ძებნა

გზშ და სგშ განცხადებები

სკრინინგის განცხადება - ქ. თერჯოლაში, სოფ. სიქთარვაში, შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმის" მიერ ავტოგასამართი სადგურის მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: 100მ3 ან მეტი მოცულობის წიაღისეული საწვავის, თხევადი ან/და ბუნებრივი აირის მიწისზედა ან/და მიწისქვეშ საცავის მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი, სოფ. სიქთარვადაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - ბოლნისის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, მდ. გეთისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობის და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: საერთაშორისო მნიშვნელობის ფონიჭალა-მარნეული-გუგუთის საავტომობილო გზის 63-ე კმ-ზე, მდ. გეთისწყალზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია;  დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის განცხადება - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის „შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სადახლო-წოფი-ახკერპი (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22+110-ზე მდ. ახკერპისწყალზე ახალი სახიდე გადასასვლელის“ მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის სადახლო-წოფი-ახკერპი (სომხეთის რესპუბლიკის საზღვარი) საავტომობილო გზის კმ 22+110-ზე მდ. ახკერპისწყალზე ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობა და ექსპლუატაცია; დაგეგმილი საქმიანობის გამნახორიცელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: მარნეულის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ახკერპი; დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 4 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება - ქ. თბილისში, სადგური ლილოს მიმდებარე ტერიტორიაზე შპს „LION”-ის ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ნავთობპროდუქტების საცავის ექსპლუატაციის პირობების ცვლილება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „LION“; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თბილისი, სადგური ლილოს მიმდებარე ტერიტორია; დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 21 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

სკოპინგის გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა - მესტიის მუნიციპალიტეტში, სოფ. იელსი მიმდებარედ, შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) სწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

2019 წლის 30 იანვარს სამინისტროში წარმოადგენილ იქნა მესტიის მუნიციპალიტეტში შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ის სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიში, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/8390). აღნიშნულთან დაკავშირებით სამინისტროს 2019 წლის 7 თებერვლის N 1268/01 წერილის მიხედვით საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლის საფუძველზე შეჩერდა ადმინისტრაციული წარმოება.2019 წლის 25 თებერვალს შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-მა 2019 წლის 7 თებერვლის N 1268/01 წერილის პასუხად წარმოადგინა განმეორებითი დაზუსტებული სკოპინგის ანგარიში. აღნიშნული განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/11424). განმეორებით წარმოდგენილ სკოპინგის ანგარიშზე სამინისტრომ გარკვეული ინფორმაციების დაზუსტების მიზნით კვლავ წარუდგინა წერილი (28.03.2019; N3235/01) შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ს, სადაც აღნიშნული იყო რომ სამინისტრო ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი საწარმოს მოწყობა-ექსპლუატაციის პროექტის სკოპინგის ანგარიშთან დაკავშირებით ადმინისტრაციულ წარმოებას განახორციელებს მას შემდეგ, რაც წერილში მოთხოვნილი ყველა შენიშვნის გათვალისწინებით წარმოდგენილი იქნება დაზუსტებული სკოპინგის ანგარიში.2019 წლის 18 ივნისს 2019 წლის 28 მარტის N 3235/01 წერილის პასუხად შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-მა დამატებით წარმოადგინა, "სასარგებლო წიაღისეულის გადამამუშავებელი (ქვიშრობული ოქროს მომპოვებელი) საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის" დაზუსტებული სკოპინგის ანგარიში, რომელიც აგრეთვე განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. ლინკი - https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/13722 ). 2019 წლის წლის 26 ივნისს გარკვეულ საკითხთა კვლავ დაზუსტების მიზნით სამინისტრომ შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-ს მიწერა წერილი (N 6451/01), სადაც აღნიშნული იყო რომ სამინისტრო სკოპინგის დასკვნის გაცემის მიზნით ადმინისტრაციულ წარმოებას დაიწყებს მას შემდეგ, რაც კომპანიის მიერ დაზუსტდება წერილში მითითებული  ყველა  საკითხი და სამინისტროში წარმოდგენილი იქნება კანონმდებლობით განსაზღვრული სრულყოფილი ინფორმაცია. მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს შპს „ოპტიკალ სისტემს ინკ“-მა 2019 წლის 26 ივნისს N 6451/01 წერილში მითითებულ საკითხებთან დაკავშირებით წარმოადგინა დამატებითი ინფორმაცია. დაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის  განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე : eia@mepa.gov.ge 

სკოპინგის განცხადება - „საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის" შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აბაშა – გაღმა კოდორი –გულეისკირი - ჯაპანას საავტომობილო გზის კმ31 (30+375)–ზე მდინარე ფიჩორზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის აბაშა-გაღმა კოდორი–გულეისკირი-ჯაპანას საავტომობილო გზის კმ31 (30+375)–ზე მდინარე ფიჩორზე არსებული სახიდე გადასასვლელის ნაცვლად ახალი სახიდე გადასასვლელის მშენებლობია და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი;დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტიდაგეგმილი საქმიანობის სკოპინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 2 დეკემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge 

სკრინინგის განცხადება-გორის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ბერბუკის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ენერგიის მიღების მიზნით (სათბურის გასათბობად) ღუმელში მეორადი ზეთების გამოყენება (ნარჩენების აღდგენა)

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ენერგიის მიღების მიზნით (სათბურის გასათბობად) ღუმელში მეორადი ზეთების გამოყენება (ნარჩენების აღდგენა); დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: გორის მუნიციპალიტეტი, სოფ. ბერბუკი; 2019 წლის 29 აგვისტოს ი/მ დავით შუბითიძემ სამინისტროში წარმოადგინა გორის მუნიციპალიტეტის სოფ. ბერბუკის მიმდებარედ არსებულ სასათბურე მეურნეობაში, ენერგიის მიღების მიზნით ღუმელში მეორადი ზეთების გამოყენებაზე (ნარჩენების აღდგენა) სკრინინგის განცხადება, რომელიც განთავსდა სამინისტროს ოფიციალურ ვებგვერდზე (იხ. განცხადების ლინკი- https://mepa.gov.ge/Ge/PublicInformation/16906). მიმდინარე წლის 26 სექტემბერს ი/მ დავით შუბითიძეს გაეგზავნა ხარვეზის წერილი (N 9459/01) დამატებითი დოკუმენტაციის სამინისტროში წარდგენის შესახებ.  2019 წლის 6 ნოემბერს ი/მ დავით შუბითიძემ სამინისტროში აღნიშნულ პროექტთან დაკავშირებით წარმოადგინა დაზუსტებული სკრინინგის განცხადება, რაზეც სამინისტრომ თავიდან დაიწყო ადმინისტრაციული წარმოება.  დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 20 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

განცხადება დაზუსტებული ინფორმაციის წარდგენის შესახებ - თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტი

გაცნობებეთ, რომ 2019 წლის 15 ოქტომბერს სამინისტროს  ვებგვერდზე განთავსდა განცხადება გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილების მირების თაობაზე თერჯოლის მუნიციპალიტეტში, შპს „ნიუ როუდ ჯგუფის“ ასფალტის საწარმოს მოწყობისა და ექსპლუატაციის პროექტის შესახებ (იხ. განცხადების ლინკი).აღნიშნულ პროექტზე მიმდინარე ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში, სამინისტრომ წარმოდგენილ დოკუმენტაციაში გამოავლინა ტექნიკური ხარვეზი, რის შესახებაც წერილით ეცნობა შპს „ნიუ როუდ ჯგუფს“.მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს შპს „ნიუ როუდ ჯგუფმა“ სამინისტროში წარმოადგინა წერილი დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებლის დაზუსტების თაობაზე.დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: ასფალტის საწარმოს მოწყობა და ექსპლუატაცია;დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: შპს „ნიუ როუდ ჯგუფი“დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. თერჯოლა, მმკ-69-ის მიმდებარე ტერიტორია

სკრინინგის განცხადება - ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტში, სოფ. ქვემო მამათის მიმდებარე ტერიტორიაზე 961400 მ3 სასარგებლო წიაღისეულის (ბაზალტის, ანდეზიტ-ბაზალტისა და ტუფის) მოპოვების პროექტი

დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: სასარგებლო წიაღისეულის 961400 მ3 ბაზალტის, ანდეზიტ-ბაზალტის და ტუფის მოპოვება; დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: სსიპ წიაღის ეროვნული სააგენტო; დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სოფ. მამათი;დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ  საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2019 წლის 19 ნოემბრამდე, მისამართზე: ქ. თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge