ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „მდ.რიონის მარცხენა ნაპირზე, ახალი ხიდის მიმდებარე უბნიდან მდ.მალთაყვამდე გზის მშენებლობისა და ექსპლოატაციის (საერთაშორისო მნიშვნელობის ე-70 სენაკი-ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის ნაწილი - სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზა - ლოტი 2, ეტაპი 2) პროექტი“

 2021 წლის 26 ივლისს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „მდ.რიონის მარცხენა ნაპირზე, ახალი ხიდის მიმდებარე უბნიდან მდ.მალთაყვამდე გზის მშენებლობისა და ექსპლოატაციის (საერთაშორისო მნიშვნელობის ე-70 სენაკი-ფოთის (შემოვლითი) საავტომობილო გზის ნაწილი - სარფის (თურქეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზა - ლოტი 2, ეტაპი 2) პროექტის“ სკოპინგის განცხადება და სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33075).  დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N9036/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „ცემი 2“ და „ცემი 3“-ის რეკონსტრუქციის პროექტი

მიმდინარე წლის 5 აგვისტოს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა ბორჯომის მუნიციპალიტეტში, სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ 35 კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზი „ცემი 2“ და „ცემი 3“-ის რეკონსტრუქციის პრეოქტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33115). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N 8911/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების (ელექტროგადამცემი ხაზი „ჭალადიდის“ გაორჯაჭვიანება) პროექტი

სს „ენერგო-პრო ჯორჯიას“ მიერ გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების მიზნით, საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია განცხადება, რომელიც ეხება  დასავლეთ საქართველოს რეგიონული ფილიალის მაღალი ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზების და ქვესადგურის მიმდინარე საქმიანობისა და ქ. ფოთში 110 კვ ქვესადგურისა და 110 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის ექსპლუატაციის პირობების პირობების ცვლილებას (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2021 წლის 26 აგვისტოს სამინისტრომ N 9096/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

სკოპინგის განცხადება - შპს "გეო + ეკო სერვისის" მიერ სასარგებლო წიაღისეულის (108 997 ტონა თიხა-თაბაშირის (გაჯი)) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის ღია კარიერული წესით მოპოვება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს "გეო + ეკო სერვისი"; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გარდაბნის მუნიციპალიტეტი, სოფ. კრწანისი;  წარმოდგენილ სკოპინგის დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 16 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6 ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge     

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ქ. თბილისში შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" 21500მ3 ტევადობის ნავთობბაზის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 2 აგვისტოს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა ქ. თბილისში შპს "სან პეტროლიუმ ჯორჯიას" 21500მ3 ტევადობის ნავთობბაზის რეკონსტრუქციისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33099).  გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, NN 9011/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნარაზენში შპს "კოლხური მოცვის" სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

მიმდინარე წლის 13 აგვისტოს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნარაზენში შპს "კოლხური მოცვის" სამელიორაციო სისტემის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33144). გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N9098/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე. 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ველისციხეში შპს „მრეწველობა 2020“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია

 მიმდინარე წლის 19 აგვისტოს სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ იქნა განცხადება გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ველისციხეში შპს „მრეწველობა 2020“-ის სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პრეოქტის სკრინინგის განცხადება (იხ. ბმული - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33155).  გაცნობებთ, რომ აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით, N9086/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე.

განცხადება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის თაობაზე - გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვების მიმდებარედ შპს „აგრარის“ სოკოს საწარმოში კომპოსტის (ნარჩენების აღდგენა) წარმოების პროექტი

 2021 წლის 10 აგვისტოს სამინისტროს ოფიცილურ ვებგვერდზე განთავსდა გარდაბნის მუნიციპალიტეტში, სოფ. გამარჯვების მიმდებარედ სოკოს საწარმოში კომპოსტის წარმოების სკრინინგის განცხადებას (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/33126). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ რომ N9030/01 წერილის შესაბამისად, სამინისტრომ ზემოაღნიშნულ პროექტებთან დაკავშირებით მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.