ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრის“ ამორფული ბორის საწარმოს (ძირითადი არაორგანული ქიმიური ნივთიერებების წარმოება) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ამორფული ბორის საწარმოს (ძირითადი არაორგანული ქიმიური ნივთიერებების წარმოება) ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „საქართველოს მაღალი ტექნოლოგიების ეროვნული ცენტრი” ;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ქ. თბილისი, ქავთარაძის N46;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 30 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტში, სოფ. ნინოწმინდაში, მდ.იორის ნაპირსამაგრი სამუშაოების პროექტი

 დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. იორის ნაპირსამაგრი სამუშაოების განხორციელება დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ნინოწმინდა დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 ივნისის ჩათვლით. მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტში, შპს „ემ ინვესტის“ სასარგებლო წიაღისეულის (ქვიშა-ხრეშის) გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის გადამუშავება;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:   შპს „ემ ინვესტი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი:  ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტი, სოფ. ლესიჭინე; დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. ახალციხეში, შპს „ატლანტ-ოილის“ ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის) მოწყობის და ექსპლუატაციის სკრინინგის განცხადება

შპს ,,ატლანტ-ოილის“ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. ახალციხეში, მიხეილ თამარაშვილის ქუჩა N 57-ში ავტოგასამართი სადგურის (ნავთობპროდიქტების საცავის) მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 17 ივნისს სამინისტრომ N 5497/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მიღების თაობაზე - ქ. რუსთავში, შპს „პოლივიმის“ პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: პოლიეთილენ-ტერეფტალატის ბოთლების რეციკლირების (ნარჩენების აღდგენა) და პოლიეთერის ბოჭკოს საწარმოს მშენებლობა და ექსპლუატაციადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი:  შპს „პოლივიმი“;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. რუსთავი, მშვიდობის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორია;დაგეგმილი საქმიანობის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 13 აგვისტომდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ყვარლის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ენისელში, მდ. ინწობას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: მდ. ინწობას ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ყვარლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ენისელი; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 ივნისამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკრინინგის განცხადება - ქ. გორში, სოფელ კარალეთში შპს „იბოლიას“ მიერ ასფალტის წარმოების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების, მათ შორის ნავთობსაცავის მოწყობის და სასარგებლო წიაღისეულის (ინერტული მასალების) გადამუშავების პროექტი.

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის წარმოების ექსპლუატაციის პირობების ცვლილებადაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „იბოლია“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. გორი. სოფელი კარალეთიდაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2020 წლის 29 ივნისამდე  მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - ქ. თბილისი შპს ,,ვარკეთილის’’ ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

შპს ,,ვარკეთილის’’ მიერ გზშ-ის ჩატარების საჭიროების დადგენის მიზნით საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში წარმოდგენილია სკრინინგის განცხადება, რომელიც ეხება ქ. თბილისში, ბერიაშვილის ქ. N12-ში ქაღალდის ნარჩენების გადამამუშავებელი საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტს (იხ. ლინკი). დაინტერესებულ საზოგადოებას გაცნობებთ, რომ 2020 წლის 16 ივნისს სამინისტრომ N 5464/01 წერილის საფუძველზე, პროექტთან დაკავშირებული გარკვეული საკითხების დაზუსტების მიზნით, მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ - სს „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაციის“ ქ. ფოთში ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებთ, რომ სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით, სს „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაციის“ მიერ სამინისტროში წარმოდგენილ იქნა ქ. ფოთში ახალ ღრმაწყლოვან მრავალფუნქციურ თანამედროვე ნავსადგურში ახალი ნაყარი ტვირთების ტერმინალის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში (იხ. ლინკი: https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/25660) მიმდინარე წლის 15 ივნისს სს „ფოთის ახალი ტერმინალების კორპორაციამ“ სამინისტროში წარმოადგინა წერილი (N8818) აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის მოთხოვნით, რის საფუძველზეც სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ.