის კომპანისთან" (წერილი N 10391/01), რომლის პასუხად სს „კავკასიის ქარის კომპანიამ" სამინისტროში წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია (წერილი N 17270).  დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: კასპის ქარის ელექტროსადგურის (დადგმული სიმძლავრე 54 მგვტ), 110 კვ ეგხ-ს და ქვესადგურის მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: კასპისა და მცხეთის მუნიციპალიტეტებიდაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს „კავკასიის ქარის კომპანია"  დამატებით წარმოდგენილ ინფორმაციასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში შპს "ელიზის" ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "ელიზი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. გამარჯვება. დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge   

სკრინინგის განცხადება - გორის და კასპის მუნიციპალიტეტებში, სს ,,ჩალიკ ჯორჯია ვინდის" მიერ საპროექტო ,,ნიგოზა-110“ ქვესადგურის ,,გორი-220“ ქვესადგურთან დამაკავშირებელი 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 110 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის გაყვანა; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სს ,,ჩალიკ ჯორჯია ვინდი“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის და კასპის მუნიციპალიტეტები; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 18 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შპს „ბორჯომჰესის“ მდ. ბორჯომულაზე 11,79 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „პლატოჰესის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ბორჯომის მუნიციპალიტეტში შპს „ბორჯომჰესის“ მდ. ბორჯომულაზე 11,79 მგვტ დადგმული სიმძლავრის „პლატოჰესის“ მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ბორჯომჰესი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბორჯომის მუნიციპალიტეტი;დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge